Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Elvis Presleylaan 103 4462 LB Goes

  • Onze school beschikt over twee pleinen, een voor onderbouw en een voor bovenbouw. Beide met diverse speeltoestellen.
  • Op dit plein hebben we ook diverse speelhuisjes en schommels
  • Alle kleutergroepen beschikken over digitale schoolborden en een speelhuis met -verdieping
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet niet mee met de Cito eindtoets. Onze school maakt gebruik van de keuzevrijheid die er is binnen het aanbod van verplichte (en gevalideerde) eindtoetsen. Wij hanteren sinds het cursusjaar 2014-2015 de IEP-eindtoets van bureau ICE. De keuze is gebaseerd op onze visie op kinderen en toetsing. Wij willen graag een duidelijk en compleet beeld krijgen van onze leerlingen naast de ervaringen en kennis die wij over 8 jaar al hebben opgedaan. Bureau ICE biedt daarom naast de eindtoets ook een advieswijzer aan die wij afnemen bij alle groep-8-leerlingen. Hiermee worden naast cognitieve vaardigheden ook de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht.

T/m 2013-2014 namen de scholen van Alpha Scholengroep het SchoolEindOnderzoek af als eindtoets.

In het schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen, vanwege het Corona virus.

Op alle onderdelen van de eindtoets 2020-2021 behaalden we, uitgezonderd voor het onderdeel 'techniek en woordenschat' (60% vs. 68%) een resultaat dat op of boven het landelijk gemiddelde ligt. De eindtoets is geanalyseerd en er zijn acties geformuleerd die in het komende schooljaar zullen worden uitgevoerd. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, jaarlijks met het team geanalyseerd. Hierbij gaat het zowel om het groepsgemiddelde, als om de individuele vaardigheidsgroei van individuele kinderen. Uiteraard beïnvloeden deze het groepsgemiddelde.

Leerkrachten stellen tweejaarlijks streefdoelen op voor de verschillende domeinen binnen hun groep. Aan de hand van deze streefdoelen worden de resultaten geanalyseerd. 

De analyse leidt tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten; welke acties leidden tot een significante groei en welk voordeel kunnen andere leerkrachten doen met de aanpak die daaraan ten grondslag ligt?

Uiteraard stellen we onszelf dezelfde vraag m.b.t. leerlingen die te weinig vaardigheidsgroei doormaken. Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om de individuele kinderen toch een groei te laten doormaken? De analyse leidt tot een beschrijving van die aanpak in het groepsplan.

Op alle tussentijdse toetsen die de inspectie hanteert om de tussenresultaten te waarderen scoren wij boven de ondergrens die is vastgesteld voor de vergelijkingsgroep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit hoge verwachtingen van leerlingen adviseren wij aan het einde van de basisschoolperiode. We doen dit op basis van observaties en testgegevens. De verwijzingen zijn over het algemeen passend, zo blijkt uit de grafieken. De gegeven havo/vwo adviezen resulteren vaker in een plaats op het vwo dan op de havo. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds augustus 2007 is het toezicht van de inspectie 'risicogericht'. Dit houdt in dat de Inspectie jaarlijks onderzoekt op er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Onze school heeft sinds deze werkwijze van de inspectie is ingevoerd steeds 'basistoezicht' gehad.

Hieronder treft u verder de conclusie uit het laatste inspectierapport aan (citaat):

Kwaliteit

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Prinses Beatrixschool op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

Terug naar boven