Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Smidsweg 49 3852 XA Ermelo

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Het team

Toelichting van de school

Op de Beatrixschool werken 22 personeelsleden. 

De school heeft een managementteam welke bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de onderbouwcoördinator en de bovenbouwcoördinator. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het te voeren schoolbeleid. De VPCO heeft een algemeen directeur. 

Er zijn 16 leerkrachten, variërend in leeftijd, waarvan een man en 15 vrouwen. Het team wordt ondersteund door een intern begeleider, drie onderwijsassistenten en een administratief medewerker. Het is een warm en betrokken team op alle gebieden; op elkaar, op de leerlingen en op de omgeving. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsprotocol Beatrixschool per 1 februari 2019

Bij afwezigheid van de leerkracht met lesgevende taak hanteren wij de volgende procedures:

1. In eerste instantie wordt er een vervanger ingezet als deze op dat moment voorhanden is. Het zoeken naar vervangers gebeurt via invallers.online.

2. Als er geen vervangers van de vervangingspool kunnen invallen wordt intern gezocht naar vervangers. Voorafgaand aan het schooljaar geven parttimers aan of zij benaderd willen worden voor interne vervangingen. Collega’s met ambulante taken kunnen in voorkomende gevallen ingezet worden voor vervanging; leidraad is dat de voortgang van de reguliere werkzaamheden hierdoor niet in gevaar mag komen, e.e.a. ter beslissing aan de directie en bij afwezigheid van de directie de bouwcoördinator(en).

3. Bij afwezigheid van een leerkracht niet langer dan 1 dagdeel kan de school besluiten om de groep tijdelijk onder supervisie te laten functioneren van een leerkracht die ook een andere groep heeft, eventueel ondersteund door een stagiaire of klassen assistent. Dit wordt altijd kortgesloten met de directie.

WAT ALS ER GEEN VERVANGER IS?

4. Wanneer voorgaande stappen niet realiseerbaar zijn wordt overgegaan tot het opsplitsen van de groep over de andere groepen.

* In de groepsmap zit een verdeling van de kinderen hoe zij verdeeld zullen gaan worden over de andere groepen.

* De (groepjes) kinderen gaan elke keer naar dezelfde groep, zodat voor kinderen en leerkrachten duidelijkheid is en routine kan ontstaan.

* Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het werk dat ze kunnen doen.

* De leerkracht van de groep waarin de kinderen worden opgevangen is die dag verantwoordelijk voor deze kinderen.

* Bij afwezigheid in de onderbouw (groep 1 tm 3) neemt een MB of BB leerkracht de groep over en wordt een MB of BB groep verdeeld. De verdeling hiervan wordt voorafgaand ( ook telkens aan het nieuwe schooljaar) gemaakt.

5. Wanneer het op de eerste vervangingsdag onduidelijk is of dat de afwezige leerkracht er de volgende dag zal zijn en/of ook voor de 2e en volgende vervangingsdagen is geen vervanger te vinden dan worden de ouders hierover geïnformeerd (Social Schools). In dit bericht wordt aangegeven dat indien de leerkracht afwezig blijft de kinderen van die groep verzocht worden per 2e vervangingsdag thuis te blijven. Ook wordt het bestuur ingelicht.

6. Wanneer het vervangers probleem blijft bestaan na deze 2 dagen waarbij de gedupeerde groep al 1 dag is thuisgebleven, worden de groepen afwisselend verzocht 1 dag thuis te blijven. We beginnen bij het eerste ziektegeval met de jongste groep, en gaan bij een 2e en opvolgende ziektegevallen verder waar we gebleven waren. De leerkracht van de betreffende groep neemt dan voor die dag de taken van de afwezige leerkracht over. Op het einde van de 2e vervangingsdag worden alle ouders van de school indien nodig hiervan op de hoogte gebracht (Social Schools).

7. De ouders worden zodra het thuis laten blijven van kinderen niet meer nodig is (de zieke leerkracht is weer beter; er kan toch vervanging gevonden worden) geïnformeerd per wanneer de kinderen weer naar school kunnen (via Social Schools).

8. Dit protocol heeft de goedkeuring van de MR. Een afschrift is toegestuurd aan het bestuur. Dit protocol maakt deel uit van het handboek van de Beatrixschool waarin belangrijke procedures staan beschreven. In de schoolgids staat vermeld dat er op school een vervangingsprotocol is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Beatrixschool kennen wij homogene én heterogene groepen. Momenteel hebben wij een heterogene samengestelde kleutergroep. In deze kleutergroep zitten kinderen van groep 1 en kinderen van groep 2 bij elkaar. Ook hebben we twee homogene groepen, 1 en 2.
Kinderen die 4 jaar geworden zijn, kunnen in principe in een bestaande kleutergroep worden opgenomen. Zijn deze groepen vol, dan starten we een zogenaamde instroomgroep waar alleen 4-jarige kinderen in komen.
Aan het einde van het schooljaar worden de kinderen van de instroomgroep verdeeld over de bestaande kleutergroepen.

Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen ingedeeld.
Doordat het aantal leerlingen per jaargroep niet altijd een indeling in enkele groepen mogelijk maakt, ontstaan er soms combinatiegroepen. Elk schooljaar kunnen wij, wanneer het aantal leerlingen per jaargroep de indeling in enkele groepen onmogelijk maakt, besluiten om andere heterogene groepen (combinatiegroepen) samen te stellen. We kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor een combinatiegroep 5/6.

Aan het eind van elk schooljaar houden wij de groepssamenstelling van iedere groep en ieder leerjaar tegen het licht. Er kunnen op dat moment redenen zijn om de groepssamenstelling te wijzigen en tot een herverdeling van één of meerdere groepen te komen. De aanleiding is doorgaans van formatieve of organisatorische aard maar er kan eveneens sprake zijn van schoolbeleid of een verstoring van het evenwicht binnen de groepen.

Bij de samenstelling van de groepen houden we in elk geval rekening met:
*evenredige mix tussen jongens en meisjes
*broertjes en zusjes niet bij elkaar in een groep
*goede verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (extra aandacht voor decognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling)
*vriendjes/vriendinnetjes (geldt alleen bij herverdeling, niet bij instroom van 4-jarigen)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken in groep 1 en 2 met heterogene groepen. Jongste en oudste kleuters leren daar met en van elkaar. Iedere dag besteden we tijd aan godsdienstonderwijs en wordt er minimaal twee keer buiten gespeeld.

Het aanbod van de reken- en taaldoelen, als ook de fijne motorische vaardigheden, vindt plaats via thematisch werken. Er is een planning van alle reken- en taaldoelen voor de twee kleuterjaren. Deze doelen worden aangeboden in verschillende hoeken in en buiten de klas, via een werkles, als ook in de kleine en grote kring. De gekozen thema's zorgen voor een rijke leeromgeving waarin kleuters betekenisvol spelend kunnen leren.

Naast het buiten spelen worden er gymlessen gegeven in de speelzaal op school.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de verdeling zoals deze wordt aangegeven gebruikt bij het maken van het lesrooster. Voor individuele groepen kan hier in overleg met de IB-er worden afgeweken van het aantal uren op het verdeelrooster, bijvoorbeeld wanneer de resultaten van een bepaald vakgebied hier om vragen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkracht biedt het basisprogramma, afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep aan. Binnen de diverse methodes is ruimte om te differentiëren in de klas in aanbod, tempo en werkvorm. Aan de hand van dagelijkse observaties en resultaten van dagelijks werk en methode (-onafhankelijke) toetsen bepaalt de leerkracht het aanbod in de groep en aan de individuele leerling.

Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra of verlengde instructie, bij voorkeur door de eigen leerkracht. Onderwijsassistenten zullen in de groep ondersteunen terwijl de leerkracht een klein groepje extra instructie geeft.

Ook buiten de groep kan extra ondersteuning worden geboden, door een leerkracht, onderwijsassistent of ambulant begeleider.

Aanbod meer- en hoogbegaafde kinderen 

Voor meer- en hoogbegaafden kinderen die extra uitdaging, verbreding of verrijking van de leerstof nodig hebben, hebben zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kunnen de kinderen met taal en/of rekenen deels of volledig op hun eigen niveau werken in de klas in hun eigen niveaugroepen. Daarnaast zijn er voor de vakken rekenen en spelling plusschriften en Kien. Ook is het mogelijk dat kinderen meedoen aan de bridgelessen. 

Voor hoog- en meer begaafde kinderen is het belangrijk dat zij met andere zeer intelligente kinderen samenwerken. Voor hen is er de plusklas. Een dag per week komen de kinderen in een aparte ruimte bij elkaar, verdeeld in een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. Tijdens deze uren werken ze, onder begeleiding van een leerkracht, aan projecten en opdrachten. Belangrijk is dat het onderzoekend leren vanuit het top-down denken veel aan bod komt. Zelfreflectie en zicht krijgen op het eigen leerproces is erg belangrijk.  

Als er extra hulp nodig is, die we op school niet kunnen bieden, kan er een beroep gedaan worden op de orthopedagoog die door de stichting VPCO is aangesteld. Daarnaast kan het Expertisepunt worden ingeschakeld. Beide externen worden ingeschakeld in overleg met de ouders. Zij komen de leerling observeren en geven advies op de door ons gestelde hulpvraag.  De school werkt samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Hier kunnen ouders terecht voor allerlei vragen. We pleiten voor een goede samenwerking tussen CJG, ouders en school.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CKO KleurRijk is een kinderopvangorganisatie, welke kleinschalige, uitdagende opvang biedt vanuit een christelijke levensvisie.

Zij staan voor persoonlijke aandacht voor ieder kind, huiselijkheid en ervaringsgerichte activiteiten met veel aandacht voor sport, creativiteit en natuur.

Er is een nauwe samenwerking tussen de organisatie en de school. 

Terug naar boven