Basisschool De Ni-je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • In groep 1 leren kinderen spelenderwijs al omgaan met algo-ritmes
  • Met mooi weer lekker samen in de zandbak spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ni-je Veste
  • Muziek maken met behulp van een vakdocent
  • Samen spannende puzzels maken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voorbeeldtekst resultaten eindtoets Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten. Met ingang van het schooljaar 2020/2021beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken: 1) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F). 2) Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S). Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen. Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens) van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven. Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, scoren wij hier boven. 

Wij zijn tevreden met de behaalde resultaten al zullen we altijd zoeken naar verbeteringen in ons onderwijs waardoor we het beste uit ieder kind kunnen halen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten van de leerlingen te meten maken wij gebruik van het CITO-Lovs. Deze toetsen worden afgenomen in januari en in juni. Wanneer alle toetsen zijn afgenomen bekijken we de vooruitgang per leerling en per groep. 

De resultaten worden besproken met ouders. In het begin van het schooljaar voeren we met ouders en kind een zgn startgesprek. In februari/maart bespreken we onder anderen de uitslagen van de gemaakte toetsen. In juni/juli zijn er facultatief eindgesprekken voor leerlingen en ouders. Vanaf groep 5 worden ook de leerlingen meegenomen in deze gesprekken.

Dit doen we, omdat wij de driehoek school-ouders-kind erg belangrijk vinden. De kinderen worden op deze manier bewust van hun eigen rol in hun eigen ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het waarderingsonderzoek van de inspectie. Het is een goed rapport. Wij zijn het oneens met de inspectie over het enige waarop de inspectiewaardering niet voldoende is. Wij analyseren methodetoetsen goed en paasen ons aanbod daarbij aan. Helaas kon de inspecteur dat niet zien.

Terug naar boven