O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

  • Op 7 juni 2022 zijn we gestart in ons nieuwe school.
  • Ons nieuwe naambord samen met ons nieuwe logo.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 hebben we een prima resultaat op de eindtoets.
Groep 8 van O.B.S. De Punter heeft een gemiddelde score van 537,1 gehaald.
Het landelijke gemiddelde ligt op 534,8. 

We zijn heel trots op alle kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vorderingen en prestaties van de leerlingen worden nauwgezet bijgehouden. In de kleuterbouw worden d.m.v. structurele observaties de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Vanaf groep 3 wordt aan de gerichte observaties het beoordelen van het schriftelijk werk toegevoegd. Vanaf groep 4 werken we met Snappet voor de basisvakken. Dit is een interactief, adaptief, gedifferentieerd en gepersonaliseerd programma. De ontwikkelingen van de leerlingen wordt, d.m.v. data verwerkt in grafieken, gevolgd. Met Snappet wordt het werk direct gecontroleerd en het geeft direct feedback aan de leerling en de leerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt digitaal vastgelegd.

Naast het bijhouden van de vorderingen volgens bepaalde leermethodes hanteren we op school ook het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit onafhankelijke leerlingvolgsysteem stelt de leerkrachten in staat om van alle leerlingen in de school de leervorderingen over langere periodes en over meerdere leerjaren te peilen, waarbij we ons steeds afvragen, gaat de leerling vooruit en zo ja, in welke mate, of is er misschien sprake van stilstand of achteruitgang en wat kan daaraan gedaan worden? Dit leerlingvolgsysteem is voor ons de basis om te zien welke leerlingen gerichte hulp nodig hebben en dit kan leiden tot aanpassingen en extra hulp. 
In de kleutergroepen werken we met de leerlijnen van Parnassys. We volgen hiermee de ontwikkeling van de kinderen en leggen dit digitaal vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In het veiligheidsplan (zie bijlage) wordt de visie op sociale veiligheid nader toegelicht.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respectvol omgaan met verschil
  • Relatie, competentie,autonomie
  • Samenleven en samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek basisscholen Giethoorn op 3 september (Zuiderschool) en 5 september (Noorderschool) 2019

Het streven van de onderwijsinspectie is om eens per 4 jaar de scholen te bezoeken. Voor de basisscholen van Giethoorn was dit inmiddels 6 jaar geleden. Wanneer de resultaten te wensen overlaten vindt het bezoek altijd eerder plaats. Gelukkig zijn de resultaten (opbrengsten) goed en daar zijn we op de scholen trots op!? Deze keer was het een themaonderzoek en we waren heel blij met het onderwerp “Didactisch handelen, didactisch coachen.” De afgelopen jaren zijn we hier heel intensief mee bezig geweest, bovendien is het de basis van ons onderwijs. In juni 2019 hebben alle teamleden een 3-jarig traject “Didactisch coachen” afgesloten. Een intensief traject onder begeleiding van V&F onderwijsconsult. Na nulmetingen, veel filmen door de beeldcoach, intervisie en presentaties hebben we veel geleerd over hoe we kinderen taakgericht, vraag gestuurd en met specifieke feedback kunnen laten nadenken, zodat ze actief en doelgericht betrokken zijn bij hun eigen leerproces. In een presentatie hebben de scholen aangegeven hoe dit proces in de gezamenlijkheid en in samenwerking met beide scholen verlopen is, wat de ambities zijn, wat zichtbaar is in de groep en op school en hoe we dit kunnen borgen. Na de presentatie heeft de inspecteur op beide scholen 3 groepen bezocht. Ze was erg positief over de zichtbaarheid van het traject didactisch coachen en didactisch handelen in alle groepen. Haar conclusie wat dat de vaardigheden van didactisch coachen zijn geïntegreerd binnen een ordelijke rustige omgeving in een goed pedagogisch klimaat. De scholen zijn hier natuurlijk erg blij mee. (verslag directeur basisscholen Giethoorn)

Inspectiebezoek basisscholen Giethoorn

Vanuit het stafbureau woonden Stephennie Groen en Alberto Boon het eindgesprek bij. Interesse, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid zijn de drijfveren. Bij thema-onderzoeken is er formeel geen sprake van een beoordeling. Ook komt er geen rapportage. Mooi om als bestuur te kunnen constateren dat de scholen trots mogen zijn op hun groei en ontwikkeling. Dat wat als beleid (goed) omschreven staat, was in de praktijk ook terug te zien. Kernpunten: Leerlingen worden gestimuleerd om vooral zelf na te denken. Om eigen oplossingsstrategieën te bedenken en die met elkaar te delen. Daardoor wordt er ook actief geleerd. Mooi was het dat de leerkrachten tijdens de nabespreking openhartig reflecteerden op hun lessen. Ook dat is een onderdeel van professionaliteit en vakmanschap. Voor de andere scholen van Stichting Op Kop ligt hier een mooie kans om van de expertise op de scholen in Giethoorn te profiteren! Kortom, hulde voor beide scholen. (verslag Alberto Boon directeur directeur bestuurder van Stichting Op Kop)

Terug naar boven