CBS De Tamboerijn

Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem

  • Samen vieren is belangrijk op CBS De Tamboerijn.
  • Modern onderwijs in een historisch gebouw.
  • Leerlingmediatoren zijn een wezenlijk onderdeel van De Vreedzame School
  • Lekker lezen kan je kind overal.
  • Gastles van het Geofort.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor 2021-2022 worden de voorlopige cijfers gepubliceerd door DUO.

De uitkomsten van de Centrale Eindtoets zijn dit jaar lager dan we gewend zijn. We onderzoeken en analyseren hoe dat komt: heeft het met lesuitval tijdens corona te maken, of met de digitale afname, of mist er iets in het aanbod? Zodra dit voor de verschillende onderdelen duidelijk is, zullen we, war mogelijk, ons aanbod en instructie daarop aanpassen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen we in alle groepen vanaf leerjaar 3 de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) af. De uitkomsten analyseren we en bespreken we met de Intern Begeleider en in het team. Op grond hiervan maken we nieuwe groepsplannen en individuele plannen voor de volgende periode, waarin de leerkracht de onderwijsbehoeften op de verschillende niveaus beschrijft.
In de kleutergroep werken we met de Leerlijnen in ParnasSys, hiermee houden we vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wekelijks besteden we in de groepen preventief aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken we het programma De Vreedzame School (DVS), waarbij je kind leert om goed voor zichzelf op te komen, om te gaan met dreigende conflictsituaties en om te zien naar elkaar. DVS is een integraal programma voor sociaal-emotionele vorming en democratisch burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • grenzen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven