Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Zeeweg 98 3853 LN Ermelo

Schoolfoto van Goede Herderschool voor Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Goede Herderschool is een trouw team. Men blijft relatief lang op deze school werken.
Dat zie ik als teken dat men het naar het zin heeft en dat de werksfeer goed is.

De afgelopen jaren is een 6-tal medewerkers met pensioen gegaan.
Voor hen in de plaats zijn nieuwe collega's gekomen.
Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde leeftijd in achterliggende jaren is gedaald. 
Nog steeds is deze relatief hoog.

De school heeft 6 fulltime mannen in dienst. In onderwijsland is dat een luxe die we moeten koesteren.
Het is goed dat leerlingen leskrijgen van vrouwen en mannen.
Dit komt de ontwikkeling van de kinderen zeker ten goede.

Naast het feit dat dit goed is voor de leerlingen is het ook positief voor de werksfeer.
Een juiste man/vrouw-verhouding zorgt er ook tijdens vergaderingen en activiteiten voor dat verschillende vlakken goed aan bod komen. 

De school heeft vrij veel ambulante tijd beschikbaar, verschillende coördinatoren hebben de gelegenheid om naast hun lesgevende verplichtingen andere taken onder schooltijd te vervullen!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Goede Herderschool werken vrij veel fulltimers. 

De andere groepen hebben een duo-leerkracht voor de groep.

Bij ziekte of overig verlof is de duo-collega de eerst aangewezen persoon om de te vervangen.

Naast de groepsleerkrachten hebben we veel collega's met ambulante taken.

Indien nodig staan zij hun ambulante tijd af en gaan zelf voor de klas.

Dit zijn allemaal leerkrachten die met een grote regelmaat voor de klas staan. Meestal 1 of 2 dagen per week. Deze medewerkers hebben hier dan 

extra taken bij.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze organisatie werken we met het leerstofjaarklassen principe. 
We hebben geen combinatie groepen.

De kleutergroepen worden de laatste jaren op homogene wijze vormgegeven. Dit is geen principe besluit maar kan, afhankelijk van het aantal leerlingen, heterogeen worden. 

We hebben geen vaste vakleerkrachten in dienst. 
Alle leerkrachten zijn geschoold om bewegingslessen te verzorgen, tevens maken we gebruik van bewegingsconsulenten vanuit de Gemeente Ermelo. 
Op muziekgebied maken we gebruik van de expertise van vakdocenten, deze komen projectmatig, voor soms langere tijd, in onze school.

Ook maken we projectmatig gebruik van de kennis en vaardigheden van externen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerkrachten hebben een lesrooster.

Aan de hand van de planning van de methode Kleuterplein wordt deze planning opgesteld.

Per periode worden onderling de thema's vastgesteld en aan de hand daarvan worden  de verschillende activiteiten gepland en ingevuld.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden zoals zijn aangeven staan als zodanig in het lesrooster.

Dit zijn tijden bij benadering. 

Soms wordt wat meer tijd uit getrokken voor het ene vak en een andere periode komt een ander vak weer meer aan de orde.

Dit kan aan de hand van een thema, de resultaten of het leerjaar zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel is te zien dat de basisondersteuning op de Goede Herderschool op orde is.

We hebben de laatste 4 jaar ervaring opgedaan met de begeleiding van een leerling met audiologische problemen. 

Overige informatie m.b.t. de ondersteuning is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen de kennis die we momenteel in huis hebben verder versterken en waar nodig huren we onze expertise in van bijv. de SBD en het CJG.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal die bij het schoolbestuur hoort is een aanbieder van VVE.

De vier leidsters zijn VVE-geschoold.

Alle leerlingen die van de peuterspeelzaal naar de basisschool gaan worden warm overgedragen. Dat wil zeggen dat de leerlingen inhoudelijk worden doorgesproken met de leidster/leerkracht. 

Indien gewenst mag de ouder bij dit gesprek aanwezig zijn.

Sowieso hebben de leerkrachten van de instroomgroep in de eerste week van het nieuwe jaar een intake gesprek met de nieuwe ouder.

Tijdens dit gesprek zal de leerling aan de hand van een uitgebreide vragenlijst worden doorgesproken.

Het doel van dit gesprek is: een goed beeld te krijgen van het nieuwe kind.

Op deze wijze proberen we aan te kunnen sluiten op het niveau en belevingswereld van het kind. 

De actieve samenwerking met de peuterspeelzaal zien we als sterk punt.

In de oudervragenlijst geven de ouders dit ook aan. 

Terug naar boven