O.B.S. De Punter

Binnenpad 56 8355 BT Giethoorn

 • Kanjertraining, Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstig Vormingsonderwijs en burgerschap in een notendop.
 • De toekomstige locatie

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • professionele cultuur
 • competentie,relatie,autonomie
 • gepersonaliseerd leren
 • eigenaarschap
 • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01-08-2021 zijn de Noorderschool en de Zuiderschool gefuseerd. Vanaf die datum heten we OBS De Punter. Sinds maart 2021 is gestart met de bouw van een nieuwe school gebouwd aan de Beulakerweg. Dit wordt een prachtige nieuwe school in een uitdagende schoolomgeving met veel groen en uitdaging tot beweging. Er zijn 8 groepen, waarvan 2 groepen 1/2. De BSO/VSO (Kinderopvang Kaka) is hierin meegenomen. Ons doel is de realisatie van een volledig IKC.

In totaal (Noorderschool en Zuiderschool) zijn er 31 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan. In schooljaar 2020-2021 hebben we heel veel nieuwe aanmeldingen gehad, waardoor we qua leerlingenaantal gelijk zijn gebleven. Naast de toestroom van 4-jarigen kregen we te maken met verhuizingen vanuit verschillende delen van Nederland. Op de teldatum van 01-10-2021 hebben we 179 leerlingen. Groep 7 heeft 16 leerlingen en de andere groepen tussen de 20 en 26.

Als alles naar verwachting gaat is de nieuwe school in april/ mei 2022 klaar. In overleg met de medewerkers en de MR is besloten om in schooljaar 2021-2022 de scholen/groepen samen te voegen, zodat de groepsvorming een feit is, voordat we gaan verhuizen. We kunnen nu werken met enkele groepen (3 t/m 8) en dat heeft veel onderwijskundige voordelen voor de leerlingen en de leerkrachten. We kiezen er bewust voor om de kleutergroepen te combineren. Tot de opening van de nieuwe school is groep 1 t/m 4 op locatie Zuid. (Hier is ook Kinderopvang Kaka gehuisvest) en groep 5 t/m 8 op locatie Noord.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CODE ROOD    

De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure opgesteld:

 • Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra  een dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.
 • Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze website.
 • Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk (via Social School, Whatsapp of een andere manier)  zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd. 
 • CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te sluiten.   

De in onze school gevestigde kinderopvang die wordt verzorgd door KaKa of SKZ neemt bij CODE ROOD zelf een besluit over het al dan niet sluiten van de kinderopvang. De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang (zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie). 

Schooltijden nieuwe locatie

Wanneer we de nieuwe locatie betrekken worden de schooltijden voor alle groepen dagelijks 8.15 uur tot 14.00 uur.
De onderbouw(groep 1 t/m 4) blijft op woensdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven