Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Elvis Presleylaan 103 4462 LB Goes

  • Onze school beschikt over twee pleinen, een voor onderbouw en een voor bovenbouw. Beide met diverse speeltoestellen.
  • Op dit plein hebben we ook diverse speelhuisjes en schommels
  • Alle kleutergroepen beschikken over digitale schoolborden en een speelhuis met -verdieping
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het Zeeuwse hebben we de beschikking over het Transfer Centrum Onderwijs Zeeland die voor ons de vervangingen van personeel in geval van ziekte of verlof verzorgen. Mede hierdoor lukt het in de meeste gevallen om tijdig een vervanger beschikbaar te hebben. 

Op momenten dat dit niet lukt, wordt geprobeerd om het personeel dat op school werkt maar geen eigen klas heeft in te zetten. Wanneer ook deze optie geen soelaas biedt, voegen we klassen samen. Uiteraard worden de ouders hierover altijd geïnformeerd. 

Indien er ook hierdoor geen oplossing ontstaat, zullen we kinderen een dag thuis moeten laten blijven. Het spreekt voor zich dat dit niet de voorkeur heeft en dat we dit ook echt tot een minimum proberen te beperken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Prinses Beatrixschool zijn de groepen op verschillende manieren georganiseerd. In de groepen 3-8 werken we met enkele groepen en combinatiegroepen. De groepen worden samengesteld op basis van het aantal leerlingen. Doordat hier een aantal verschillen in zitten, kijken we ieder jaar op welke manier we dit het beste kunnen vormgeven. 

De kleuterbouw is opgezet in drie groepen met een combinatie van kinderen uit groep 1 en groep 2. We hebben deze keuze gemaakt op onderwijskundige gronden. Op onze website leest u hier meer over. Halverwege het schooljaar start er een aanvangsgroep. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In bovenstaand overzicht is globaal terug te vinden op welke manier de tijd in de verschillende groepen is onderverdeeld. Uiteraard zit er tussen diverse vakken overlap en wordt er vakoverstijgend lesgegeven. Dat is in deze tabel niet te verwerken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaand overzicht is globaal terug te vinden op welke manier de tijd in de verschillende groepen is onderverdeeld. Uiteraard zit er tussen diverse vakken overlap en wordt er vakoverstijgend lesgegeven. Dat is in deze tabel niet te verwerken. 

Vanaf groep 3 hebben alle groepen een blok van zwemlessen. Voor de groepen 3 en 4 gaat het om acht weken, voor de groepen 5-8 om een blok van drie weken. Deze uren worden gerekend onder de uren voor bewegingsonderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de Brede school is een aparte voorziening voor hoogbegaafde kinderen, HBC De Wereldwijzer. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de VVE-werkgroep (waarin alle partners vertegenwoordigd zijn) wordt meerdere malen overlegd over onderlinge afstemming, doorgaande lijnen, overdracht van gegevens en gezamenlijke thema's.

We verzorgen een warme overdracht voor kinderen die vanuit de peuterspeelzaal bij ons instromen. Indien nodig wordt eerst vanuit de school geobserveerd om de onderwijsbehoefte van nieuwe kinderen goed in beeld te hebben wanneer de kinderen in groep 1 instromen.

De school biedt vroegschoolse educatie aan, Kibeo biedt voorschoolse educatie.

Terug naar boven