Basisschool Open Hof

Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle

 • Lekker spelen en plezier maken
 • Samen bereik je meer
 • Ik kan het!
 • We vertrouwen elkaar

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Open Hof biedt een open omgeving, waarin iedereen elkaar respecteert.

Wij bieden een uitdagende, vertrouwde en veilige leeromgeving. Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Onze school is kleinschalig. De leerlingen zijn op dit moment verdeeld over 10 groepen en we kennen elkaar allemaal: dat maakt ons erg betrokken en verbonden bij elkaar. 
We zijn een katholieke school, die ook openstaat voor ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging.
Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Hierbij wordt u betrokken, want u kent uw kind het beste.
Bij ons staat naast het leren, ook het welbevinden voorop. Je mag hier zijn wie je bent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Het beste halen uit jezelf
 • Kindcentrum Frankisch Driehoek
 • Kanjerschool
 • Kernwaarden: De vier V's

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school, waarbij er op basis van de leerlingprognose van de Gemeente Goirle groei te verwachten is de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Coördinator Sociale Veiligheid (SVC)

De coördinator sociale veiligheid van onze school (Gijs) is een inhoudelijk geschoolde professional. 
Hij coördineert het beleid sociale veiligheid op schoolniveau: hij maakt en handhaaft de beleidsnotitie sociale veiligheid; zorgt dat het thema met regelmaat op de agenda staat; is het aanspreekpunt van de school voor ouders en leerlingen; start de monitor op (één van de vier instrumenten om de sociale veiligheid in kaart te brengen); bekijkt/analyseert de monitor of wordt geïnformeerd door degene die de analyse maakt trekt conclusies uit de monitor; indien nodig worden deze besproken met de intern-begeleider/directeur; beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en aanpak van pesten. 
De coördinator sociale veiligheid is een herkenbaar aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in geval van pesterijen op school. Hij wijst hen de weg naar oplossingen en houdt de vinger aan de pols totdat het pesten echt is gestopt. 

Wat doet een interne vertrouwenscontactpersoon?

De IVP is verbonden aan de school. Deze persoon is laagdrempelig te benaderen en kent de school, de leerkrachten en de populatie.
De IVP is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, dan wel over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of personeel. 
Hoewel de functie van de IVP naar haar aard en naam een grote mate van vertrouwelijkheid met zich brengt, kan van de vertrouwenspersoon niet worden verlangd dat zij in alle gevallen geheimhouding betracht. De IVP heeft geen wettelijke geheimhoudingsplicht. Als zij van oordeel is dat de klager zich in een dusdanig ernstige situatie bevindt dat het noodzakelijk is andere personen/instanties op de hoogte te stellen, kan zij besluiten de geheimhouding niet te hanteren. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is de IVP verplicht dit te melden. Daarnaast is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing. Een IVP zal een klager nooit geheimhouding hoeven te beloven. Zij kan wel duidelijk maken dat zij erg terughoudend en vertrouwelijk met de informatie om zal gaan.  

De interne vertrouwenspersoon is een inhoudelijk geschoolde professional en neemt jaarlijks deel aan scholings-en netwerkbijeenkomsten. Doel hiervan is dat zij goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en dat zij getraind blijft in het voeren van moeilijke gesprekken. Er zal in dit netwerk aandacht besteed worden aan intervisie en gelegenheid zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen.   

Een belangrijke taak is preventie, daarom is het belangrijk dat IVP bekend is bij leerlingen.?Daarom gaan de IVP-ers elk schooljaar langs de groepen om informatie te geven over wanneer leerlingen bij hen terecht kunnen.  

Kanjer! preventief en curatief programma

Basisschool Open Hof heeft samen met de partners van Kindcentrum Frankische Driehoek gekozen voor het preventieve en curatieve programma Kanjer!  

Op schoolniveau verzorgt de methode Kanjer! het volg- en adviessysteem, bestaande uit: 

 • leerlingvragenlijst voor groep 5 t/m 8
 • docentenvragenlijst en adviessysteem voor groep 1 t/m 8
 • oudervragenlijst voor groep 1 t/m 8
 • sociogram op basis van cijfers voor groep 5 t/m 8
 • sociogram op basis van smileys voor groep 3 t/m 8
 • sociale veiligheidslijst voor groep 5 t/m 8 

Deze onderdelen hebben als doel in kaart te brengen wat er aan de hand zou kunnen zijn met een leerling: Hoe kijkt de leerling naar zichzelf? Hoe ervaart de leerkracht het gedrag van de leerling? Is de leerling sociaal aanvaard door de klasgenoten? Vervolgens wordt in overleg met ouders en kind (vanaf groep 5) een gezamenlijk plan van aanpak besproken en aangeboden.  Twee keer per jaar worden de vragenlijsten afgenomen.   

Op klassenniveau wordt in alle groepen één keer per week een les uit de methode Kanjer! gegeven. Tevens wordt de Kanjertaal door de hele school, het gehele Kindcentrum, gesproken. In groep 7 en/of 8 krijgen de kinderen een cursus Marietje Kessels.   

Op individueel niveau wordt naar aanleiding van de eigen observaties van leerkrachten en ouders en naar aanleiding van de vragenlijsten en/of sociogrammen een eigen plan voor kinderen opgesteld. Dit valt dan onder het groepsplan Gedrag, die voor heel de groep is beschreven. Dit wordt gedaan van groep 1 t/m 8. Individuele cursussen waarvan wij als school gebruik maken zijn : Playing for success, SOVA training en bijvoorbeeld kiestraining.   

't Loket 

't Loket is het aanspreekpunt voor hulp en ondersteuning.
't Loket biedt informatie, advies en ondersteuning zodat inwoners zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken, samenleven, opvoeden en zich ontwikkelen. Het uitgangspunt van 't Loket is om gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden, die van uw omgeving en het inschakelen van informele hulp. Als er meer nodig is, adviseert 't Loket de gemeente over de inzet van professionele hulp. Dichtbij, betrokken, betrouwbaar.
't Loket werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werkers. U kunt met hen contact opnemen voor vragen over bijvoorbeeld opvoedondersteuning of als u zorgen over de ontwikkeling van uw kind heeft. 

Contactgegevens
U kunt 't Loket bellen of mailen voor informatie of (een kort) advies over uw situatie.
Er werken 10 consulenten van verschillende maatschappelijke organisaties met verschillende expertise, o.a. op het gebied van jeugdhulpverlening.
Zo nodig maakt een consulent met u een vervolgafspraak voor een persoonlijk gesprek bij 't Loket of bij u thuis. 
Bellen: op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur: 013 534 91 91 
Mailen: via info@loket.goirle.nl of via het contactformulier op de website: www.goirle.nl/loket
Bezoekadres: Thomas van Diessenstraat 41 5051 RK Goirle. 
Let op: de consulenten van 't Loket werken op afspraak, dus geen vrije in loop.

Het centrum voor Jeugd en Gezin 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Goirle kunnen gezinnen en professionals terecht voor alle vragen en hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin spannen zich in om vragen en problemen op samenhangende wijze aan te pakken en op te lossen, samen met ouders/ verzorgers en kinderen.
U kunt met al uw vragen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
U kunt CJG bereiken via het gratis telefoon: 0800 - 3 65 65 65.
Meer informatie is te vinden op de site: www.jeu9den9ezin9oirle.nl 

Meedoen kan! 

De gemeente Goirle kent een aantal regelingen voor ouders/verzorgers met een laag inkomen. Dus niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook werkende mensen met een laag inkomen kunnen een steuntje in de rug krijgen (tot 120 % bijstandsnorm).
De Gemeente Goirle wil u graag informeren over het kindpakket. Dit pakket is een verzameling van regelingen voor ouders met een laag inkomen en een of meer kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar. Via het kindpakket kunnen kinderen een computer krijgen, een vergoeding voor spullen die nodig zijn als het kind voor het eerst naar de middelbare school gaat of een vergoeding voor sporten, zwemles, schoolactiviteiten of het bezoek aan de peuterspeelzaal. Verder kan er ook speciaal maatwerk worden geleverd via de pilot

Kinderen Vooruit!

Deelname aan Kinderen Vooruit kunt u niet zelf aanvragen, dit kan alleen door verwijzers zoals de school of maatschappelijk werk.
Wat zit er in het kindpakket? Een maximale vergoeding van €2601,00 per kind per jaar. Voor sport- en schoolactiviteiten, bezoek peuterspeelzaal of hobbyclubs. 
Er zijn echter wel een aantal voorwaarden om voor deze regelingen in aanmerking te komen. 
Via de website www.BerekenuwrechtPLUS.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt en kunt u tegelijkertijd een aanvraag indienen.
Hebt u hulp nodig bij het indienen van een aan­vraag? Neem dan contact op met de formulierenbrigade op de site, of informeer op school bij een van de leerkrachten. Zij staan u graag te woord als u hulp nodig heeft. 

Stichting Leergeld 

Is het moeilijk om uw kind mee te laten doen met activiteiten in de vrije tijd? Het is belangrijk dat kinderen niet worden buitengesloten maar kunnen meedoen in sociale situaties en zich samen met leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen. De stichting Leergeld Goirle en Riel is een lokale stichting die financiële ondersteuning kan bieden. Stichting Leergeld kan iets betekenen voor ouders met een laag of minimum inkomen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ouders in deze situatie kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor onkosten voor de kinderen op het gebied van vrijetijdsbesteding zoals sport, scouting, muziek, zwemles en sommige niet vrijwillige schoolkosten. 
Met de ouders die een aanvraag doen wordt samen met de intermediair van Stichting Leergeld nagegaan of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Ouders geven inzicht in hun besteedbaar inkomen. Dit gebeurt met de nodige discretie. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag wat daarvoor nodig is, rechtstreeks voldaan aan de vereniging, club of school. 
De stichting Leergeld Goirle en Riel is een onafhankelijke stichting en krijgt zijn inkomsten vanuit giften, donaties en sponsoren. 
Voor verdere informatie kunt contact opnemen met De stichting Leergeld Goirle en Riel. 
Bellen: 06-14113496 
Mailen: info@leergeld-goirle-riel.nl 
Adres: postbus 68 5050 AB Goirle of vraag de brochure met antwoordkaart op school 

Handle with Care 
Onze school doet mee aan het project 'Handle with Care' waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt. De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade word en voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een 'Handle with Care-signaal'. 

Terug naar boven