School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Martinushof 21 6591 DM Gennep

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met een uitgebreid team van onderwijzend personeel (leerkrachten) en onderwijsondersteunend personeel (onder andere onderwijsassistenten, intern begeleiders en logopediste). Ook hebben we een vaste administratief medewerkster en 2 conciërges die enkele dagen per week aanwezig zijn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging zoveel mogelijk intern geregeld. Als dit niet lukt, dan wordt er soms een groep opgedeeld of er wordt een beroep gedaan op de Vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsgrootte is gemiddeld 14 tot 19 kinderen. Afhankelijk van de problematiek in een bepaalde groep kan hiervan worden afgeweken. Wij bieden op onze school dezelfde vakken aan als op de basisschool. Dat doen we voor spelling, rekenen en deels voor lezen in niveaugroepen. Het komt namelijk vaak voor dat een kind het ene vak beter beheerst dan het andere. Daarom volgen sommige kinderen het ene vak in een lagere en het andere vak in een hoger niveaugroep. Ieder kind kan daardoor onderwijs volgen in die groep die het best aansluit bij zijn/haar niveau. Deze "leervakken" worden in de ochtend gegeven, omdat  's morgens de concentratie beter is. 's Middags werken de kinderen niet in niveaugroepen en komen de overige vakken zoals wereldoriëntatie, expressie en dergelijke aan bod in hun eigen groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aangezien we werken rondom thema's vindt er veel integratie van vakken plaats binnen de groepen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een Speciale school voor Basisonderwijs voor 4 tot 12/13-jarigen. De school valt onder het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs en is onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord Limburg. Het SBO is een onderwijsondersteunings-arrangement van het samenwerkingsverband op niveau 3. Dit betekent dat het SBO binnen het samenwerkingsverband dient als (extra) specialistische ondersteuning. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze ondersteuning als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit gebeurt door het Ondersteuningsloket. Daarna bepaalt De Piramide in samenspraak met ouders/verzorgers op welk tijdstip het kind kan worden toegelaten. De Piramide wordt bezocht door ± 130 leerlingen. Voor het merendeel komen deze kinderen uit de genoemde gemeentes. In het gebied Bergen/Gennep/Mook werken 17 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs aan de doelstelling om zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen school op te vangen en te begeleiden. Het team loopt niet zo snel tegen grenzen aan, omdat het team vaak in gezamenlijkheid naar oplossingen zoekt en elkaar raadpleegt voor tips. Problematieken rondom acting-out gedrag van kinderen vormen wel een zodanig probleem dat men merkt dat er handelingsverlegenheid kan ontstaan. Het team geeft aan dat de grenzen van het kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften is bereikt, als er sprake is van de volgende omstandigheden en/of condities:

Indien de veiligheid en het welbevinden van het kind, de andere kinderen, de leerkrachten en de omgeving niet meer gewaarborgd kan worden. Kinderen waarbij  gewetenloosheid is vastgesteld.

Als de aard van ondersteuningsbehoefte te specifiek en te specialistisch is. De ondersteuningsvraag van het kind overstijgt dan het ondersteuningsaanbod van de school.

  • Kinderen, die 1 op 1 begeleiding dienen te hebben.
  • Kinderen, die geen contact  maken met andere kinderen en leerkrachten.
  • Kinderen, die niet leerbaar zijn, en geen gevoel voor interventies hebben.
  • Kinderen, die fysiek geweld plegen, geen gevoel voor autoriteit bezitten en die de veiligheid in de groep aantasten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven