OBS De Opslach

IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker

Schoolfoto van OBS De Opslach

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen naar hun individuele mogelijkheden. Daarnaast kijken we uiteraard ook naar de groep als geheel. 

Als we kijken naar de eindopbrengsten van deze groep 8, dan hebben de kinderen individueel en dus ook als groep heel goed gepresteerd! We zijn trots op de kinderen, die in deze Corona tijd, ondanks alles, hun beste beentje voor hebben gezet.

Aan de hand van de schoolweging kunnen we zien of we voldoen aan de gestelde eisen. We zien dat we het percentage 1F hebben behaald. Dit jaar hebben we het percentage 1s/2F niet gehaald.

Als we kijken naar de resultaten over 3 jaar dan scoren we op zowel 1F als 1S/2F boven de gestelde ondergrens.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd d.m.v. een observatiesysteem op basis van de tussendoelen voor gecijferdheid, geletterdheid en motoriek.

In groep 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd door methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen worden conform de methodeaanwijzingen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en vervolgens wordt er op basis van de hiaten extra lesstof aan de leerling aangeboden. Hierin wordt gedifferentieerd en wordt het aanbod aangepast aan het resultaat van de toets. Er worden methodetoetsen afgenomen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en vanaf de middenbouw voor wereldoriëntatie.

De methode-onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, technisch lezen (DMT en AVI), spelling, taalverzorging en woordenschat. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De analyse vormt samen met de analyse van de methodetoetsen de basis voor het opstellen van het groepsplan voor de volgende periode.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bij groep 1 en 2 geobserveerd. Daarnaast wordt één keer per jaar Viseon voor kleuters ingevuld. Door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden één maal per jaar ( november) vragenlijsten ingevuld van Viseon. Vanaf groep 6 vullen leerlingen ook zelf lijsten in. Voor leerlingen met risicoscores of leerlingen waarbij twijfel is, kunnen eventueel de lijsten 2x per jaar worden ingevuld. Natuurlijk zijn observaties, kindgesprekken en contacten met ouders onmisbaar! 

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Er zijn vier contactmomenten met ouders, waarvan twee facultatief: september(startgesprekken), februari, april (fac.) en juli.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang van het basisonderwijs naar het Voortgezet onderwijs (VO)

Het proces van toetsing en afsluiting van de basisschoolperiode op OBS de Cingel is een zorgvuldig ingericht proces. Vanaf groep 6 zijn de resultaten van het leerling-volg-systeem leidend voor de plaatsingswijzer en in groep 8 maken alle leerlingen een landelijke doostroomtoets.

Plaatsingswijzer

Om te kijken op welk niveau een leerling gaat instromen in het vervolgonderwijs, gebruiken we de plaatsingswijzer. Hierin zetten we de ontwikkeling en resultaten voor begrijpend lezen, rekenen & wiskunde, technisch lezen en spelling van een leerling vanaf groep 6 op een rij, zoals die zichtbaar is in het leerlingvolgsysteem van de school. De eerste twee onderdelen wegen hierbij het zwaarst. Deze meerjarige ontwikkeling van een leerling vormt de basis van een gedegen advies van school dat we aan de leerling en zijn/haar ouders geven voor het vervolgonderwijs.

Leerjaar 6: Op schoolniveau wordt een inschatting gemaakt van het gewenste uitstroomprofiel van een kind. Deze inschatting wordt in de gesprekken in juni met ouders gedeeld. Wij maken hierbij gebruik van observaties, het LOVS, de plaatsingswijzer, de Niet-Schoolse-Cognitieve-Capaciteiten- Test (NSCCT) en methode-gebonden toetsen; 

Leerjaar 7: De ouders/verzorgers krijgen een pré- advies over het te verwachten uitstroomniveau van hun kind. Wij maken hierbij gebruik van observaties, het LOVS, de plaatsingswijzer, de Niet- Schoolse-Cognitieve-Capaciteiten-Test (NSCCT) en methode-gebonden toetsen;

Leerjaar 8: De ouders/ verzorgers krijgen het voorlopige advies over het te verwachten uitstroomniveau van hun kind. Wij maken hierbij gebruik van observaties, het LOVS, de plaatsingswijzer, de Niet-Schoolse-Cognitieve-Capaciteiten-Test (NSCCT) en methode-gebonden toetsen. Begin februari nemen we de doorstroomtoets af. Daarna volgt het definitieve advies en de aanmelding.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen:

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets

Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aanop de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

De school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Vreedzaam
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft tot het laatste inspectiebezoek (2021) hard gewerkt om weer op voldoende niveau te komen. Het team van de school heeft gericht gewerkt aan de indicatoren zicht op ontwikkeling en didactisch handelen (OP2 en OP3), de resultaten (OR1) de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur (KA1 en KA2). We zijn blij dat de inspectie van het onderwijs deze indicatoren als minimaal voldoende heeft beoordeeld. De inspanningen die zijn gepleegd hebben het gewenste resultaat gehad. Zowel de school als het bestuur herkennen zich in de bevindingen van het rapport en zijn blij met de uitkomsten hiervan. Aan de hand van het opgestelde jaarplan werkt de school verder aan de kwaliteit van het onderwijs, waarvoor een basis is gelegd in de afgelopen periode. 

Terug naar boven