De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van [school]. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Cirkel is een christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren met een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het SO biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, het VSO aan leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar. Daarnaast verzorgt de school Ambulante Begeleiding aan leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en geplaatst zijn binnen het reguliere onderwijs.

De school heeft een leerlingpopulatie met een grote verscheidenheid in ontwikkelingsmogelijkheden: leerlingen met een ontwikkelingsachterstand, laagfunctionerende leerlingen en leerlingen die naast een verstandelijke beperking ook een kenmerken hebben die vallen binnen het autistisch spectrum. De Cirkel richt zich tevens op de groep leerlingen die op een zeer laag niveau functioneert.

De Cirkel maakt deel uit van de brede school Schuttersplein. Daarbij is aandacht gegeven aan de eigenheid van zowel de SO- als de VSO-afdeling. De Cirkel deelt het gebouw met verschillende partners, waaronder een reguliere basisschool, kinderopvang en een kinderdagcentrum.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht voor mensen
  • ruimte voor ontwikkeling
  • De Cirkel met mogelijkheden
  • een veilig pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven