De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

In het kort

Toelichting van de school

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden

De Cirkel is een christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Er zijn twee afdelingen: 
Speciaal Onderwijs (SO) voor 4 tot en met 12 jarigen en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 13 tot en met 19 jaar.

Onze leerlingen hebben vaak een (licht) verstandelijke beperking. Ze leren door dingen vaak te doen, met genoeg hulp en uitleg. De begeleiding is daarom altijd in de buurt. We leren je kind zo zelfstandig mogelijk te worden in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. En dat lukt: ieder op een eigen niveau. We hebben vertrouwen in onze leerlingen en hun ontwikkeling en we zijn samen trots op hun successen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne, goede school
  • Ruimte voor ontwikkeling
  • Denken in mogelijkheden
  • Aandacht voor mensen
  • Experts in ZML-onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal in ons speciaal onderwijs stijgt de laatste jaren licht. We hechten aan onze kleinschaligheid, omdat onze kinderen daar goed in gedijen. We zien een trend dat er, naast kinderen vanuit onze eigen SO-afdeling, geleidelijk meer kinderen vanuit het (speciaal) basisonderwijs instromen in ons voortgezet speciaal onderwijs-zml. Daar volgen inmiddels zo'n 70 leerlingen onderwijs. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
95

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons zml-onderwijs is zo veel aandacht voor de pedagogische kant van het onderwijs dat we geen expliciet pestprotocol hebben. In de veiligheidsmonitor staat ons anti-pestbeleid beschreven. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Als streekschool voor zml-onderwijs werken we samen met heel veel ketenpartners uit vier provincies. (zie ons voedingsgebied) Ons uitgangspunt daarbij is dat contact over elke leerling maatwerk is. 

In de regio Gorinchem werken wij samen met:

• scholen voor zmlk in de regio

• onderwijsinstellingen als pabo en roc

• nascholingsinstellingen

Samenwerking met instellingen voor gezondheid of welzijn:

• gemeenten

• instellingen/stichtingen voor mensen met een beperking, zoals Syndion en Philadelphia

• sociaal pedagogische diensten

• CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

• verschillende RIAGG’s

• woonvoorzieningen

• educatieve diensten

• kinderdagcentra

• Medisch Kleuter Dagverblijf

• GGD’s 

• organisaties voor arbeidsopleiding

Terug naar boven