Basisschool De Ni-je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • Een vlinder vingerverven. Thema Lente.
  • De Ni-je Veste
  • rekenen
  • geeft les
  • kinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangingsbeleid ligt ter inzage bij Delta Scholengroep, Beverweerdlaan 3 in Arnhem. In principe proberen we de vervanging op te lossen middels de vervangingsmanager.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Ni-je Veste werken we met jaargroepen. De kinderen die in het zelfde jaar geboren zijn komen bij elkaar in de klas. Dit schooljaar hebben we twee combinatiegroepen 1/2. De andere groepen zijn enkele groepen. 

De school werkt met een jaarklassensysteem. Leerlingen, die de stof sneller verwerken, krijgen binnen de klas de mogelijkheid tot verdieping. Kinderen, die om de een of andere reden achterblijven, proberen we in de eigen klassensituatie door middel van een groepshandelingsplan te helpen. Mocht dat niet lukken, dan krijgen de kinderen extra hulp, bijvoorbeeld door de onderwijsassistente. Ook werken sommige leerlingen op een bepaald vakgebied in een andere groep, bijvoorbeeld omdat zij de lesstof van een groep hoger aankunnen of baat hebben bij de lesstof van een groep lager. Dit zal altijd pas na overleg met ouders gebeuren.

De Ni-je Veste behoort tot de stichting Delta. In Groenlo hebben de Deltascholen samen een plusklas ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, gaan één keer per week een ochtend naar deze klas.

De overgang naar een volgende groep vindt na de zomervakantie plaats. Normaal gesproken doorloopt een kind onze school in 8 jaren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school staat open voor alle leerlingen. In iedere groep geven we op niveau van het kind instructie. Dit doen we aan de hand van handelingsplannen, die tweemaal per schooljaar worden opgesteld. De indeling in subgroepen gebeurt naar aanleiding van de scores, die de leerling op de toetsen heeft gemaakt.

De leerkrachten van de Ni-je Veste hebben kennis in huis om leerlingen met leerachterstanden, maar ook slimme leerlingen te begeleiden. Hebben we de kennis niet in huis om een leerling optimaal te begeleiden, roepen we de hulp in van deskundigen. Vaak zijn dit begeleiders van het samenwerkingsverband Brevoordt, waartoe onze school behoort.

De Intern Begeleider van de school coördineert de zorg binnen de school. Zij heeft een overzicht van de vorderingen van alle leerlingen op school. Aan de hand van de toets resultaten heeft zij gesprekken met leerkrachten en leerlingen. Op vaste momenten gedurende het schooljaar zijn er zorgteambesprekingen, waarbij naast de leerkracht, ook de ouders zijn uitgenodigd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie is om de samenwerking tussen specialisten van de vier Deltascholen Groenlo-Zwolle verder uit te bouwen. Op deze manier denken wij een sterk netwerk te ontwikkelen door expertise waar nodig in te zetten en te leren van elkaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Ni-je Veste is geen VVE-school in de ruimste zin van het woord. Toch kunnen we spreken van vroegschoolse educatie. Dit gebeurt bij ons op school en is gericht op de jongste groepen. De school werkt, waar nodig samen met twee peuterspeelzalen te weten: De Petteflet en De Woezel van de stichting Achthoek, alsmede de kinderdagverblijven van Humanitas en KDV/BSO Pindakaas. Voor VVE-kinderen ontvangen wij het OVM. Deze geeft de ontwikkeling van het kind, afgezet tegen de leeftijd, gedetailleerd weer.

VVE zorgt ervoor, dat een passende aanpak sneller neer kan worden gezet, omdat de problematiek bij binnenkomst al helder is. Nadat het kind gewend is, kan men dan snel overgaan tot aangepaste begeleiding.

We vinden de taalontwikkeling bij kleuters erg belangrijk. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de woordenschat en stimuleren de beginnende geletterdheid. Te denken valt hierbij aan de kringgesprekken, die iedere dag op het programma staan en het aanbieden van de letter van de week. Daarbij gebruiken we de methode Kleuterplein.

We bevorderen de motorische ontwikkeling o.a. door tweemaal per week een gymnastiekles onder leiding van de vakdocent gym. Gedurende de gehele schooltijd wordt aandacht besteed aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen. Hiervoor staat wekelijks een les van de methode Leefstijl op het lesrooster.


Terug naar boven