Basisschool Willibrordus

Postelstraat 19 A 5296 LM Esch

 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
 • Schoolfoto van Basisschool Willibrordus
 • De waterontdekplek achter onze school
 • We hebben het certificaat voeding behaald

Het team

Toelichting van de school

Het team is hecht en een mooie mix van jongere en oudere leerkrachten. Samen zorgen zij voor de balans.

Enthousiast staan ze open voor nieuwe inzichten en schoolontwikkeling. Elkaar ondersteunen en samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs op bs Willibrordus zijn hierbij essentieel.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zijn aangesloten bij de vervangerspool van de Dommelgroep. Bij ziekte of verlof van het personeel wordt dit gemeld.

De vervangerspool zorgt voor deskundige invallers. De invallers worden geïnformeerd over de afspraken en manier van werken via het vervangersmapje.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1 tot en met 8 zijn onderverdeeld in twee bouwen:

* de onderbouw: groep 1 t/m 4 

* de bovenbouw: groep 5 t/m 8

In de leerjaren 1-2 zitten vier, vijf en zesjarigen bij elkaar, hier spreken we van heterogene groepen.

De leerlingenaantallen zijn in de groepen 3-4-5 zodanig dat we werken met combinatiegroepen.

Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken.

We hebben een groep 3-4 en een groep 4-5. In deze combinatiegroepen onderwijst één leerkracht twee jaargroepen. Voor deze groepen is er extra ondersteuning, waardoor de kinderen regelmatig in kleinere groepen of in hun jaargroep bij elkaar zitten voor instructie en verwerking van de lesstof.

De groepen 6-7-8 zijn homogene groepen. Kinderen van een leerjaar zitten bij elkaar.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 hebben wij heterogene groepen, kinderen van vier tot en met zes jaar zitten bij elkaar in de groep. 

We observeren en registreren het ontwikkelingsproces van de kinderen met een observatie- en registratiemodel.  

De onderwijsdoelen willen we bereiken via de activiteiten:

We werken met de Jeelo-projecten. De zes projecten zijn verdeeld over het schooljaar. De onderwerpen zijn de leidraad voor onze activiteiten.

 • spelen en spel
 • kring- zang- en dansspelen
 • voor beginnende geletterdheid en het aanvankelijk leesproces volgen wij de richtlijnen die de methode Veilig Leren Lezen aangeeft
 • voor beginnende gecijferdheid gebruiken wij de methode  Wereld in Getallen. 
 • kringactiviteiten: gesprekken, verhalen,  raadsels, rijmen, versjes

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van methodes.

Sinds schooljaar 2016-2017 werken we voor de wereld-oriënterende vakken met Jeelo.

Voor taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen werken we in drie niveaus. Een instructiegevoelig niveau, instructieafhankelijk- en een instructieonafhankelijk niveau. Tijdens de instructie zetten we EDI in. EDI staat voor expliciete, directe, instructie. Door deze manier van instructie geven heeft de leerkracht meer zicht of de leerlingen het lesdoel hebben behaald.

Taal/Spelling: we gebruiken de methode Staal, bestemd voor groep 4 tot en met 8.

Technisch lezen/Begrijpend lezen: voor het aanvankelijk lezen in groep 3 hebben we de methode Veilig leren Lezen die aansluit bij de groepen 1-2. Het voortgezet technisch lezen gebeurt in de groepen 4 tot en met 8 door inzet van de methode Estafette. Vanaf medio groep 4 gebruiken we voor Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip en de bronnen van Jeelo.

Rekenen: we gebruiken de methode Wereld in Getallen5.

Schrijven: we werken met de methode Schrijfvriend. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen het lopend schrift en de hoofdletters aangeboden.

Wereldoriëntatie/ Expressievakken: we vinden het belangrijk dat de kinderen kennis en begrip krijgen voor de wereld om hen heen door te werken met projecten. Het inzetten van maatschappelijke organisaties en de talenten van ouders zien wij als een belangrijke toevoeging. Sociale redzaamheid en relationele en seksuele vorming komen eveneens aan de orde. We gebruiken hiervoor Jeelo. De twaalf projecten zijn verdeeld over twee jaar.

Bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen anderhalf uur in de week bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal. We gebruiken daarvoor de methode Basislessen Bewegingsonderwijs 

Vanaf schooljaar 2018-2019 besteden we in alle groepen aandacht aan het Nationaal Mediapaspoort

Engels Vanaf groep 1 tot en met 8 werken we met de digitale methode Groove me.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Goede onderwijsondersteuning begint met goed onderwijs. Wij gaan ervan uit dat de onderwijs -ondersteuningsbehoefte van kinderen verband houdt met de kwaliteit van het onderwijs.

Goed onderwijs is onderwijs dat minstens kan bogen op een basisarrangement verleend door de inspectie van het onderwijs én dat wordt uitgevoerd volgende de uitgangspunten en principes van het handelingsgericht werken.  

Binnen SWV De Meierij is de basisondersteuning gedefinieerd. Dit is het niveau van lichte ondersteuning dat alle scholen primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en speciaal onderwijs) binnen ons samenwerkingsverband minimaal kan bieden aan alle leerlingen. Basisondersteuning bevat planmatig en handelingsgericht werken (HGW) binnen een hoogwaardige ondersteuningsstructuur van de school.

Naast de basisondersteuning zijn er leerlingen met arrangementen op school. Deze arrangementen zijn voornamelijk op sociaal-emotioneel gebied. De ondersteuning wordt verzorgd door de IB-er en de leerlingbegeleider.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven