Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
  • We hebben het certificaat voeding behaald
  • Heerlijk spelen in een groene omgeving
  • Waterontdekplek achter de school
  • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We werken met het CITO leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar, in januari en in juni, nemen we bij de kinderen in groep 3 tot en met 7 Cito toetsen af. We toetsen de onderdelen: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden. In groep 8 worden deze toetsen in oktober afgenomen. De leerlingen stellen daarna doelen waaraan ze gaan werken. In april nemen we de CITO eindtoets af.

De methodetoetsen nemen we af na ieder blok. De uitslagen publiceren we in het ouderportaal. Ouders kunnen zo de resultaten van hun kinderen volgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen, gebruiken we het leerlingvolgssysteem van Parnassys.

Ouders kunnen op elk moment inzien hoe de vorderingen van hun kind zijn in het Ouderportaal van Parnassys. De methodegebonden toetsen staan het hele jaar open. Ook de uitslagen van de toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem zijn in het ouderportaal te zien. Na de cito-toetsen zijn er kind-oudergesprekken. De ontwikkeling van het kind en de gestelde doelen staan in deze gesprekken centraal. 

Twee keer per jaar nemen we de toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem af. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met toetsprotocol. De toetsresultaten worden geanalyseerd door het team. Hierbij wordt gekeken of leerlingen voldoende groei doormaken. Indien nodig wordt het onderwijsprogramma van de kinderen aangepast. Dit geldt zowel voor kinderen die extra leerstof aan kunnen, als voor kinderen die extra hulp of oefenstof nodig hebben. Deze analyse bespreekt de leerkracht met de intern begeleider tijdens een groepsbespreking.

Aan de hand van de toetsresultaten bekijken we eveneens welke lesstof voldoende is aangeboden en welke lesstof meer aandacht behoeft. Zo gebruiken we de resultaten van de toetsen om ons onderwijs verder te verbeteren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze uitdaging is de kinderen uit te laten stromen naar het schooltype en niveau dat bij hen past. Het stellen van persoonlijke doelen, door de leerlingen, en de begeleiding van de leerkrachten hierbij, zorgen voor een hogere betrokkenheid en motivatie van de kinderen. 

De kinderen gaan, over het algemeen, naar scholen in Boxtel of Vught. Met alle onderwijsorganisaties waarnaar de kinderen uitstromen, hebben wij contacten en is er een warme overdracht van de leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven