Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We doen een eindtoets, naast de CITO-toetsen. Waar nodig doen we aanvullen onderzoek naar de mogelijkheden van individuele leerlingen om ons advies voor een vervolgstap te bekrachtigen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben een Ontwikkel Perspectief: het OPP. Daarin staan de doelen die je zou kunnen behalen aan het einde van de basisschool. Elk jaar checkt de leerkracht, samen met de zorgcoördinator of je kind op het goede spoor zit. En zo niet, wat dan nodig is om op dat spoor te komen of welke einddoelen moeten worden bijgesteld. Dit bespreken we 2 x per jaar tijdens de rapportgesprekken; altijd met de ouders en bij voorkeur met het kind erbij. 

In groepsplannen komen de leerdoelen van alle kinderen samen. Als de doelen van een stamgroep dicht bij elkaar liggen, dan kan het kind in de eigen groep leren. Liggen de doelen te ver uit elkaar op een bepaald gebied, dan komen kinderen uit verschillende groepen bij elkaar om te leren in niveaugroepen. Het verloop in de leergroepen evalueren we tussentijds, samen met de zorgcoördinator Leren of de reken-, lees- of taalspecialist. 

We volgen de vakinhoudelijke ontwikkeling van de kinderen met toetsen uit de lesboekjes. We volgen hun leren digitaal en we sturen de kinderen ook digitaal aan. We praten met de leerlingen over wat ze aan het leren zijn. De Cito-toetsen zijn rond de kerstvakantie en in juni. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al in leerjaar 6 stellen we een uitstroomperspectief vast waarin we aangeven naar welk vervolgonderwijs we denken dat een kind zal gaan na de basisschool. Dat checken we 2 keer per jaar met ouders en leerkrachten, zodat we vaak in leerjaar 7 vaak al het advies kunnen uitbrengen. Het advies is dus gebaseerd op 3 jaar observaties en metingen. Ouders lezen dit advies in het rapport van groep 6,7 en 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven