Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Hobodreef 3 4876 XB Etten-Leur

 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas
 • Schoolfoto van Katholieke School voor Speciaal Basisonderwijs Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op SBO Het Kompas gebruiken we in groep 8 de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest). De individuele ADIT-scores en de opbrengsten van de CITO Toetsen (DMT, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen) worden gebruikt bij het opstellen van het schooladvies voor vervolgonderwijs. 

 Vanaf 2020 zal Het Kompas deelnemen aan de nieuw ontwikkelde verplichte centrale eindtoets voor het speciaal basisonderwijs, de AMN-eindtoets.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

Voor iedere leerling wordt op Het Kompas een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin worden de leerroutes en doelen op het gebied van Rekenen, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Spelling vastgelegd. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd met ouders besproken en waar nodig bijgesteld. Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt Het Kompas regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen nemen we ook methode- onafhankelijke toetsen af (CITO). Het Kompas heeft 2 momenten in een schooljaar waarop alle leerlingen tussentoetsen maken om te onderzoeken of de leerling op zijn/haar ontwikkelingslijn zit. De tussenresultaten van alle leerlingen zijn bekend en worden na dit onderzoek gebruikt om de planning van de leerstof van de leerling op of bij te stellen.

Leerlingvolgsysteem kleuters

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd met behulp van het Kijk-registratiesysteem. In beeld wordt gebracht:basisgegevens: basiskenmerken, betrokkenheid en risicofactorenontwikkelingsleeftijd per ontwikkelingsaspect met daarbij relevante observatiegegevenseen ontwikkelingsprofiel met daarin een samenhangend overzicht van de ontwikkelingsgegevens en basisgegevens op verschillende registratie momenten.   Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit Het Kompas kunnen leerlingen naar alle vormen van voortgezet onderwijs uitstromen, maar in de praktijk gaat het merendeel van onze leerlingen naar VMBO (voorbereidend middelbaar onderwijs) met of zonder extra ondersteuning (LWOO) of naar het praktijkonderwijs (PrO). 

Uitleg gebruikte afkortingen:

 • Vso =        Voortgezet speciaal onderwijs
 • Pro =         Praktijkonderwijs
 • Vmbo-b =  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - basisberoepsgerichte leerweg
 • Vmbo-k =  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - kaderberoepsgerichte leerweg
 • Vmbo-t =   Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs - theoretischgerichte leerweg
 • Lwoo =      Leerweg ondersteunend onderwijs
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Kompas willen wij leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Dit houdt in dat we ze op hun eigen niveau benaderen, hen leren zelfstandig en zelfredzaam te zijn, samen te werken en te leren, begrip voor de ander op te brengen en ze leren hun talenten te gebruiken en waar mogelijk daarvoor creativiteit toe te passen. Tijdens de lessen De Vreedzame School, thematisch werken, etc. is er aandacht voor bovengenoemde onderwerpen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respectvol omgaan met elkaar
 • Samen tot een oplossing komen
 • Goed zorgen voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Na het bezoek van de inspectie aan de school in juni 2017 was het oordeel van de inspectie:

SBO Het Kompas heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

In februari 2018 is Het Kompas bezocht vanwege een verificatieonderzoek tijdens het vierjaarlijkse onderzoek van SKPOEL.

In beide verslagen wordt waardering uitgesproken voor de ondernomen stappen. Middels het Kwaliteitszorgsysteem werken we aan een systematische borging van de kwaliteit van onderwijs op Het Kompas.

Enkele voorbeelden van activiteiten die we uitvoeren zijn:

 • Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers
 • Systematische observaties in de klas 
 • Audits m.b.v. KwaliteitWijzer geldend voor alle scholen van SKPOEL
 • Voortgangsrapportages aan SKPOEL

De scholen van SKPOEL hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven