Basisschool De Vuurvlinder

Elisabethstraat 1 4931 BD Geertruidenberg

 • Onze leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen laptop.
 • In groep 3 werken we met de Kim-versie van Veilig leren lezen.
 • Een geweldig mooi sprookjeskasteel voor de groepen 1 en 2.
 • Op het leerplein is ruimte vrij gemaakt voor de schoolbibliotheek.
 • Een prachtig ruim schoolplein waar de kinderen alle ruimte hebben om te spelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2015 is basisschool De Vuurvlinder te Geertruidenberg gestart. Basisschool De Vuurvlinder is ontstaan vanuit een fusie tussen basisschool Het Schrijverke en basisschool De Peuzelaer, beide uit Geertruidenberg. 

De eindresultaten van De Vuurvlinder vallen ruim boven de Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van de tussenresultaten van de Cito-toetsen wordt door onze IB een trendanalyse gemaakt. De gegevens worden met het hele team in een interactieve vergadering doorgenomen. Er wordt schoolbreed gekeken. Mogelijke aanpassingen worden ingebracht en zo nodig schoolbreed of per groep afgesproken. De uitgevoerde veranderingen worden half jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast of voortgezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. 
De leerlingen van groep 8 krijgen in januari in een gesprek met ouders, directie, groepsleerkracht(en) en intern begeleider hun schooladvies te horen.

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. De Vuurvlinder besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de kinderen. Een kind moet zich bij ons veilig en gewaardeerd voelen en daarmee tot ontplooiing kunnen komen.  

Onze basiswaarden daarbij zijn:

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Gelijkwaardigheid
 • Begrip voor anderen
 • Verdraagzaamheid

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Zorg en waardering voor elkaar
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2019 heeft de Onderwijsinspectie bs De Vuurvlinder gezocht voor een verificatieonderzoek. De bevindingen zijn in een rapportage vastgelegd. Zie hiervoor de bijlage


Terug naar boven