Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Zeeweg 98 3853 LN Ermelo

Schoolfoto van Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de leerlingen op verschillende manieren.
Allereerst hebben we de reguliere methodetoetsen. Deze worden periodiek in de klassen afgenomen. Op basis van de uitkomsten stelt de leerkracht het groepsaanbod per vakgebied samen.
2x per jaar maken de leerlingen vanaf groep 3 een CITO-toets. De uitkomsten van deze toets komen in het leerlingvolgsysteem. (evenals de methodetoetsen).

De opbrengsten van de CITO-toetsen worden op school/groepsniveau 2x per jaar plenair in het hele team besproken om te zien of er bepaalde trends en conclusies te trekken zijn.
De leerkracht zit 4x per jaar aan tafel met de IB-er 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


De school beschikt over een protocol waarin de overgang en advisering wordt toegelicht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Goede Herderschool zien we alle kinderen als unieke personen. Ieder heeft zijn/haar eigen kwaliteiten.
Fouten mogen gemaakt worden, niemand is perfect.
Op de GHS hebben we respect voor elkaar. Iedereen is anders en dat is maar goed ook.
We hanteren de Kanjertraining als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. 
De methode is geen doel op zich maar hebben we om het welbevinden van de kinderen te bevorderen.
We willen van de kinderen zelfbewuste leerlingen maken die er mogen zijn.

Op de GHS is de tolerantie hoog. 
Uit ouder - en leerlilgenquetes blijkt dat de ouders en kinderen zich veilig voelen op onze school.
Daar zijn we blij mee en enorm trots op.

Door de informele sfeer die op onze school heerst proberen we dit allemaal verder te stimuleren en te bevorderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Toegankelijkheid
  • Eigenwaarde

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het inspectiebezoek kwam o.a. naar voor dat een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en ontwikkelingen van de leerlingen ontbrak.
Dit punt was met name van toepassing op de kleuterbouw. 
Er was destijds (2013) zeker wel een systeem voor handen dan gehanteerd werd maar dat was niet genormeerd.
In de overige groepen hanteren we het CITO LOVS.

In 2014-2015 zijn we overgegaan op het observatiesysteem BOSOS.
Dit systeem borgt de ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1 en 2.

Tevens werd aangegeven dat de school de effecten van de zorg niet regelmatig evalueert.
Dit punt hebben we ondervangen door een vaste structuur aan te brengen in de gesprekken tussen leerkrachten en IB.
Tijdens deze gesprekken is bovenstaand het voornaamste agenda/bespreekpunt.

Terug naar boven