Rooms Katholieke Basisschool De Brummelbos

Omhaal 33 7887 CD Erica

  • De kinderen hebben veel ruimte om te spelen. Hier ziet u kinderen in actie op ons voetbalveld.
  • De school is omgeven door groen. We hebben veel ruimte om de school. Ons grote schoolplein biedt veel ruimte om te spelen.
  • Wij vinden "vieren" belangrijk. Hier ziet u een voorbeeld van een jaaropening.

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten van De Brummelbos vormen een betrokken team, dat staat voor een goede kwaliteit van onderwijs in een gastvrije omgeving en een gemoedelijke werksfeer. Op de Brummelbos hebben we een gemêleerd team, bestaande uit zowel oudere als jongere leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We doen onze uiterste best om kinderen goed op te vangen bij ziekte van een leerkracht. Als er intern geen oplossing mogelijk is, maken we gebruik van de invallers van Slim Personeelsmiddeling. Als er geen invallers beschikbaar zijn, dan verdelen we de groep daar waar mogelijk of we zetten voor een dag een onderwijsassistent in, onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Alleen als we echt geen andere oplossing kunnen vinden, gaat dit ten koste van lestijd en hebben leerlingen dus geen les.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben we op school  9 groepen.
We hebben twee kleutergroepen. Dit zijn twee combinatiegroepen waarin kinderen uit groep 1 en 2 samen een groep vormen. 
Daarnaast hebben we twee groepen 3 en vervolgens enkele groepen 4 t/m 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak van groep 1 en 2 verschilt van die in de ander groepen. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt veelal vanuit thema's. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in de hoeken. Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van het schoolplein en van het speellokaal. In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor de gewoontevorming en regelmaat. In groep 2 wordt dit vervolgd en verdiept.
Om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kleuters wordt er dagelijks gewerkt vanuit een kleine kring. Tijdens deze momenten zitten kinderen van dezelfde leeftijd of met hetzelfde ontwikkelingsniveau samen aan tafel of in de kring voor extra instructie of voor het uitvoeren van een opdracht. Deze activiteit wordt meestal gestuurd door de leerkracht. De verschillende vakken komen in betekenisvolle situaties(thema's) aan de orde volgens een beredeneerd activiteiten aanbod.
In het lesrooster worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit voor dekinderen nauwelijks merkbaar. Een kind dat speelt in de huishoek is tegelijkertijd bezig met taalontwikkeling. Wanneer een kind speelt met een lotto is het kind betekenisvol bezig met getallen en/of kleuren. En wanneer een kind op een papier de golven van de zee tekent, is het kind spelenderwijs bezig met voorbereidend schrijven. De betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot door het betekenisvolle activiteiten, samenwerkingswerkvormen en een uitdagende leeromgeving aan te bieden. We bieden de kinderen heel veel verschillende keuzemogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen in ontwikkeling en interesse van kinderen. Het vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen. Door observatie en registratie in het kind volgsysteem volgen we de ontwikkeling van het jonge kind voortdurend. In ons onderwijs gebruiken wij deze motivatie en betrokkenheid om het leerproces te stimuleren. Leren vanuit vraagstelling en verwondering is daarbij een mogelijkheid.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij streven ernaar om het onderwijs te laten aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren sneller en beter als zij gemotiveerd en betrokken zijn. In de organisatie van ons onderwijs gebruiken wij deze motivatie en betrokkenheid om het leerproces te stimuleren. Leren vanuit vraagstelling en verwondering is daarbij een uitgangspunt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We richten ons niet alleen op katholieke kinderen. Ieder kind, ongeacht van welke afkomst, is bij ons welkom. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol leren omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Erica en omgeving. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de katholieke identiteit of vanwege de goede geluiden die zij horen: De Brummelbos staat goed aangeschreven in het dorp.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan in het komende schooljaar meer aandacht besteden aan de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
Juf Stefanie heeft in het schooljaar 2021-2022 de opleiding voor hoogbegaafdheidsspecialist gevolgd. Zij zal, naast de groepsleerkracht, de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen op zich nemen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze basisschool biedt kinderdagverblijf Dapper voorschoolse opvang, naschoolse opvang en kinderopvang aan. Daarnaast organiseert Dapper de voorschool op de Brummelbos. De voorschool is bedoeld voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. De kinderen die naar de voorschool gaan worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en maken kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De voorschool is voor de peuters een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. 

De voorschool is open tijdens de schoolweken. Voor ieder kind geldt een deelname van tien uur per week verdeeld over drie dagdelen. 

Er is een goede samenwerking tussen school, kinderdagverblijf en voorschool. Dit zorgt ervoor dat we kinderen een doorgaande ontwikkeling kunnen bieden. 

Terug naar boven