O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben we een prima resultaat op de eindtoets.
Groep 8 van O.B.S. De Punter heeft een gemiddelde score van 537,4 gehaald.
Het landelijke gemiddelde ligt op 534,9. 

De referentieniveaus;

De schoolweging van OBS de Punter is 28.95.

Het volgende gemiddelde heeft de school behaald, gemeten over drie schooljaren;

1F:

 • Landelijk gemiddelde: 97 %
 • OBS de Punter: 97 %

2F/1S:

 • Landelijk gemiddelde: 63 %
 • OBS de Punter: 64%

Referentieniveau lezen schooljaar 2023-2024;

1F:

 • Landelijk gemiddelde: 98.5%
 • OOBS de Punter: 100 %

2F

 • Landelijk gemiddelde: 79%
 • OBS de Punter; 81%

Referentieniveau taalverzorging schooljaar 2023-2024;

1F

 • Landelijk gemiddelde:97 %
 • OBS de Punter: 100%

2F:

 • Landelijk gemiddelde:61 %
 • OBS de Punter: 81 %

Referentieniveau rekenen schooljaar 2023-2024;

1F

 • Landelijk gemiddelde: 94%
 • OBS de Punter: 100%

1S

 • Landelijk gemiddelde: 50%
 • OBS de Punter: 50%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauwgezet bijgehouden. In de kleuterbouw worden d.m.v. structurele observaties de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Naast het leerlingvolgsysteem Parnassys neemt de school vanaf groep 3 2x per schooljaar methodeonafhankelijke toetsen af. Dit doen we met Cito-Leerling in Beeld.

Vanaf groep 3 wordt aan de gerichte observaties het beoordelen van het schriftelijk werk toegevoegd. Vanaf groep 4 werken we met Snappet voor de basisvakken. De ontwikkelingen van de leerlingen wordt, d.m.v. data verwerkt in grafieken, gevolgd. Met Snappet wordt het werk direct gecontroleerd en het geeft direct feedback aan de leerling en de leerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt digitaal vastgelegd.

Naast het bijhouden van de vorderingen volgens bepaalde leermethodes hanteren we op school ook het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit onafhankelijke leerlingvolgsysteem stelt de leerkrachten in staat om van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen, waarbij we ons steeds afvragen, gaat de leerling vooruit en zo ja, in welke mate, of is er misschien sprake van stilstand of achteruitgang en wat kan daaraan gedaan worden? Dit leerlingvolgsysteem, Cito-leerling in Beeld, is voor ons de basis om te zien welke leerlingen gerichte hulp nodig hebben en dit kan leiden tot aanpassingen en extra hulp. 
In de kleutergroepen werken we met de leerlijnen van Parnassys. We volgen hiermee de ontwikkeling van de kinderen en leggen dit digitaal vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen stroomden de afgelopen jaren uit naar:

Schooljaar 2020/2021:

 • VWO: 5 kinderen
 • HAVO/VWO: 2 kinderen
 • HAVO: 8 kinderen
 • VMBO TL/HAVO: 2 kinderen
 • VMBO TL: 5 kinderen
 • VMBO KB/TL: 2 kinderen
 • VMBO KB: 1 kind
 • VMBO BB: 2 kinderen
 • VMBO BB/KB: 2 kinderen
 • Praktijkonderwijs: 1 kind

Schooljaar 2021/2022:

 • VWO: 5 kinderen
 • HAVO/VWO: 2 kinderen
 • HAVO: 5 kinderen
 • VMBO TL/HAVO: 2 kinderen
 • VMBO TL: 6 kinderen
 • VMBO KB/TL: 2 kinderen
 • VMBO KB: 2 kinderen

Schooljaar 2022-2023

 • VWO: 2 kinderen
 • HAVO/VWO: 1 kind
 • HAVO: 1 kind
 • VMBO TL/HAVO: 3 kinderen
 • VMBO TL: 6 kinderen
 • VMBO KB/TL: 2 kinderen
 • VMBO KB: 1 kind
 • VMBO BB/KB: 1 kind

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In het veiligheidsplan (zie bijlage) wordt de visie op sociale veiligheid nader toegelicht.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respectvol omgaan met verschil
 • Relatie, competentie,autonomie
 • Samenleven en samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven