Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos

Omhaal 33 7887 CD Erica

  • De kinderen hebben veel ruimte om te spelen. Hier ziet u kinderen in actie op ons voetbalveld.
  • De school is omgeven door groen. We hebben veel ruimte om de school. Ons grote schoolplein biedt veel ruimte om te spelen.
  • Wij vinden "vieren" belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van een jaaropening.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 lag het gemiddelde resultaat op de eindtoets hoger dan het landelijk gemiddelde. We hebben een gemiddelde van 537 behaald. Het landelijk gemiddelde op de eindtoets is 534,9.
Alle 27 leerlingen uit groep 8 hebben meegedaan met de eindtoets. Wij vinden dat we goed hebben geadviseerd. Door omstandigheden hebben drie leerlingen iets lager gescoord dan verwacht. Deze leerlingen hebben wij een hoger advies gegeven dan het advies van de eindtoets. We hebben geen lagere adviezen gegeven dan de adviezen van de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We brengen de leerlingen basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière. Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. In januari/februari en juni toetsen we de kinderen met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Leerling in Beeld. We analyseren de resultaten van de toetsen (zowel de methodetoetsen als de toetsen van Leerling in Beeld) van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van de schoolontwikkeling van de kinderen geven we als school een schooladvies. Hierbij worden de gegevens van de laatste drie schooljaren (groep 6, groep 7 en groep 8) bekeken en besproken in het team, met ouders en met de kinderen. Vervolgens maken kinderen de eindtoets (vanaf schooljaar 2023-2024 de doorstroomtoets). De resultaten en adviezen van de eindtoets worden meegenomen in het schooladvies. Het uiteindelijke schooladvies wordt vervolgens met de ouders en kinderen besproken. 

Er zijn 24 leerlingen van de 27 waarvan het advies helemaal en of gedeeltelijk hetzelfde is als het advies van de eindtoets. 0 leerlingen hebben vanuit de eindtoets een hoger advies gekregen, dan dat school gegeven heeft. 3 leerlingen hebben een lager advies vanuit de eindtoets dan dat school gegeven heeft.

De kinderen zijn als volgt uitgestroomd: 

Niveau 
Praktijkonderwijs: 0
BB/KB: 0
KB/Mavo: 4
Mavo: 3
Mavo/Havo: 5
Havo: 3
Havo/VWO: 10        
VWO: 2

De kinderen zijn naar het Esdal College (Klazienaveen/Emmen), het Hondsrugcollege (Emmen), het Carmel College (Emmen) en het Terra College (Emmen) gegaan. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
De doelen voor burgerschap staan beschreven in ons burgerschapsplan. De doelen worden gedurende het schooljaar aangeboden via methodes en activiteiten. Deze activiteiten worden opgenomen in de weekplanning. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Erkenning
  • Waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 juni 2013 heeft een inspectiebezoek op onze school plaatsgevonden. In het inspectierapport is de volgende conclusie opgenomen t.a.v. de kwaliteit:

"De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. De Brummelbos op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd."

Voor ons en onze school betekent dit dat wij op de goede weg zijn met de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven