Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos

Omhaal 33 7887 CD Erica

  • De kinderen hebben veel ruimte om te spelen. Hier ziet u kinderen in actie op ons voetbalveld.
  • De school is omgeven door groen. We hebben veel ruimte om de school. Ons grote schoolplein biedt veel ruimte om te spelen.
  • Wij vinden "vieren" belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van een jaaropening.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsgegevens van het schooljaar 2019-2020 zijn niet bekend. Als gevolg van Corona is wettelijk besloten geen eindtoets in groep 8 te houden. Dit is meegedeeld in een Nieuwsbericht van de Rijksoverheid op 18 maart 2020.

In het schooljaar 2020-2021 was het gemiddelde resultaat op de eindtoets lager, dan waar we op de Brummelbos vanuit gaan. 
We gaan ervan uit dat dit te maken heeft met het feit dat de vaste groepsleerkracht ziek was en er een invalleerkracht voor de groep stond. Daarnaast hebben de Corona-maatregelen (lockdowns) ook invloed gehad op de ontwikkeling van de kinderen. 

In het schooljaar 2021-2022 lag het gemiddelde resultaat op de eindtoets hoger dan het landelijk gemiddelde. De adviezen die de school heeft gegeven passen bij het advies van de eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij hebben als school de opdracht om alle leerlingen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We brengen de leerlingen basisvaardigheden bij die de sleutel vormen voor het succesvol verloop van hun verdere schoolcarrière. Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. In januari en juni toetsen we de kinderen met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. We analyseren de resultaten van de toetsen van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van onze school richting vmbo/havo, havo en vwo ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.
In het schooljaar 2020-2021 is de uitstroom van de leerlingen in groep 8 als volgt:


Uitstroom naar vier scholen: Hondsrugcollege, Carmelcollege, Esdal College (meerdere locaties) en het Terra College. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Erkenning
  • Waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 6 juni 2013 heeft een inspectiebezoek op onze school plaatsgevonden. In het inspectierapport is de volgende conclusie opgenomen t.a.v. de kwaliteit:

"De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. De Brummelbos op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd."

Voor ons en onze school betekent dit dat wij op de goede weg zijn met de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven