Basisschool De Vuurvlinder

Elisabethstraat 1 4931 BD Geertruidenberg

 • Onze leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen laptop.
 • In groep 3 werken we met de Kim-versie van Veilig leren lezen.
 • Een geweldig mooi sprookjeskasteel voor de groepen 1 en 2.
 • Op het leerplein is ruimte vrij gemaakt voor de schoolbibliotheek.
 • Een prachtig ruim schoolplein waar de kinderen alle ruimte hebben om te spelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school is de vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht als volgt geregeld.

a.    Bij een ziektemelding probeert de directeur eerst te beoordelen hoe lang een vervanging noodzakelijk is.

b.    Stichting Uniek heeft een aantal flexpoolers in dienst voor kortdurende vervangingen. Hiernaast zijn wij aangesloten bij Leswerk. Leswerk regelt de organisatie van korte en tijdelijke vacatures die ontstaan door ziekte en afwezigheid van personeel. 

c.     Als dit niet lukt, proberen we op een andere manier tot een goede oplossing te komen:

 • Een part-time leerkracht die extra wil werken.
 • Schuiven binnen de school, als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, gaan we intern wisselen. 
 • Eventueel kunnen we de verantwoordelijke leerkracht van een LIO-stagiaire in de betreffende groep plaatsen.         
 • Overname door de Onderwijsassistent, onder toezicht van een bevoegde leerkracht.         
 • Daarnaast kunnen we denken aan een stagiair(e) die we, in incidentele gevallen, onder verantwoordelijkheid van de directie, voor een groep plaatsen.   
 • Een ouder van een leerling op school met een onderwijsbevoegdheid voor de groep.   
 • De groep verdelen over andere groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is.           
 • Zijn genoemde oplossingen niet mogelijk, dan zullen we de betreffende groep naar huis sturen. Er is geen meldingsplicht meer om afwijkingen van het jaarrooster te melden bij de onderwijsinspectie. De inspectie gaat er wel vanuit dat we ons uiterste best hebben gedaan om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en de ouders zo volledig mogelijk hebben ingelicht. In principe zullen we dit niet de eerste dag doen, omdat we de ouders schriftelijk op de hoogte moeten brengen van de ontstane situatie. De ouders van leerlingen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, kunnen dit zelf in overleg doen met buitenschoolse opvang die in het gebouw gevestigd is (Trema).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Wekelijks krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee lessen bewegingsonderwijs. Zowel de toestelles als de spelles worden door een externe  vakleerkracht gegeven. 

Vakleerkracht muziek 

Om de week krijgen alle groepen 30 minuten les van een externe vakleerkracht muziek.  

Vakleerkracht drama

Om de week krijgen alle groepen 30 minuten les van een externe vakleerkracht drama.  

Doubleren 

Zijn de leerresultaten en ontwikkeling van een leerling nog niet voldoende? Dan kan deze leerling blijven zitten. In goed overleg met de ouders wordt besloten of het kind blijft zitten. De school kijkt daarbij onder meer naar het niveau van de leerling t.o.v. de klasgenoten. Ook worden de sociaal emotionele aspecten goed in de gaten gehouden. Voordat de beslissing genomen wordt zal hier uitvoerig met de ouder(s)/verzorger(s) over gesproken worden. We gaan er in principe vanuit dat leerlingen in 8 leerjaren de basisschool doorlopen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij met de nieuwste versie van de methode Schatkist. Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Op een eigentijdse manier leren, zonder dat je het in de gaten hebt. 

Met Schatkist werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling. En van wereldoriëntatie tot rekenen. De kleuters maken een begin met het ontwikkelen van 21st century skills. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de vaardigheid ‘probleemoplossend denken en creativiteit’ of de vaardigheid om samen te werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen leren in groep 3 lezen en spellen met behulp van de nieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”. Dit is de Kim versie. Stap voor stap leren de kinderen de letters lezen en schrijven. Binnen deze methode kan de leerstof op elk individueel niveau aangepast worden.

Alle groepen werken met de nieuwste versie van Taal actief en Spelling actief. Leerlingen goed leren communiceren dat is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt leerlingen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal. 

Het vak rekenen wordt in de groepen 1 t/m 4 gegeven met behulp van de nieuwe methode Semsom. Semsom groeit mee met kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige leerling. Doordat bewegend en spelend leren geïntegreerd is in iedere les, is het voor iedere leerkracht mogelijk aansprekende rekenlessen te geven.

Het vak rekenen wordt van groep 5 t/m 8 gegeven aan de hand van de leerlijnen met behulp van Gynzy Rekenen. Gynzy is een online leeromgeving met een leerkracht- en leerlingdeel. In de leerlingomgeving maken leerlingen online opgaven. In het leerkrachtdeel plant de leerkracht de lessen en analyseert die de leerlingresultaten. Tijdens de zelfstandige verwerking kan de leerkracht de leerlingen live volgen en gerichte hulp inzetten op basis van de resultaten.

We werken vanaf groep 4 t/m groep 8 met de wereldoriëntatie methode van Blink. Deze methode sluit goed aan bij de visie van De Vuurvlinder om leerlingen naast zelf ontdekkend leren, meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid te geven. De leerlingen gaan aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze hun eigen standpunt in de wereld. Bij aardrijkskunde staan daarnaast nog vakspecifieke vaardigheden zoals topografie centraal. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Schoolondersteuningsprofiel staat de ondersteuningsdeskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft. Ook de deskundigheid die de school van buiten de school beschikbaar heeft voor leerlingen en ouders staat hierin vermeld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Vuurvlinder krijgen we in het schooljaar 2023-2024 extra ondersteuning van:

- De Kindercoach. Zij komt 13 uren per week op De Vuurvlinder om leerlingen te helpen op sociaal emotioneel vlak of op ander gebied.

- Ook de RT komt komend schooljaar extra uren in de school.

- De onderwijsassistentes worden ingezet ter ondersteuning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een Vlinderklas. 

Dit is een bijeenkomst voor maximaal 10 oudste kleuters die ter voorbereiding op groep 3 op vrijwillige basis naar school komen. De Vlinderklas is op vrijdagmiddag en wordt geleid door een leerkracht. Het doel is om deze oudste kleuters motorisch, emotioneel en sociaal sterk te maken voor groep 3.

Daarnaast is er een visiestuk opgesteld voor de overgang van groep 2 naar groep 3. Dit visiestuk is terug te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl. U vindt dit document bij het kopje 'Over de school'.

Terug naar boven