Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We doen een eindtoets/doorstroomtoets, naast de CITO-toetsen voor de vakken apart. We gebruiken daarvoor de AMN-toets. Een toets die adaptief is en voor onze leerlingen goed te maken. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden van individuele leerlingen om ons advies voor een vervolgstap te bekrachtigen. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben een Ontwikkel Perspectief: het OPP. Daarin staan de doelen die je zou kunnen behalen aan het einde van de basisschool. Na elke toetsperiode, dus minstens 2 x per jaar,  checkt de leerkracht, samen met de zorgcoördinator of je kind op het goede spoor zit. En zo niet, wat dan nodig is om op dat spoor te komen of welke einddoelen moeten worden bijgesteld. Dit bespreken we 2 x per jaar tijdens de rapportgesprekken; altijd met de ouders en bij voorkeur met het kind erbij. 

In groepsplannen komen de leerdoelen van alle kinderen samen. Als de doelen van een stamgroep dicht bij elkaar liggen, dan kan het kind in de eigen groep leren. Liggen de doelen te ver uit elkaar op een bepaald gebied, dan komen kinderen uit verschillende groepen bij elkaar om te leren in niveaugroepen. Het verloop in de leergroepen evalueren we tussentijds, samen met de zorgcoördinator Leren of de reken-, lees- of taalspecialist. 

We volgen de vakinhoudelijke ontwikkeling van de kinderen met toetsen uit de methodeboekjes en observaties tijdens het werken. We volgen hun leren digitaal en we sturen de kinderen ook digitaal aan. We praten met de leerlingen over wat ze aan het leren zijn. De Cito-toetsen zijn rond de kerstvakantie en in juni. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al in leerjaar zes stellen we een uitstroomperspectief vast waarin we aangeven naar welk vervolgonderwijs we denken dat een kind zal gaan na de basisschool. Dat checken we 2 keer per jaar met ouders en leerkrachten, zodat we vaak in leerjaar 7 vaak al het advies kunnen uitbrengen. Het advies is dus gebaseerd op 3 jaar observaties en metingen. Ouders lezen dit advies in het rapport van groep 6,7 en 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alles wat aandacht krijgt, groeit! Dit schoolmotto helpt ons om de afweging te maken: wat is echt belangrijk om aan te werken? We leren samen dat je als je wilt groeien, zélf kunt kiezen waar je aandacht naar uitgaat en waar je je voor inspant. Ook als het gaat om sociale omgang.  

Elke ontmoeting is een leer- en ontwikkelmoment voor de sociale vaardigheden, voor kinderen onderling en ook tussen medewerkers en leerlingen 

Het hele team werkt samen met ouders en kind, mee aan de ontwikkeling van deze vaardigheden van onze leerlingen. 

      

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • stevig staan in de wereld
  • in verbinding staan
  • verantwoordelijkheid nemen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een basistoezicht. 

Wij maken eigen onderwijsinhoudelijke keuzes en nemen de inspectie mee in onze schoolontwikkeling. De inspectie is altijd akkoord geweest met onze aanpak. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de onderliggende rapporten. 

Terug naar boven