Basisschool St Ludgerus

Meddoseweg 21 7142 HA Groenlo

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 8 hebben conform verwachtingen gepresteerd op de eindtoets. Hier zijn we erg tevreden over. Alle leerlingen stromen uit naar het geadviseerde en gewenste niveau van het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn een duidelijke indicatie voor de leerkrachten of het gegeven onderwijs wat passend is bij de leerlingen. Tevens hebben deze toetsen een signalerende functie: welke aanpassing in instructie of instructietijd is nodig zodat deze leerling zich optimaal kan ontplooien?

In de 1-Zorgroute van ons samenwerkingsverband Brevoordt vallen de tussentijdse toetsen ook samen met een bespreking met de intern begeleider.

De leerlingen worden besproken en n.a.v. observaties en resultaten worden de lopende groepsplannen aangepast. Dit gebeurt in de groepsbesprekingen. Deze worden twee keer per jaar door de intern begeleider aangepast. De leerkracht levert  een week voor de groepsbespreking de benodigde gegevens aan en heeft de toetsen al voor zichzelf geanalyseerd. 

De tussentijdse resultaten worden besproken in de groepsbesprekingen en in de teamvergaderingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 8 hebben conform verwachtingen gepresteerd op de eindtoets. Hier zijn we erg tevreden over. Alle leerlingen stromen uit naar het geadviseerde en gewenste niveau van het voortgezet onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Ludgerus vinden we 'persoonsontwikkeling' (je eigen 'ik') van groot belang voor ons onderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke talenten en eigenschappen, je mag jezelf zijn. Ook hebben we tijd en aandacht voor elkaar, vertrouwen we elkaar en maken we samen plezier. 

Om als school voor iedereen een prettig klimaat te kunnen creëren, maken wij gebruik van de methode Kanjertraining.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Wekelijks wordt hier in de groepen aandacht aan besteed. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokken
  • Nieuwsgierig
  • Verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven