CBS De Tamboerijn

Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem

  • Samen vieren is belangrijk op CBS De Tamboerijn.
  • Modern onderwijs in een historisch gebouw.
  • Leerlingmediatoren zijn een wezenlijk onderdeel van De Vreedzame School
  • Lekker lezen kan je kind overal.
  • Gastles van het Geofort.

Het team

Toelichting van de school

Sinds dit jaar zijn er twee opgeleide Lees-coördinatoren in dienst, ter bevordering van een rijke leescultuur op school. Op CBS De Tamboerijn werken relatief veel fulltime leerkrachten, hierdoor is er veel continuïteit voor de leerlingen. Regelmatig komt de vakleerkracht Muziek in alle groepen lessen geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is, krijgt je kind les van een vervanger. 

CBS De Tamboerijn is aangesloten bij vervangingspool PiO/Transvita. Daarnaast kunnen we een beroep doen op eigen leerkrachten met een deeltijdcontract. In een enkel geval zullen we (delen van) groepen samenvoegen om te voorkomen dat we je kind bij ziekte van de leerkracht naar huis moeten sturen. In het uiterste geval ontkomen we daar niet altijd aan. We zorgen dat we ouders daar wel zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school zitten leerlingen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in de klas, de jaarklassen.

De kleuters zitten in een heterogene groep en in de bovenbouw werken we soms met combinatieklassen. Bij de samenstelling van de combinatieklassen wordt gekeken naar de leerlingaantallen en de zorgbehoefte die in een klas aanwezig is. Binnen de klassen wordt gewerkt in drie niveaugroepen. Naastgelegen groepen werken op de middag regelmatig groepsdoorbroken met thematisch onderwijs (ontwerpend en ontdekkend leren).

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs
Daarnaast werken we met de Columbusgroep, waar meer- en hoogbegaafde leerlingen een extra uitdagend aanbod krijgen. Hierin zitten leerlingen van verschillende leeftijden uit verschillende groepen. De Columbus-groep komt 1 x per week een gedeelte van de dag bijeen (afhankelijk van de leeftijden). 

Extra uitleg en begeleiding
Leerlingen die extra uitleg en begeleiding nodig hebben, plaatsen we in een instructiegroepje. De onderwijsassistent begeleidt deze leerlingen meestal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Je kleuter zit in een heterogene groep 1/2. De leerkracht biedt de vakken veelal geïntegreerd en thematisch aan en je kind speelt, verwerkt en oefent op zijn eigen niveau. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de ochtenden werkt je kind vooral aan de basisvaardigheden: rekenen, lezen, taal/spelling en schrijven. Deze belangrijke vaardigheden past het toe in andere vakken en in het dagelijks leven. 's Middags bieden we ook thematisch groepsoverstijgend lesaanbod, waarbij je kind zijn talenten en de 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelt. 

De urenverdeling in deze tabel is een richtlijn; de leraar kan hiervan beredeneerd afwijken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van leerkrachten en onderwijsassistenten specialiseert zich de komende jaren in de aanpak en het aanbod betreffende hoog- en meerbegaafde leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Net als de andere leerlingen krijgt je kind zo goed mogelijk passend onderwijs op grond van zijn of haar leer- en onderwijsbehoeften. Risicoleerlingen hebben we al vroeg in beeld, dankzij onze observaties, aangevuld met onderzoek en toetsing.

We werken goed samen met de collega’s van kindcentrum Alexandra, De Berenboot en de Aanlegsteiger. We zorgen samen met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal altijd voor een goede overdracht van je kind. Zowel ‘op papier’ als tijdens een overleg tussen de leerkracht en de leidsters. Voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is er op individueel niveau een doorlopende leerlijn met De Berenboot en met de Aanlegsteiger, vooral gericht op taalonderwijs van de leerling in kwestie.

De interne begeleider (IB) van onze school neemt actief deel in de werkgroep VVE van de gemeente.

 

Terug naar boven