Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Elvis Presleylaan 103 4462 LB Goes

  • Onze school beschikt over twee pleinen, een voor onderbouw en een voor bovenbouw. Beide met diverse speeltoestellen.
  • Op dit plein hebben we ook diverse speelhuisjes en schommels
  • Alle kleutergroepen beschikken over digitale schoolborden en een speelhuis met -verdieping
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van CBS Prinses Beatrix. Dit Venster geeft u veel feitelijke informatie over ons onderwijs en onze organisatie. 

Onze school is onderdeel van Albero Scholen en maakt deel uit van Brede School Symfonie in Goes-Zuid.

In ons onderwijs staan een zelfstandige leerhouding van kinderen enerzijds en interactieve samenwerkingsvormen anderzijds centraal. Op basis van wetenschappelijk onderzoek integreren wij werkvormen en vormgevers voor systeemdenken in ons onderwijs. We vinden het belangrijk om spelend en bewegend leren toe te passen in onze dagelijkse praktijk.

CBS Prinses Beatrix: "Goed voor elkaar"


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • creativiteit
  • ambitie
  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks dat het geboortecijfer in de Gemeente Goes de laatste terugloopt, is het leerlingenaantal op de Prinses Beatrixschool redelijk stabiel. In de afgelopen jaren houden in- en uitstroom elkaar goed in balans. De prognoses zijn dat rond 2030 het aantal kinderen op onze school rond de 285 zal liggen (uitgaande van de 1 oktober telling, bron: Verus). In de kleutergroepen is op dit moment een lichte stijging van het aantal leerlingen waarneembaar. Dit vindt zijn oorzaak, onder meer, in het gegeven dat de wijken Aria en Riethoek steeds verder worden ontwikkeld. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van Brede School Symfonie. Daardoor zijn wij in staat alle kinderen van voorschoolse opvang tot naschoolse opvang (en alles wat daartussen zit) een compleet aanbod aan te bieden binnen de schoolmuren.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven