Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
 • We hebben het certificaat voeding behaald, dit schooljaar is het opnieuw uitgegeven.
 • Heerlijk spelen in een groene omgeving
 • Waterontdekplek achter de school
 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus

Het team

Toelichting van de school

Het team is hecht en een mooie mix van jongere en oudere leerkrachten. Samen zorgen zij voor de balans.

Enthousiast staan ze open voor nieuwe inzichten en schoolontwikkeling. Elkaar ondersteunen en samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs op bs Willibrordus zijn hierbij essentieel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zijn aangesloten bij de vervangerspool van de Dommelgroep. Bij ziekte of verlof van het personeel wordt dit gemeld.

De vervangerspool zorgt voor deskundige invallers. De invallers worden geïnformeerd over de afspraken en manier van werken via het vervangersmapje.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 zijn onderverdeeld in twee bouwen:

* de onderbouw: groep 1 t/m 4 

* de bovenbouw: groep 5 t/m 8

In de leerjaren 1-2 zitten vier, vijf en zesjarigen bij elkaar, hier spreken we van heterogene groepen.

Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken.

De leerlingenaantallen zijn in de groepen 3-4-5 zodanig dat we werken met combinatiegroepen.

We hebben een groep 3-4 en een groep 4-5. In de combinatiegroepen onderwijst één leerkracht twee jaargroepen. We hebben drie stagiaires onderwijsassistent die stage lopen in de combinatiegroepen.

De groepen 6-7-8 zijn homogene groepen. Kinderen van een leerjaar zitten bij elkaar.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 hebben wij heterogene groepen, kinderen van vier tot en met zes jaar zitten bij elkaar in de groep. 

We observeren en registreren het ontwikkelingsproces van de kinderen met een observatie- en registratiemodel.  

Om de onderwijsdoelen te bereiken, bieden wij de volgende activiteiten aan:

We werken met de Jeelo-projecten. De zes projecten zijn verdeeld over het schooljaar. De onderwerpen zijn de leidraad voor onze activiteiten. We zetten de LIST-methodiek (LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak) in om taal en de voorbereiding op het lezen te stimuleren.

 • spelen en spel
 • kring- zang- en dansspelen
 • voor beginnende geletterdheid en het aanvankelijk leesproces zijn wij gestart met LIST en maken ook gebruik van de Jeelo taallijnen.
 • voor beginnende gecijferdheid gebruiken wij de rekenlijnen en Met sprongen vooruit.
 • kringactiviteiten: gesprekken, verhalen,  raadsels, rijmen, versjes

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van methodes.

Sinds schooljaar 2016-2017 werken we voor de wereld-oriënterende vakken met Jeelo.

Voor taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen werken we in drie niveaus. Een instructiegevoelig niveau, instructieafhankelijk- en een instructieonafhankelijk niveau. Tijdens de instructie zetten we EDI in. EDI staat voor expliciete, directe, instructie. Door deze manier van instructie geven checkt de leerkracht tijdens de les of de leerlingen het lesdoel hebben behaald.

Taal/Spelling: we gebruiken de methode Staal, bestemd voor groep 3 tot en met 8.

Technisch lezen/Begrijpend lezen: voor het aanvankelijk lezen in groep 3 maken we gebruik van materialen uit de methode Veilig leren Lezen gecombineerd met het aanbod in Jeelo. De LIST-methodiek (LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak) is het uitgangspunt. Het voortgezet technisch lezen gebeurt in de groepen 4 tot en met 8 door inzet van de methode Leeslink en de bronnen van Jeelo. Vanaf medio groep 4 gebruiken we voor Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip en de bronnen van Jeelo en leeslink.

Rekenen: we gebruiken de methode Wereld in Getallen5.

Schrijven: we werken met de methode Schrijfvriend. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen het lopend schrift en de hoofdletters aangeboden.

Wereldoriëntatie/ Expressievakken: we vinden het belangrijk dat de kinderen kennis en begrip krijgen voor de wereld om hen heen door te werken met projecten. Het inzetten van maatschappelijke organisaties en de talenten van ouders zien wij als een belangrijke toevoeging. Sociale redzaamheid en relationele en seksuele vorming komen eveneens aan de orde. We gebruiken hiervoor Jeelo. De twaalf projecten zijn verdeeld over twee jaar.

Bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen anderhalf uur in de week bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal. We gebruiken daarvoor de methode Basislessen Bewegingsonderwijs 

Vanaf schooljaar 2018-2019 besteden we in alle groepen aandacht aan het Nationaal Mediapaspoort

Engels Vanaf groep 1 tot en met 8 werken we met de digitale methode Groove me.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Goede onderwijsondersteuning begint met goed onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de onderwijs -ondersteuningsbehoefte van kinderen verband houdt met de kwaliteit van het onderwijs.

Goed onderwijs is onderwijs dat minstens kan bogen op een basisarrangement verleend door de inspectie van het onderwijs én dat wordt uitgevoerd volgende de uitgangspunten en principes van het handelingsgericht werken.  

Binnen SWV De Meierij is de basisondersteuning gedefinieerd. Dit is het niveau van lichte ondersteuning dat alle scholen primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en speciaal onderwijs) binnen ons samenwerkingsverband minimaal kan bieden aan alle leerlingen. Basisondersteuning bevat planmatig en handelingsgericht werken (HGW) binnen een hoogwaardige ondersteuningsstructuur van de school.

Naast de basisondersteuning zijn er leerlingen met arrangementen op school. Deze arrangementen zijn voornamelijk op sociaal-emotioneel gebied. De ondersteuning wordt verzorgd door de IB-er en de leerlingbegeleider.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we samen met Berenhuis. Deze organisatie voor kinderopvang is in het schoolgebouw gehuisvest.

Onze speerpunten zijn:

 • de samenwerking tussen kinderopvang en school versterken
 • het doorontwikkelen van het peuter-kleutercontact
 • het afstemmen van projecten en vieringen
 • het werken met één pedagogische visie

Het streven is samen een integraal kindcentrum te vormen. Zo bieden we opvang en scholing voor kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit dezelfde visie en aanpak.

Terug naar boven