O.B.S. De Punter

Binnenpad 56 8355 BT Giethoorn

  • Kanjertraining, Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstig Vormingsonderwijs  en burgerschap in een notendop.
  • De toekomstige locatie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zowel de leerlingen van de Zuiderbasisschool als de Noorderschool hebben afgelopen jaar prima gepresteerd op de eindtoets.
De Noorderschool heeft een gemiddelde van 536,3 gehaald en de Zuiderschool een gemiddelde van 537,5.
Het landelijke gemiddelde ligt op 534,5. 
We hebben heel goed gescoord, zeker na twee rare schooljaren door de Coronacrisis.
We zijn heel trots op alle kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauwgezet bijgehouden. In de onderbouw worden d.m.v. structurele observaties de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden. In de midden- en bovenbouw wordt aan de gerichte observaties het beoordelen van het schriftelijk werk toegevoegd. Vanaf groep 4 werken we met Snappet voor de basisvakken. Dit is een interactief, adaptief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd programma. De ontwikkelingen van de leerlingen wordt d.m.v. data, verwerkt in grafieken gevolgd. Met Snappet wordt het werk direct gecontroleerd en het geeft direct feedback aan de leerling en de leerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt digitaal vastgelegd.

Naast het bijhouden van de vorderingen volgens bepaalde leermethodes hanteren we op school ook het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit onafhankelijke leerlingvolgsysteem stelt de leerkrachten in staat om van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen, waarbij we ons steeds afvragen, gaat de leerling vooruit en zo ja, in welke mate, of is er misschien sprake van stilstand of achteruitgang en wat kan daaraan gedaan worden? Dit leerlingvolgsysteem is voor ons de basis om te zien welke leerlingen gerichte hulp nodig hebben en dit kan leiden tot aanpassingen en extra hulp. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek basisscholen Giethoorn op 3 september (Zuiderschool) en 5 september (Noorderschool) 2019

Het streven van de onderwijsinspectie is om eens per 4 jaar de scholen te bezoeken. Voor de basisscholen van Giethoorn was dit inmiddels 6 jaar geleden. Wanneer de resultaten te wensen overlaten vindt het bezoek altijd eerder plaats. Gelukkig zijn de resultaten (opbrengsten) goed en daar zijn we op de scholen trots op!? Deze keer was het een themaonderzoek en we waren heel blij met het onderwerp “Didactisch handelen, didactisch coachen.” De afgelopen jaren zijn we hier heel intensief mee bezig geweest, bovendien is het de basis van ons onderwijs. In juni 2019 hebben alle teamleden een 3-jarig traject “Didactisch coachen” afgesloten. Een intensief traject onder begeleiding van V&F onderwijsconsult. Na nulmetingen, veel filmen door de beeldcoach, intervisie en presentaties hebben we veel geleerd over hoe we kinderen taakgericht, vraag gestuurd en met specifieke feedback kunnen laten nadenken, zodat ze actief en doelgericht betrokken zijn bij hun eigen leerproces. In een presentatie hebben de scholen aangegeven hoe dit proces in de gezamenlijkheid en in samenwerking met beide scholen verlopen is, wat de ambities zijn, wat zichtbaar is in de groep en op school en hoe we dit kunnen borgen. Na de presentatie heeft de inspecteur op beide scholen 3 groepen bezocht. Ze was erg positief over de zichtbaarheid van het traject didactisch coachen en didactisch handelen in alle groepen. Haar conclusie wat dat de vaardigheden van didactisch coachen zijn geïntegreerd binnen een ordelijke rustige omgeving in een goed pedagogisch klimaat. De scholen zijn hier natuurlijk erg blij mee. (verslag directeur basisscholen Giethoorn)

Inspectiebezoek basisscholen Giethoorn

Vanuit het stafbureau woonden Stephennie Groen en Alberto Boon het eindgesprek bij. Interesse, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid zijn de drijfveren. Bij thema-onderzoeken is er formeel geen sprake van een beoordeling. Ook komt er geen rapportage. Mooi om als bestuur te kunnen constateren dat de scholen trots mogen zijn op hun groei en ontwikkeling. Dat wat als beleid (goed) omschreven staat, was in de praktijk ook terug te zien. Kernpunten: Leerlingen worden gestimuleerd om vooral zelf na te denken. Om eigen oplossingsstrategieën te bedenken en die met elkaar te delen. Daardoor wordt er ook actief geleerd. Mooi was het dat de leerkrachten tijdens de nabespreking openhartig reflecteerden op hun lessen. Ook dat is een onderdeel van professionaliteit en vakmanschap. Voor de andere scholen van Stichting Op Kop ligt hier een mooie kans om van de expertise op de scholen in Giethoorn te profiteren! Kortom, hulde voor beide scholen. (verslag Alberto Boon directeur directeur bestuurder van Stichting Op Kop)

Terug naar boven