O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
 • Schoolfoto van O.B.S. De Punter

Het team

Toelichting van de school

 • Simone Slager: directeur
 • Cathy van den Eventuin: intern begeleider en taalcoördinator
 • Mirjam Huizeling: leerkracht groep 1-2b, didactisch coach, onderbouwcoördinatie, opleider in school 
 • Jackelien Majoor: leerkracht groep 3, rekencoördinator en schoolcontactpersoon
 • Roel Zwolle: leerkracht groep 7 en ICT-coördinator
 • Yvette de Wijs: leerkracht groep 8, bovenbouwcoördinatie, coördinatie Engels
 • Margriet Verboom: leerkracht groep 1-2b, coördinatie website en social school
 • Annemarie Klappe: leerkracht groep 1-2a en coördinatie creatief circuit
 • Hannie Zwolle: leerkracht groep 1-2a
 • Annet Kok: leerkracht groep 4
 • Michel Beerta: leerkracht groep 6 en gymlessen aan groep 3 t/m 8
 • Olda Kuiper: leerkracht in groep 5
 • Nikkie Doornbos; leerkracht groep 5 (WPO-student)
 • Gera Wilbrink: leerkracht groep 6
 • Mathilde Benak: leerkracht groep 4 en 8 en coördinatie creatief circuit
 • Larisa Winkels: onderwijsassistent NT2
 • Corien van Ark: onderwijsassistent
 • Janny Petter: administratief medewerkster
 • Marijn Vording: leerkracht Sophiaklas

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Op Kop werkt met een flexpool. Hierin werken vaste invallers voor stichting Op Kop, zij zijn flexibel inzetbaar. Wanneer een leerkracht vanwege verlof of ziekte afwezig is, neemt een leerkracht uit deze flexpool de werkzaamheden over. Indien er geen flexpoolers meer beschikbaar is, doen we een beroep op de invalpool. Gezien het grote tekort aan leerkrachten wordt de vervanging ook regelmatig binnen de school geregeld. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op OBS de Punter hebben we de ambitie om alle kinderen die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. We hebben binnen deze school veel ervaring en kennis om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer er extra ondersteuning nodig is hebben we een ondersteuningsstructuur binnen stichting Op Kop die ervoor zorgt dat, indien nodig, er wat extra hulp kan worden ingezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Werkwijze vanaf aanvangsgroep, groep 1 en groep 2

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringfase.

Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Vierjarigen die bij ons binnenkomen moeten zich veilig en vertrouwd voelen, de leerkracht zorgt voor een prettig leef- en leerklimaat zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Hierbij speelt de sociaal emotionele ontwikkeling een heel belangrijke rol. Het jonge kind gaat van naast elkaar nu samen met iemand spelen. D.m.v. spelen komt het kind uit zichzelf tot leren. Vanuit de eigen belevingswereld van het kind en ook door de inbreng van de leerkracht wordt m.b.v. de leerlijnen Parnassys Jonge Kind thema's gekozen. Vanuit de doelen van de leerlijn jonge kind worden verschillende activiteiten op gebied van taal, rekenen en sociale emotionele ontwikkeling gekozen, uitgewerkt en aangeboden. Gedurende twee of drie weken wordt er gewerkt rondom een bepaald thema. Hierbij krijgen de kleuters verplichte taken te doen. Het aantal taken wordt uitgebreid naar gelang het kind zich ontwikkelt.Daar waar nodig bieden de leerkracht hulp; zij stimuleren, motiveren en begeleiden.

Verlengde of versnelde kleuterperiode

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen. De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. De uiteindelijke beslissing tot verlengen of versnellen zal altijd bij de school liggen.

Kinderopvang, voor- en naschoolse opvang in Giethoorn

Kinderopvang KaKa is gevestigd in de Zuiderbasisschool. Dit is eveneens een kinderopvang voor 0-4 jarigen. We onderhouden goed contact om de overdracht naar OBS de Punter goed te laten verlopen.

De BSO-voorziening van KaKa is gevestigd in de OBS de Punter. 

In het Kulturhus is Speel@home gevestigd. Dit is eveneens een Kinderopvang van 0-4 jaar en een BSO-voorziening. Ook hiermee onderhouden we goede contacten, zodat de overdracht van kinderen naar OBS De Punter zo optimaal mogelijk verloopt.

Terug naar boven