Samen Onderweg

Stalkaarsen 17 a 4205 PG Gorinchem

  • Een kind leert hier andere woorden dan thuis. Met deze woorden begrijpen kinderen beter waar mensen over spreken en snappen ze teksten beter
  • Zo gaan we om met elkaar en onze spullen: netjes, aardig en rustig
  • Samen Onderweg biedt elk kind persoonlijke aandacht, heldere kaders en een voorspelbare omgeving.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen.
  • Schoolfoto van Samen Onderweg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito Eindscores zijn in 2020-2021 wat lager uitgevallen dan de voorgaande jaren, hoewel het percentage leerlingen dat het fundamenteel- en streefniveau behaald hebben ruim boven de inspectienorm ligt. 

De groepen 8 van locatie Goudoever en Schuttersplein hadden relatief veel nieuwkomers, die net iets meer dan 4 jaar onderwijs in Nederland hebben genoten. Mede daardoor (bij 4 jaar ligt de grens) mochten ze niet uitgesloten worden van het uiteindelijke groepsresultaat. Dit heeft de resultaten vanzelfsprekend wel beïnvloed. 

In hoeverre de lockdowns vanwege corona ook een rol hebben gespeeld, is niet geheel duidelijk. Bij een aantal leerlingen was het resultaat wat minder dan volgens het leerlingvolgsysteem verwacht had mogen worden en daarbij wordt wel gedacht dat de corona maatregelen van invloed zijn geweest. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We analyseren de resultaten van de CITO-toetsen op leerling - en schoolniveau. We evalueren de uitkomsten uit de vragenlijst  van SCOL om sociaal-emotionele ontwikkeling te meten. Bij de kleuters gebruiken we daarvoor het ontwikkelingsvolgmodel Kijk!.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze locaties zitten leerlingen van heel verschillende achtergronden. We willen leerlingen opvoeden tot goede burgers, die trots zijn op zichzelf. De leerlingen hebben geleerd dat mensen verschillen en dat je die verschillen waardeert en ook goed kunt benutten. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft de locaties van Samen Onderweg apart beoordeeld. Beide locaties zitten in het basisarrangement. Dat betekent dat de basis goed op orde is. 

Kwaliteit
In 2021 hebben de beide locaties in een verificatieonderzoek deelgenomen. De inspectie heeft toen het bestuur beoordeeld en enkele scholen gecontroleerd.  De inspectie heeft de kwaliteitszorg bij de Samen Onderweg-locaties als goed beoordeeld en de kwaliteitsontwikkeling als voldoende.

Verwijzing naar vervolgschool
De inspectie heeft locatie Goudoever in 2021 benaderd voor een kort onderzoek over de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. De wijze waarop de school dit organiseert, de ouders inlicht over de route, en het proces om tot een afgewogen VO schooladvies te komen heeft de inspectie als voldoende tot goed beoordeeld. 

Terug naar boven