Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Smidsweg 49 3852 XA Ermelo

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Beatrix

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020/2021 hebben 20 leerlingen van groep 8 de Dia eindtoets gemaakt. De volgende resultaten zijn daaruit voortgekomen:

 • Percentage 1F          97%
 • Percentage 2F/1S    67%
 • Lezen 1F                   100%
  Lezen 2F                  80%
 • Taalverzorging 1F    95%
  Taalverzorging 2F    80%
 • Rekenen 1F              95%
  Rekenen 1S              50%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen

Groep 1/2

In de kleutergroepen volgen we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen in DAPTO. Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke voorwaarden voor een optimale ontwikkeling. We observeren of een kind nieuwsgierig, leergierig en ondernemend is en of het voldoende zelfvertrouwen heeft. Ook kijken we of het geconcentreerd, geboeid en vol overgave met iets bezig kan zijn en ten volle zijn mogelijkheden aanspreekt.
Vervolgens kijken we naar verschillende ontwikkelingsaspecten als spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, zintuiglijke en auditieve waarneming, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in ruimte en tijd. Op basis van deze informatie kunnen we zien hoe het kind zich ontwikkelt ten opzichte van datgene wat wij aanleren en ten opzichte van leeftijdsgenoten.
Aan de hand van deze gegevens stemmen we de begeleiding en instructie in de klas af op de behoefte van groepen kinderen. We toetsen de kinderen in groep 2 mondeling op het gebied van fonemisch bewustzijn (lettertoets, analyse en synthesetoets). Kinderen die dit nog niet beheersen, worden extra begeleid en toetsen we nogmaals in april. De toetsen geven ons – naast de observaties in de klas – een beeld van de ontwikkeling van de kinderen.

De overgang van groep 2 naar groep 3

Op basis van dageljkse observaties en de observaties aan de hand van DAPTO, wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.
In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk leesproces, rekenen en schrijven. Een grote, belangrijke stap voor de kinderen, waar ze natuurlijk ook aan toe moeten zijn. In groep 2 wordt hier heel nadrukkelijk aan gewerkt op allerlei manieren. Voorbereidende schrijfoefeningen, ordenen en tellen, maar het kind moet vooral ook op sociaal-emotioneel gebied aan groep 3 toe zijn. Daarom leert het kind samenwerken, concentratie vasthouden, taakgericht werken, zelfstandig taken uitvoeren enzovoort. Al deze aspecten worden in overweging genomen om een zo verantwoord mogelijke keuze voor uw kind te kunnen maken. Hetzij een overgang naar groep 3 of een beargumenteerde keuze voor kleuterverlenging in groep 2. Na overleg met de ouders beslist de school of doubleren wenselijk is voor de leerling en dit een duidelijke meerwaarde zal hebben voor de verdere schoolloopbaan.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden de ontwikkelingen van alle kinderen gevolgd met twee soorten toetsen:
1. Methode gebonden toetsen: dit zijn de toetsen die in de lesmethodes zelf zijn opgenomen.
2. Niet methode gebonden toetsen: dit zijn de Cito-toetsen. De Cito-toetsen rekenen,woordenschat, technisch lezen en spelling nemen wij twee keer per jaar af. De Cito-toets begrijpend lezen nemen we alleen in groep 4-7 twee keer per jaar af.

In groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. In groep 8 geven de leraren het definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wat gebaseerd is op de Cito toetsen die de kinderen in groep 6, 7 en 8 gemaakt hebben en de kindkenmerken.

In groep 8 werken we met de eindtoets van DIA. Deze wordt in april gemaakt. De uitslag van de eindtoets is niet meer bepalend voor het type vervolgonderwijs. Het definitieve schooladvies wordt niet alleen bepaald door de resultaten van de toets, maar we kijken ook naar kindkenmerken en methode gebonden toetsen. Daarnaast geeft de DIA-eindtoets ons een indicatie van het onderwijs dat de leerlingen op de Beatrixschool hebben genoten.

Reflecteren en evalueren.

De leerkracht reflecteert een aantal keer per jaar op de uitslagen van de toetsen met de leerlingen in klassengesprekken en individuele kindgesprekken. Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider en tijdens vergaderingen in teamverband. Er wordt een opbrengstanalyse opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en interventies te verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De meeste kinderen gaan na gemiddeld 8 jaar basisonderwijs naar een school voor voortgezet onderwijs. Er is dan een keuze uit een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs.
De groepsleerkracht (i.s.m. de interne begeleider) probeert de leerlingen en de ouders bij deze keuze te helpen. Hij of zij verstrekt informatie over de verschillende schooltypen. De schoolloopbaan, bevindingen op zowel leer- als sociaal-emotioneel gebied van de leerkrachten en ouders, de behaalde resultaten (Cito LOVS), leerrendementen en de uitslag van de DIA Eindtoets vormen samen de criteria aan de hand waarvan de schoolkeuze wordt bepaald. Met behulp van alle verzamelde gegevens geeft de school een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs.
De ouders nemen de uiteindelijke beslissing en melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 heeft jaarlijks, voor de aanname van de leerlingen, gesprekken over deze kinderen met de brugklasbegeleiders van de diverse scholen van het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven