Basisschool Open Hof

Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle

  • Wij voelen ons veilig, verbonden, verantwoordelijk en vaardig op Open Hof.
  • Ik mag hier mezelf zijn.
  • Wij spelen en maken plezier met elkaar.
  • De buitenwereld naar binnen halen
  • Presenteren kun je leren.

Het team

Toelichting van de school

Er werken ongeveer 20 mensen op basisschool Open Hof. Wij zijn een jong team, met een brede ervaring in zowel de onder-, midden- als bovenbouw. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op verschillende gebieden; rekenen, lezen, spelling, ICT, sociale veiligheid, cultuur, etc. Zij houden vakliteratuur bij, volgen cursussen en zijn kartrekkers bij ontwikkelingen van hun vakgebied.De schoolleiding is in handen van de directeur en een managementteam. De zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten met adviezen, doet onderzoek bij leerlingen en heeft contact met (zorg)externen. De leerkrachtondersteuner en de onderwijsassistent ondersteunt leerlingen hij hun programma. Verder verricht de conciërge ons met veel ondersteunende werkzaamheden. Vanuit het kantoor van Edu-Ley ondersteunen twee administratief medewerkers ons met de administratie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht wegens ziekte of om andere redenen niet in staat zijn zijn/haar werkzaamheden op school uit te voeren dan wordt er zo spoedig mogelijk een vervangende leerkracht gezocht. Wij vinden het belangrijk dat de lessen door kunnen gaan. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan zal de eerste dag intern opgevangen worden. Vervolgens zullen we de ouders dan schriftelijk vragen hun kind voor één of meerdere dagen thuis te houden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit laatste zo lang mogelijk te voorkomen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In alle leerjaren krijgen de leerlingen op BS Open Hof dezelfde onderwijstijd.
De onderwijstijd wordt zo ingevuld dat de kerndoelen behaald kunnen worden.

Per week kennen wij 24,75 uur aan onderwijstijd.
Per jaar worden vrije dagen en studiedagen zo gepland dat de minimale eis van 940 uur wordt behaald.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijgevoegd ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven