Samen Onderweg

Stalkaarsen 17 a 4205 PG Gorinchem

  • Een kind leert hier andere woorden dan thuis. Met deze woorden begrijpen kinderen beter waar mensen over spreken en snappen ze teksten beter
  • Zo gaan we om met elkaar en onze spullen: netjes, aardig en rustig
  • Samen Onderweg biedt elk kind persoonlijke aandacht, heldere kaders en een voorspelbare omgeving.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen.
  • Schoolfoto van Samen Onderweg

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit betrokken, ijzersterke leerkrachten en ondersteuners. Allemaal mensen met hart voor onze leerlingen.

Blijven leren
De kinderen leren veel op Samen Onderweg, maar ook het team blijft zich ontwikkelen. We volgen bijscholing om elk kind het beste onderwijs te kunnen geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij een invalpool. Bij ziekte/verlof zorgt de invalpool voor vervanging. Mocht dat niet nodig mogelijk zijn, dan probeert de school intern de inval te regelen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken goed samen met onze buren! 
In de Brede School Schuttersplein is ook de Cirkel is gehuisvest (een school voor ZML), Syndion (een organisatie voor dagopvang van kinderen) en SKG (buitenschoolse opvang). We werken goed samen met onze buren! 
In locatie Goudoever is de Voorschool gevestigd, de peuterspeelzaal van SKG.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1-2 gaan we zeer zorgvuldig om met de tijd. Vanzelfsprekend is er tijd voor het spelen, want spelen is leren. Maar SAmen Onderweg biedt ook bewust activiteiten aan die de taal- en rekenvoorwaarden stimuleren. Verder is woordenschat een speerpunt binnen de gehele school, maar zeker bij groep 1-2. Woordenschat komt iedere dag aan de orde. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Samen Onderweg voldoet vanzelfsprekend aan de wettelijkse eisen rondom de onderwijstijd. Dat betekent dat we het wettelijk aantal uren voor de onder- en bovenbouw benutten. 

Samen Onderweg besteedt veel lestijd aan de basisvakken: lezen, taal en rekenen/wiskunde. Deze vakken zijn belangrijk om uiteindelijk op passend VO niveau uit te kunnen stromen. 

Vanzelfsprekend is persoonsvorming belangrijk, vandaar dat er ook ruim tijd wordt gemaakt voor expressie, wereldoriëntatie, cultuur en beweging. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Samen Onderweg is een brede zorgschool, maar niet inclusief We kijken hoeveel zorgleerlingen er al in de groep zitten, de groepsgrootte en de ervaring van de leerkracht. De beslissing over grenzen aan zorg wordt door de directie genomen

Meer- en minder begaafdheid
We geven passend onderwijs aan alle kinderen, waarbij we differentiëren in drie niveaus binnen de groep. Een RT’er en onderwijsassistenten zorgen voor de ondersteuning door. We hebben een aanbod voor meer begaafde leerlingen. 

Gedragsproblematiek
Er zijn voorwaarden voor de toelating van leerlingen met gedragsproblematiek. Veiligheid moet gegarandeerd zijn voor de leerling, groep en medewerker.

Fysieke beperking
Locatie Schuttersplein beschikt over alle faciliteiten (o.a. lift) voor kinderen met een rolstoel. Locatie Goudoever is gelijkvloers, maar de ingangen en gemeenschapsruimte zijn moeilijk bereikbaar met rolstoel. Er is geen invalidentoilet aanwezig.

Dyslexie
We volgen het protocol voor leesproblemen /dyslexie. We ondersteunen kinderen met (vermoedelijke) dyslexie met BOUW! en indien nodig Kurzweil. We hebben ervaring met leerlingen met taal/spraakstoornissen.

Samenwerking 
Wij zien ouders als educatieve partners. Het partnerschap is de basis is voor een gedeelde verantwoordelijkheid. We werken samen met veel instanties, waarbij de Intern Begeleider SOw vertegenwoordigt. De schoolmaatschappelijk werker heeft de regierol bij niet schoolse problematiek We streven naar één casemanager bij één plan/ één gezin/ één kind. Mocht de kennis niet binnen de zorgpartners aanwezig zijn, dan zoeken we extern naar deskundigheid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Een medewerker is gestart met een opleiding voor meer- en hoogbegaafdheid.

Een medewerker wil starten met een opleiding voor NT2.

Een medewerker wil starten met een opleiding als gedragsspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Voorschool Goudoever is een samenwerkingsverband tussen Samen Onderweg en SKG. De focus ligt op taalontwikkeling. 

Terug naar boven