Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Reigerstraat 1 4461 RE Goes

  • De leden van de mr schooljaar 2019-2020
  • Ook tijdens de pauzes kun je je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Even bewegen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen. Dit was vanwege de Corona beperkingen, waardoor de leerlingen niet op school waren en de toets landelijk is gecanceld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de tussenresultaten kijken we naar de ontwikkeling van de leerlingen (vaardigheidsgroei). We gebruiken hiervoor vanaf 2021 de IEP toetsen. Dit zijn toetsen die niet behoren bij een methode, maar landelijk worden afgenomen.

Om te kijken hoe een leerling zich ontwikkelt, kijken we ook of er een verschil is tussen de methode toetsen en de methode onafhankelijke toetsen.

De methode onafhankelijke toetsen (IEP toetsen) zijn een graadmeter om te analyseren of het onderwijs wat wij geven overeenkomt met de landelijke richtlijnen en waar we mogelijk moeten bijstellen.

Mede door de analyse van de resultaten kunnen we aanbieden wat de leerling nodig heeft voor verdere groei.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is een indicator.

Het is wezenlijk of het gegeven advies ook resulteert in een succesvolle periode op het voortgezet onderwijs. Blijven leerlingen gedurende hun periode op het voortgezet onderwijs op het onderwijsniveau van het schooladvies. Gaat het beter (stromen ze op), of gaat het minder (stromen ze af) en behalen ze het diploma binnen de daarvoor gestelde termijn.

Voor zover wij hierover informatie ontvangen en gesprekken voeren met het voortgezet onderwijs kunnen wij stellen dat het met de oud leerlingen van de Prof. Dr. Kohnstammschool goed gaat. Ruim 90% van de leerlingen behaalt het VO diploma conform het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is van essentieel belang dat leerlingen zich thuis en veilig voelen op school. Als dat in orde is, kunnen leerlingen zich gaan ontwikkelen en groeien.

Daarom starten we het school- en kalenderjaar met 'de gouden weken' uit de methode sociaal emotioneel leren van Kwink. Tijdens de weken dat we hiermee werken zorgen we voor een goede basis en heldere afspraken. Deze verschillen per jaargroep en zijn terug te vinden op de databorden in de klas. We werken sinds september 2020 met de methode Kwink.

Daarnaast geeft de school iedere leerling de mogelijkheid om in een kindgesprek te uiten wat de leerling moeilijk, leuk, lastig vindt. Hoe de leerling hierbij geholpen kan worden en wat de leerling daar zelf voor doet. Deze kindgesprekken worden beschreven en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Respect
  • Duurzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek door de inspectie aan de Prof. Dr. Kohnstammschool was op 8 december 2016.

Het toegekende basisarrangement wordt gecontinueerd.

Er zijn geen tekortkomingen gesignaleerd in de naleving van wettelijke voorschriften. Het pedagogisch klimaat wordt als "goed" beoordeeld. Dit geldt ook voor de kwaliteitscultuur en succes in het vervolgonderwijs. 

Vanwege Covid-19 is er in 2020 geen schoolbezoek ingepland door de inspectie.

In februari 2021 is er een digitaal onderzoek gedaan naar de schoolorganisatie, specifiek het kansrijk adviseren richting het VO. Het oordeel van de inspectie over school en adviseren was goed.

Terug naar boven