CBS De Tamboerijn

Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem

  • We werken vanaf groep 1 regelmatig met tablets.
  • Samen vieren is belangrijk op CBS De Tamboerijn.
  • Een interactieve rekenles: Met Sprongen Vooruit en Snappet.
  • Modern onderwijs in een historisch gebouw.
  • Op De Tamboerijn wordt ook na schooltijd extra aanbod verzorgd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Tamboerijn: verwonder, ontdek groei!

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige, christelijke basisschool in de binnenstad van Gorinchem. De school is gelegen in een rustige wijk aan de voet van de vestingwal. Wij leven vanuit de waarden die de Bijbel ons aanreikt en staan open voor iedereen die zich daarbij thuis voelt. Sinds twee jaar zijn we bekend als De Vreedzame School en we hebben ook het predicaat Gezonde School behaald.
We zijn een moderne school in een historisch gebouw: met respect voor toen, helemaal van nu, ook voor later! 

Onze opbrengsten liggen de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde:
ongeveer 75% van onze leerlingen stroomt uit naar TL, Havo en VWO.

Dit schoolvenster wordt gevuld met gegevens van DUO zoals resultaten, leerlingaantallen, samenstelling van personeel en leerlingbewegingen. Waar nodig heeft de school een toelichting op de harde cijfers gegeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Kleinschalig
  • Toekomstbestendig
  • Educatief partnerschap
  • Vakmanschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gedaald. De verwachting is dat de komende jaren een stabilisering laten zien. Dit jaar is sprake van een lichte groei naar 131 leerlingen op 1 oktober 2020.
Weergave

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De vertrouwenspersoon bij ons op school heeft de titel Interne Contactpersoon.
Daarnaast is er de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld in de persoon van de intern begeleider.

Terug naar boven