Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Het team

Toelichting van de school

Op Beatrix de Burcht werken mensen van alle leeftijden. In elke leeftijdsgroep (tot 35, 45, 55 en hoger) werken ongeveer evenveel mensen. 

Alle medewerkers zijn extra geschoold op gebied van specialistisch didactisch en pedagogisch handelen. Iedereen kan in de basis alles, maar er zijn specialisten die de kwaliteitsontwikkeling stimuleren en bewaken. 

De mensen die in het onderwijs en begeleiding van kinderen en ouders een rol hebben worden ondersteund door administratief personeel en de conciërges. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van medewerkers vullen we alleen in met eigen personeel. We maken bewust geen gebruik van invallers van buitenaf. Al onze mensen zijn goed thuis in onze manier van werken. Ze kennen de kinderen en groepen, zodat de vervanging voor kinderen goed en rustig verloopt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Beatrix de Burcht heeft 8 leerjaren. 90% van de leerlingen stroomt in vanuit de basisschool. 10% stroomt in vanuit een andere SBO, MKD, SO, etc.

We delen de leerlingen in stamgroepen in en we werken groepsdoorbroken: je kind krijgt in principe onderwijs 'op zijn eigen plek' in de eigen groep, op het niveau dat past bij het ontwikkelingsperspectief. Of, als dat beter is,  in een andere groep dan de eigen stamgroep. 

Als je kind naar Beatrix de burcht komt, stroomt het gedurende het schooljaar in, bij voorkeur na een van de schoolvakanties. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken de eerste jaren met thema's. Van voorbereidend lezen en rekenen tot en met motorische en sociale ontwikkeling. De leerkracht stelt doelen op voor deze belangrijke ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. De leerkracht verwerkt deze doelen in elk thema. 

Kinderen die al toe zijn aan aanbod van een hogere klas, kunnen daaraan meedoen. Het onderwijs is zo ingericht en zorgvuldig afgestemd, , dat kinderen makkelijk buiten de grens van hun eigen groep leren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben 5 uur en 5 minuten les per dag. Ze volgen alle basisvakken, gym en creatieve vakken in aparte lessen met expliciete instructie. Daarnaast werken we  themagericht. We bieden dan, binnen wisselende thema's, alle vakken geïntegreerd aan.  Het is dus moeilijk om aan te geven hoeveel tijd er per dag aan welk vak besteed wordt. 

Alle kinderen hebben een persoonlijk Ontwikkel Perpsectief. Daarin staan gestelde doelen per schooljaar en de gehele schoolloopbaan. De toetsen die we afnemen worden naast de gestelde doelen gelegd. daar waar nodig wordt er extra ondersteuning ingezet om de doelen toch te behalen. Is er aanleiding om de gestelde doelen, naar boven en beneden bij te stellen, dan doen we dat tijdens een Leerlingbespreking, waar ook ouders voor worden uitgenodigd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Beatrix de Burcht krijgen kinderen les die op een andere manier en soms ook ander tempo beter leren. Vaak is er naast een probleem met het leren op de basisschool ook extra aandacht nodig voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Er kunnen gedragsproblemen zijn die aandacht en begeleiding verdienen. 

We hebben een groep leerlingen die als toekomstperspectief heeft om praktisch te gaan leren en werken. Daarvoor hebben we de onderwijsaanpak Levend Leren. 

Een deel van onze leerlingen heeft extra aandacht nodig voor de taalontwikkeling. Hoe maak ik mezelf duidelijk? Hoe kan ik zo goed mogelijk begrijpen wat een ander zegt of uitlegt? Deze kinderen met een taalachterstand bieden wij passend onderwijs. 

Kinderen die gevoelig zijn voor teveel prikkels of juist op momenten prikkels nodig hebben, zijn van harte welkom. We passen onze manier van werken aan hun behoeften aan. 

Leerlingen van 4 tot en met 12 (soms 13) jaar oud hebben les op onze school. 

We laten heel verschillende kinderen toe op Beatrix de Burcht, omdat we veel ervaring hebben met allerlei vormen van anders leren en kinderen met ander gedrag. We weten wat we doen, voor wie en waarom. We werken daarbij altijd samen met kind en ouders. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment hebben we gastleerlingen bij Levend Leren in de bovenbouw. Het Levend leren wordt nu ook intensiever uitgewerkt in de onderbouw. Misschien zijn er daar op termijn ook wel gastleerlingen welkom.

Op Beatrix de Burcht staan we ervoor open dat leerlingen in deeltijd bij ons zijn. Dat noemen we Symbiose. Een kind mag maximaal 2 dagen op een andere school dan de eigen school, les krijgen. Wij denken dat we op gebied van leren en gedrag, specifiek ook Taal, wat te bieden hebben als aanvulling op wat een kind krijgt aangeboden op de gewone basisschool. 

Momenteel zijn we in gesprek met Auris en Samenwerkingsverband Driegang over onderwijs aan kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) onderwijs te geven op onze school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn een streekschool. We werken daarom altijd samen met kinderopvangorganisaties in de plaatsen waar de kinderen vandaan komen.

We hebben veel expertise in huis over de ontwikkeling van kinderen jonger dan 4 jaar. Zowel de leerkrachten als de orthopedagogen, gedragsspecialisten en -ondersteuners zijn hierin gespecialiseerd. We zorgen zo voor een soepele overgang naar onze school. Ouders en kinderen zijn hier heel tevreden over.

Terug naar boven