OBS De Opslach

IJsbaanweg 4 8801 ER Franeker

Schoolfoto van OBS De Opslach

Het team

Toelichting van de school

De Opslach heeft een team met medewerkers die zowel vanuit hun expertise met kennis en kunde het onderwijs vorm geven, maar ook de nodige levenservaring hebben. Dat is een goede basis om kinderen te begeleiden in hun schoolloopbaan op de basisschool. Het lesgevend personeel bestaat, evenals bij veel andere basisscholen, grotendeels uit vrouwelijke leerkrachten. Graag zouden we een mooie man/vrouw mix willen zien qua teamsamenstelling, maar dat is niet eenvoudig te realiseren gezien het feit dat het lerarenaanbod voor basisscholen voor alsnog grote verschillen laat zien in het percentage mannen en vrouwen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school hebben we vervanging van collega's geregeld middels de vervangingspool. Als een collega onverhoopt ziek is, doen we een beroep op de vervangingspool binnen de stichting. Als dit niet lukt dan wordt een collega gevraagd die de betreffende dag niet werkt.

Om uitval op de eerste dag van ziekte te voorkomen hebben we een "noodplan" opgesteld, zo proberen we te voorkomen dat we ouders 's ochtends moeten berichten dat de kinderen geen school hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat we in hetzelfde gebouw zitten als Simon Vestdijk (voortgezet onderwijs) hebben we meer faciliteiten tot onze beschikking als we dat willen. Zo is er een kooklokaal en een technieklokaal waar we gebruik van mogen maken.

Gezamenlijk hebben we een foyer met een mooi podium. Hier houden we vieringen, ouderavonden etc. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken de leerkrachten aan de totale brede ontwikkeling van het jonge kind. Spelend leren heeft hierin een prominente rol. We stemmen ons onderwijs aanbod af op de cruciale leerdoelen voor taalontwikkeling en de wiskundige oriëntatie. Concreet zijn dit de leerdoelen van het SLO. De leerkrachten werken planmatig en structureel aan deze doelen en gebruiken de methodes Schatkist en DaVinci als bronnenboek om zo de doorgaande lijn van ons onderwijs te borgen. De leerkrachten observeren de leerlingen tijdens de activiteiten en checken (op speelse wijze) of het doel beheerst wordt. Middels doelenregistratie houden leerkrachten bij welke doelen beheerst worden en welke nog een keer aan bod moeten komen.

Leerlingen oefenen de lesdoelen die in relatie staan tot de leerdoelen. Dit aanbod is verwerkt in thema’s. Leerlingen van groep 1 en 2 werken dagelijks in werk-, speel- en ontdekhoeken waarin zij spelend leren. Wanneer leerlingen de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich verder ontwikkelen. Spelen heeft meerdere positieve effecten op de ontwikkeling. We besteden dagelijks aandacht aan:

- Sociaal emotionele ontwikkeling

- Motorische ontwikkeling

- Spraaktaal ontwikkeling

- Aanbod rijke taalomgeving

- Spelenderwijs stimulerende rekenvaardigheden

- Cognitieve ontwikkeling.  

We volgen de leerlingen van groep 1 en 2 middels dagelijkse observaties in het kader van de leerdoelen van SLO (Parnassys). Op basis van de resultaten krijgen de leerlingen individueel en/of in een (sub)groep op een of meerderen onderdelen extra aandacht of een verrijkt aanbod

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gebruiken voor wereld Oriëntatie de methode DaVinci. DaVinci is een methode die werkt vanuit thema's. In deze thema's zijn de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt.

Dit betekent dat het uren tabel in de basis klopt, maar dat tijdens de lessen DaVinci ook aandacht wordt besteed aan andere vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

O.b.s. de Opslach is de openbare school in Franeker. We willen zoveel mogelijk leerlingen van een passend onderwijsaanbod voorzien in een veilig pedagogisch klimaat. Het schoolgebouw is rolstoelvriendelijk en beschikt over een invalidentoilet. Binnen ons onderwijs bieden we basis ondersteuning aan en werken we intensief samen met onze ketenpartners en voorzieningen die ons onderwijs ondersteunen. In ons school ondersteuningsprofiel hebben we aangegeven welke specialisaties we bezitten en hieruit kunnen ook de grenzen van de zorg gefilterd worden.

We kijken bij een aanmelding altijd zorgvuldig of er speciale behoeftes zijn. Als dit het geval is, kijken we goed of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Zo zorgen we er voor dat het kind op de juiste school met de juiste ondersteuning komt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen kijken of we een collega op kunnen leiden die specialist jonge kind wordt. Ook zal er vanuit stichting kinderopvang Friesland gekeken worden naar een specialist NT2, die ook onze collega's kan ondersteunen bij het aanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Friesland.

Hier is voor gekozen omdat de communicatie dan makkelijker is en we op deze manier het pedagogisch beleid op elkaar af kunnen stemmen.

Terug naar boven