School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Martinushof 21 6591 DM Gennep

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met een uitgebreid team van onderwijzend personeel (leerkrachten) en onderwijsondersteunend personeel (onder andere onderwijsassistenten, intern begeleiders en logopediste). Ook hebben we een vaste administratief medewerkster en 2 conciërges die enkele dagen per week aanwezig zijn.

Dit schooljaar hebben we een in ons jaarplan opgenomen om het muziekonderwijs op onze school extra aandacht te geven en opnieuw op te zetten. Hiervoor komt er om de week een muziekdocent op school in de bovenbouwgroepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging zoveel mogelijk intern geregeld. Als dit niet lukt, dan wordt er soms een groep opgedeeld of er wordt een beroep gedaan op de Vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsgrootte is gemiddeld 14 tot 16 kinderen. Sommige groepen zijn kleiner door wisselende aanmeldingen en zij-instroom gedurende het schooljaar. Afhankelijk van de problematiek in een bepaalde groep kan hiervan worden afgeweken. De kleuterklas heeft een maximum aantal van 12 leerlingen.

Wij bieden op onze school dezelfde vakken aan als op de reguliere basisschool.
Voor spelling, rekenen en deels voor begrijpend lezen werken we in niveaugroepen. Het komt namelijk vaak voor dat een kind het ene vak beter beheerst dan het andere. Daarom volgen kinderen vaak de verschillende vakken in verschillende niveaugroepen. Ieder kind kan daardoor onderwijs volgen in die groep die het best aansluit bij zijn/haar niveau. Deze "leervakken" worden in de ochtend gegeven, omdat 's morgens de concentratie beter is. 's Middags werken de kinderen in hun stamgroepen en komen de overige vakken zoals Engels, wereldoriëntatie, verkeer, expressie en dergelijke aan bod in hun eigen groep.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aangezien we ook werken rondom thema's, vindt er veel integratie van vakken plaats binnen de lessen en groepen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12/13 jaar, die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Meer zorg dan de gewone basisschool op dat moment kan bieden.

Het sbo is een onderwijs-ondersteuningsarrangement van het samenwerkingsverband op niveau 3. Dit betekent dat het sbo binnen het samenwerkingsverband dient als (extra) specialistische ondersteuning. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van deze ondersteuning als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit gebeurt door het Ondersteuningsloket. Daarna bepaalt De Piramide in samenspraak met ouders/verzorgers op welk tijdstip het kind kan worden toegelaten.

De Piramide wordt bezocht door ± 100-115 leerlingen. Voor het merendeel komen deze kinderen uit de gemeentes Gennep, Bergen of Mook. Onze school is bedoeld voor kinderen die problemen ondervinden:

 • doordat ze moeite hebben met het abstract denken in het algemeen en daardoor moeite hebben met vakken als lezen, rekenen, schrijven enz.;
 • op een speciaal aanwijsbaar gebied van het verstandelijk functioneren, bijvoorbeeld lezen of taal;
 • doordat ze erg impulsief zijn en zich moeilijk kunnen concentreren, hoewel ze een gemiddelde aanleg hebben;
 • doordat het tempo op de basisschool te hoog ligt;
 • doordat het kind het moeilijk vindt om met andere kinderen om te gaan.

Bovenstaande moeilijkheden roepen vaak weer andere problemen op, zoals onzekerheid en faalangst, het gevoel onhandig of dom te zijn. Sommige kinderen worden druk en lastig, anderen trekken zich juist stil en verdrietig terug. Vaak zegt men dat het moeilijke kinderen "zijn". Meestal echter blijkt dat ze het gewoon moeilijk "hebben". Het kind heeft behoefte aan meer individuele en/of afgestemde aandacht, omdat het als gevolg van een leerprobleem of emotioneel probleem in de knel is komen te zitten.

Niet alle kinderen die het moeilijk hebben, kunnen op sbo De Piramide worden geplaatst. Als, na onderzoek, gebleken is dat onze school geen passend antwoord kan geven op de hulpvraag van het kind, zal een andere school geadviseerd worden.   

Het team van De Piramide loopt niet zo snel tegen grenzen aan, omdat het team vaak in gezamenlijkheid naar oplossingen zoekt en elkaar raadpleegt voor tips. Problematieken rondom acting-out gedrag van kinderen vormen wel een zodanig probleem dat men merkt dat er handelingsverlegenheid kan ontstaan. Het team geeft aan dat de grenzen van het kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften is bereikt, als er sprake is van de volgende omstandigheden en/of condities:

 • Indien de veiligheid en het welbevinden van het kind, de andere kinderen, de leerkrachten en/of de omgeving niet meer gewaarborgd kan worden.
 • Als de aard van ondersteuningsbehoefte te specifiek en te specialistisch is. M.a.w. de ondersteuningsvraag van het kind overstijgt het ondersteuningsaanbod van de school.

Te denken valt dan aan:

 • Kinderen waarbij de leerachterstand dusdanig groot is en de intelligentie geen compenserende factor is. 
 • Kinderen die 1 op 1 begeleiding dienen te hebben.
 • Kinderen die geen contact maken met andere kinderen en leerkrachten.
 • Kinderen die niet leerbaar zijn, en geen gevoel voor interventies hebben.
 • Kinderen waarbij gewetenloosheid is vastgesteld.
 • Kinderen die fysiek geweld plegen, geen gevoel voor autoriteit bezitten en die de veiligheid in de groep aantasten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Na evaluatie en positieve resultaten van de extra niveaugroep voor Spelling en voor Rekenen, waarin we leerlingen meer bedienen op een praktische manier, onder andere gericht op reflexen en de psychomotorische ontwikkeling, hebben we deze niveaugroepen vast opgenomen in onze organisatie dit schooljaar. 

Gezien de grote niveauverschillen tussen de leerlingen in de groepen 1-2 en 3-4, gaan we binnen deze groepen differentiëren in niveaugroepen voor Taal, motoriek en lezen. Daarnaast gaan we samen met de logopediste speciale MOT-lessen (MOndelinge Taal) aanbieden aan leerlingen van groep 1-2 en 3-4.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als streekschool krijgen we leerlingen vanuit het gehele voedingsgebied. Afhankelijk van waar een leerling vandaan komt en zijn/haar leeftijd, hebben wij hierbij contact met de kinderopvangorganisatie/peuterspeelzaal.

Terug naar boven