De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Het team

Toelichting van de school

Op De Cirkel heeft je kind contact met een betrokken en zeer deskundig team. We hebben jarenlange ervaring in het zml-onderwijs en delen die kennis via ons expertisecentrum.

We zetten onze expertise graag in, in het belang van je kind en andere zeer moeilijk lerende kinderen. Dat doen we ook in de samenwerkingsverbanden waar we deel van uitmaken.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit (vak-)leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsondersteuners. Aan De Cirkel zijn ook specialisten verbonden, zoals een orthopedagoge, logopediste, maatschappelijk werkende, een fysiotherapeut en een specialist voor de motorische remedial teaching (MRT).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van het personeel wordt zoveel mogelijk de vervanging vanuit het eigen team georganiseerd. Tot op heden zijn er geen groepen naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarlijks delen we de groepen opnieuw in. De leeftijd van de kinderen is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast kijken we naar hun gedrag en niveau.

Naast reguliere zml-groepen is er één autistructuurgroep.

De gemiddelde groepsgrootte is 12, de autistructuurgroep maximaal 8.

Lees meer over onze leerroutes 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De jongste groep van het SO hebben dezelfde schooltijden als de andere groepen. In overleg kunnen de jongste leerlingen woensdagochtend vrijaf krijgen.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Alle groepen ontvangen in het cursusjaar 2020-2021 1000 uren les. Dit geldt ook voor de jongste groep leerlingen.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Cirkel heeft leerlingen met heel verschillende ontwikkelingsmogelijkheden:

  • leerlingen met een ontwikkelingsachterstand;
  • leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking (IQ <75);
  • (licht) verstandelijk beperkte leerlingen met autikenmerken of een autismespectrumstoornis (ASS).(Zij krijgen les in hun prikkelarme en zeer gestructureerde autistructuurgroep.)
  • leerlingen met een beperkt gedragsrepertoire, die op een zeer laag niveau functioneren. 
  • Vaak is er sprake van een disharmonische ontwikkeling, geringe sociale redzaamheid, kwetsbaarheid op sociaal-emotioneel gebied, ontbrekende leervoorwaarden en zeer geringe schoolvorderingen.

Herkomst
Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden. Er zijn kinderen die van het kinderdagcentrum (KDC) komen. Sommige hele jonge leerlingen hebben nooit op een school of dagverblijf gezeten. Er zijn kinderen die vanuit het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs (sbo) komen. Ook zijn er kinderen die eerst in het regulier basisonderwijs zaten.

Kinderen/jongeren zijn  toelaatbaar als zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband hebben ontvangen voor het SO of het VSO. Lees meer over de aanmeld- en toelatingsprocedure.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven