Basisschool De Ni-je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • Een vlinder vingerverven. Thema Lente.
  • De Ni-je Veste
  • rekenen
  • geeft les
  • kinderen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten van de leerlingen te meten maken wij gebruik van het CITO-LOVS en vanaf schooljaar 2023-2024 Leerling in Beeld (LiB). Deze toetsen worden afgenomen in januari en in juni. Wanneer alle toetsen zijn afgenomen bekijken we de vooruitgang per leerling en per groep. De resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd en elke leerkracht presenteert in een teamoverleg deze analyse. Samen met de IB-er en het team bekijken we waar we ons onderwijs nog kunnen verbeteren.

De resultaten worden besproken met leerling en ouders. In het begin van het schooljaar voeren we met ouders en kind een startgesprek. In februari/maart bespreken we onder anderen de uitslagen van de gemaakte toetsen. In juni/juli zijn er facultatief eindgesprekken voor leerlingen en ouders. Vanaf groep 1 worden de leerlingen meegenomen in deze gesprekken.

Dit doen we, omdat wij de driehoek school-ouders-kind erg belangrijk vinden. De kinderen worden op deze manier bewust van hun eigen rol in hun eigen ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school werkt vanuit het idee dat een kind als uniek individu kan groeien naar een toenemend zelfstandig persoon. Een persoon die vanuit autonomie keuzes kan maken. We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kostbaarste bezit van ouders. In nauwe samenwerking met ouders, andere instanties en partners willen we kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.

We hebben als school een opdracht om het onderwijs af te stemmen op de pedagogische en didactische behoeften van de kinderen. Om dit te realiseren werken we met een aantal uitgangspunten bij het vorm geven van ons onderwijs. De belangrijkste uitgangspunten van de Ni-je Veste zijn

- werken vanuit een veilig schoolklimaat, waarin openheid, respect, plezier, vertrouwen en aandacht belangrijke pijlers zijn
- een duidelijke structuur waardoor voorspelbaarheid, rust en regelmaat voor kinderen ontstaat
- een positieve benadering binnen alle relaties, waardoor vertrouwen en zelfvertrouwen ontwikkeld worden
- leren met hoofd, hart en handen
- het leren verbinden met de praktijk van het leven: betekenisvol leren

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. De mogelijkheden van de kinderen ontwikkelen op onze school en het zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!” 

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. We helpen kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen, daarbij ook trouw te blijven aan zichzelf. We ondersteunen hen bij het ontwikkelen van mondigheid, zodat ze beter in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, hun eigen leven vorm te geven, hun interesses te ontdekken en deze na te streven. Dat betekent onder meer zelfkennis, geloof in eigen kunnen, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, zelfreflectie, incasseringsvermogen, zelfredzaamheid en weerbaarheid en het lef om drempels te nemen. We helpen kinderen hun talenten te ontwikkelen en mede daardoor plezier te hebben in het leven. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. 

We zorgen voor onszelf: we leren kinderen met elkaar om te gaan, zonder zichzelf te verliezen.
We zorgen voor elkaar: iedereen mag zichzelf zijn, we hebben respect voor elkaars verschillen.
We zorgen voor de wereld: door met respect om te gaan met mens en natuur.

Binnen de methode Blink en Leefstijl werken we aan burgerschapsontwikkeling: denk aan thema's op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen, hoe ze zin en betekenis geven aan het leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We zorgen voor onszelf
  • We zorgen voor elkaar
  • We zorgen voor de wereld

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het waarderingsonderzoek van de inspectie. Het is een goed rapport. Wij zijn het oneens met de inspectie over het enige waarop de inspectiewaardering niet voldoende is. Wij analyseren methodetoetsen goed en passen ons aanbod daarbij aan. Helaas kon de inspecteur dat niet zien.

Terug naar boven