Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

Op Het Kompas werken 40 personeelsleden.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Iedere medewerker op Het Kompas is verplicht om door scholing zijn vakkennis op peil te houden. Veel leerkrachten hebben bijvoorbeeld de tweejarige opleiding Master Special Educational Needs gevolgd en zich gespecialiseerd tot leerkracht spe­ciaal (basis)onderwijs. Jaarlijks zijn er ook studiedagen die besteed worden aan school- en deskundigheidsontwikkeling.

De leerkracht verzorgt het onderwijs voor de leer­lingen in de groep, bereidt de lessen voor en houdt de lesplanning bij. Dit gebeurt op basis van het groepsplan.

Naast deskundige leerkrachten hebben we op Het Kompas meerdere (onderwijs)ondersteunende personeelsleden op onze school om het onderwijs en de ondersteuning te optimaliseren, te weten; intern begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk werkende,  vakspecialisten, een onderwijsassistent, administratieve medewerker, conciërge en huishoudelijk personeel.

De eindverantwoordelijke van de hele organisatie is de directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte worden groepsleerkrachten in principe vervangen door leerkrachten uit de invalpool van Leswerk.

Ondanks de aansluiting van SKPOEL bij Leswerk kan het voorkomen dat het vinden van vervanging bij ziekte van een leerkracht op enig moment een serieus probleem is. De school volgt dan het door SKPOEL opgestelde beleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen voor wie de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) heeft vastgesteld dat de begeleiding in de basisschool niet meer volstaat.

Onze school heeft dit jaar 14 groepen, waarin gemiddeld 15 kinderen zitten. In de jongste groepen meestal wat minder en in de oudere groepen meer leerlingen. 

Onze school kent geen klassen waarin de kinderen èn ongeveer even oud zijn èn voor lezen-taal-rekenen allemaal dezelfde leerstof krijgen. Dit brengt met zich mee dat de kinderen overwegend werken in de eigen groep op eigen niveau.

De groepsleerkracht verzorgt het onderwijs voor de leerlingen in de groep. Hij of zij bereidt de lessen voor en houdt de lesplanning bij. Dit gebeurt op basis van het groepsplan.

Naast deskundige leerkrachten hebben we op Het Kompas meerdere (onderwijs)ondersteunende personeelsleden op onze school om het onderwijs en de ondersteuning te optimaliseren, te weten; intern begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk werkende,  vakspecialisten, een onderwijsassistent, administratieve medewerker, conciërge en huishoudelijk personeel. Daarnaast werken we samen met enkele zorgaanbieders en/of ambulante begeleiding voor extra begeleiding/ ondersteuning. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs op Het Kompas bestaat uit de volgende vak- en vormingsgebieden:

 • Levensbeschouwing en identiteit                                                                                
 • Burgerschapsvorming en maatschappelijke verhoudingen
 • Sociale Vaardigheden (inclusief gezond en redzaam gedrag)
 • Nederlandse taal en lezen                                         
 • Rekenen en wiskunde                                
 • Zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieukennis                               
 • Culturele vorming (o.a. muziek, tekenen en handvaardigheid)
 • Lichamelijke opvoeding
 • ICT-vaardighedn
 • Schrijven

In groep 1/2 geven we vanuit spel een actueel thema vorm, waarin alle bovengenoemde vakken en vormingsgebieden aan bod komen. 


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs op Het Kompas bestaat uit de volgende vak- en vormingsgebieden:

 • Levensbeschouwing en identiteit                                                                            
 • Burgerschapsvorming en maatschappelijke verhoudingen
 • Sociale Vaardigheden (inclusief gezond en redzaam gedrag)
 • Nederlandse taal en lezen                                         
 • Rekenen en wiskunde                                 
 • Zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieukennis                               
 • Culturele vorming (o.a. muziek, tekenen en handvaardigheid)
 • Lichamelijke opvoeding (gym)
 • ICT-vaardigheden
 • Schrijven

Voor de kernvakken worden groepsplannen uitgewerkt.

In de middag werken we thematisch, waarin binnen een actueel thema de vakken taal, rekenen, lezen, zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek), creatieve en kunstzinnige vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen. 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11717/1127/Katholieke-School-voor-Speciaal-Basisonderwijs-Het-Kompas/Sociale-opbrengsten

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen voor wie de CTLV (Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen) heeft vastgesteld dat begeleiding binnen het SBO nodig is. Leerlingen die binnen het regionaal samenwerkingsverband Breda (RSV 30-03) een TLV-beschikking krijgen, kunnen op SBO het Kompas geplaatst worden.

Om diverse redenen worden de leerlingen verwezen naar onze school. Sommige kinderen hebben problemen op leergebied; bijvoorbeeld met taal, rekenen en lezen. Vaak is er bij deze kinderen ook sprake van aanvullende problematiek op het gebied van de taakwerkhouding (bijvoorbeeld ernstige motivatieproblemen, gebrekkige aandacht/concentratie), of het sociaal-emotioneel functioneren (bijvoorbeeld in het leggen van contacten met andere kinderen of teruggetrokken, depressief, of agressief gedrag). 

Het Kompas biedt in 2022-2023 plaats aan maximaal 195 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

In het schoolondersteuningsprofiel van SBO Het Kompas en Draagkracht van SBO Het Kompas kunt u lezen wat de school kan bieden aan ondersteuning en begeleiding (en wat niet), met welke middelen en op welke wijze. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2022-2023 organiseert Het Kompas observatieplaatsen voor de jongste leerlingen. Het betreft leerlingen waarvan nog niet duidelijk (genoeg) is of het SBO of een SO-voorziening de juiste plaats is. We zullen met een gericht observatiesysteem deze leerlingen beter in beeld gaan krijgen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op SBO Het Kompas geldt dat we net als in de andere groepen de ontwikkeling van de leerlingen volgen. We gebruiken hiervoor een observatie-instrument waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen volgen, De Kijk.  Het aanbod van deze leerlingen wordt gepland door te kijken naar het ontwikkelingsniveau. We sluiten aan bij wat een leerling al kan en gaan van daaruit een stapje verder. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling. 

Uiteraard onderhouden we overleg met MKD en ODC of een peuterspeelzaal als een leerling van deze vorm van voor- en vroegschoolse educatie wordt aangemeld op onze school.

Terug naar boven