Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Het team

Toelichting van de school

Op Beatrix de Burcht werken mensen van alle leeftijden. In elke leeftijdsgroep (tot 35, 45, 55 en hoger) werken ongeveer evenveel mensen. 

Alle medewerkers zijn extra geschoold op gebied van specialistisch didactisch en pedagogisch handelen. Iedereen kan in de basis alles, maar er zijn specialisten die de kwaliteitsontwikkeling stimuleren en bewaken. 

De mensen die in het onderwijs en begeleiding van kinderen en ouders een rol hebben worden ondersteund door administratief personeel en de conciërges. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van medewerkers vullen we alleen in met eigen personeel. We maken bewust geen gebruik van invallers van buitenaf. Al onze mensen zijn goed thuis in onze manier van werken. Ze kennen de kinderen en groepen, zodat de vervanging voor kinderen goed en rustig verloopt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

BdB heeft 8 leerjaren. 90% van de leerlingen stroomt in vanuit de basisschool. 10% stroomt in vanuit een andere SBO, MKD, SO, etc.

We delen de leerlingen in in stamgroepen en we werken groepsdoorbroken: je kind krijgt in principe onderwijs 'op zijn eigen plek' in de eigen groep, op het niveau dat past bij het ontwikkelingsperspectief. Of, als dat beter is,  in een andere groep dan de eigen stamgroep. 

Als je kind naar BdB komt, stroomt het gedurende het schooljaar in, bij voorkeur na een van de schoolvakanties. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken de eerste jaren met thema's. Alle vakken worden binnen een thema aangeboden. Van voorbereidend lezen en rekenen tot en met motorische en sociale ontwikkeling. De juf stelt doelen op voor deze belangrijke ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. De leerkracht verwerkt deze doelen in elk thema. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle kinderen hebben 5 uur en 5 minuten les per dag. Ze volgen alle basisvakken, gym en creatieve vakken in aparte lessen. Daarnaast werken we  themagericht. We bieden binnen wisselend thema's alle vakken geïntegreerd aan.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Beatrix de Burcht krijgen kinderen les die op een andere manier en soms ook ander tempo beter leren. Vaak is er naast een probleem met het leren op de basisschool ook extra aandacht nodig voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Er kunnen gedragsproblemen zijn die aandacht en begeleiding verdienen. 

We hebben een groep leerlingen die als toekomstperspectief heeft om praktisch te gaan leren en werken. Daarvoor hebben we de onderwijsaanpak Levend Leren. 

Een deel van onze leerlingen heeft extra aandacht nodig voor de taalontwikkeling. Hoe maak ik mezelf duidelijk? Hoe kan ik zo goed mogelijk begrijpen wat een ander zegt of uitlegt? Deze kinderen met een taalachterstand bieden wij passend onderwijs. 

Kinderen die gevoelig zijn voor teveel prikkels of juist op momenten prikkels nodig hebben, zijn van harte welkom. We passen onze manier van werken aan hun behoeften aan. 

Leerlingen van 4 tot en met 12 (soms 13) jaar oud hebben les op onze school. 

We laten heel verschillende kinderen toe op Beatrix de Burcht, omdat we veel ervaring hebben met allerlei vormen van anders leren en kinderen met ander gedrag. We weten wat we doen, voor wie en waarom. We werken daarbij altijd in samen met kind en ouders. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven