Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Reigerstraat 1 4461 RE Goes

  • Ook tijdens de pauzes kun je je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Even bewegen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm
  • Rekenen door rond te lopen

In het kort

Toelichting van de school

De Kohnstammschool staat in het oostelijk deel van het centrum van de gemeente Goes. Deze school heeft kinderopvang/kinderdagverblijf en een peutergroep intern in de school. Daarnaast is er sinds 2019 één dagdeel in de week een peuter-kleutergroep. De school is en blijft volop in beweging.

De Kohnstammschool is een openbare school. Dit betekent dat alle kinderen op onze school welkom zijn. We maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, nationaliteit of welke achtergrond dan ook. Op onze school ontmoeten kinderen elkaar en leren ze rekening te houden met ieders eigenheid. We gaan respectvol met elkaar om, nemen de moeite om naar elkaar te luisteren en zijn geïnteresseerd in elkaar. 

Het team is hierin een rolmodel voor de leerlingen. Wij zijn ons bewust van ons gedrag en willen een voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Door het geven van positieve feedback dragen we eraan bij dat er een fijne en open sfeer is op de school, waarin alle leerlingen zich veilig en gezien voelen. Op deze manier geven we hen een goede voorbereiding op hun toekomst in de samenleving. Het team, de leerlingen en de ouders zijn betrokken bij de school, de omgeving en de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen en zijn allemaal met elkaar verbonden.

Het team ondersteunt de leerlingen om te leren, hun  kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en hen te helpen ontdekken hoe zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. We hebben een actieve leerlingenraad die meegenomen wordt in de schoolontwikkeling en bij het nemen van beslissingen. Er is ruimte om binnen onze school eigenaar te zijn van ons eigen leerproces en gedrag. Samenwerken, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen zijn daarbij belangrijke aspecten. We laten bij ons op school kinderen actief leren en experimenteren en hebben daarbij aandacht voor persoonlijke groei. Dit doen we vol overgave, waarbij ons uitgangspunt is te richten op onze kerntaak: kwalitatief goed onderwijs. 

U kunt de school dagelijks volgen via afgeschermde Parro berichten, welke voor ouders/verzorgers toegankelijk zijn. Ook is de school te volgen via Facebook en de website. 

We zijn een gezonde en groene school met een Tiny Forest. Wij zorgen  ervoor dat ieder kind bij ons de kans krijgt gezond op te groeien binnen een veilige en plezierige omgeving. Ik GROEI en bloei op de Kohnstammschool!

GROEI: Gezond en Groen, Respectvol, Ontdekken en Ontwikkelen, Eigenaarschap, In verbinding! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (G) Gezond en Groen
  • (R) Respectvol
  • (O) Ontdekken en Ontwikkelen
  • (E) Eigenaarschap
  • (I) In verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prof. Dr. Kohnstammschool is een school in het centrum van Goes. De instroom van leerlingen komt ook van buiten het stadscentrum, onder andere uit de wijken Noordhoek, Mannee, Goese Diep en Goese Polder. Er zitten ook leerlingen van omliggende dorpen bij ons op school. De school heeft de laatste jaren een groeiend leerlingenaantal.

In het schooljaar 2023-2024 zijn we het schooljaar gestart met 150 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen, waarbij we met grote regelmaat groepsdoorbrekend werken, maar alle kinderen dagelijks in hun vaste groep starten en eindigen.

Aanmelden nieuwe leerling.

Wilt u uw kind aanmelden op de Kohnstammschool, dan kunt u bij de directeur telefonisch (0113-214568), per mail (kohnstammschool@alberoscholen.nl) of via het contactformulier op de website vrijblijvend een gesprek en/of rondleiding aanvragen.

Voor het aanmelden van uw nog niet schoolgaande kind staat geen vast moment. De meeste ouders melden hun zoon of dochter aan wanneer hij/zij rond de drie jaar is. Eerder mag altijd.

Wanneer u besloten heeft dat uw zoon of dochter bij ons op school komt, kunt u een inschrijfformulier, dat u bij uw bezoek aan onze school ontvangt thuis invullen en op school inleveren. U kunt dit formulier ook vinden op de website: www.kohnstammschoolgoes.nl

Wanneer het formulier volledig is ingevuld, wordt uw zoon of dochter ingeschreven op de Kohnstammschool. Na persoonlijk contact wordt ook de datum van de eerste schooldag van uw zoon/dochter afgesproken. De leerkracht waarbij uw kind in de klas komt zal ongeveer een maand voor uw kind 4 jaar wordt contact met u opnemen om de wendagen in te plannen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben het certificaat 'welbevinden' van de Gezonde School behaald en zijn daar trots op. 

Terug naar boven