Dr. J. v.d. Hoevenschool

Du Tourweg 1 7214 AJ Epse

 • De voorkant van onze school toont onze mooie groene omgeving en ons mooie logo.
 • Onze school is dan al een wat ouder gebouw, maar we zorgen ervoor dat het een moderne uitstraling heeft.
 • Onze Brink is de centrale hal die bij de aangrenzende lokalen getrokken kan worden door schuifwanden open te zetten.
 • Ons schoolplein is deels verhard en onverhard en nodigt uit tot variantie in spel en ontdekkend leren en spelen.
 • We willen werken vanuit de visie van een groen schoolplein. De omgeving is er en we willen onze visie daarop ook goed inrichten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de J. v.d. Hoevenschool geven we onderwijs op maat. Daarmee proberen we uit ieder kind het maximale te halen. Dat is voor elk kind een ander niveau en daarom verschillen de Cito-uitslagen per schooljaar. Over het algemeen scoren de leerlingen van de J. v.d. Hoevenschool op of boven het landelijk gemiddelde. In ieder geval behalen we de signaalwaarde (ondergrens) van de inspectie. 

Beoordeling leerresultaten schooljaar 2022-2023

In schooljaar 2022-2023 hebben niet alle kinderen passend gescoord bij hun ontvangen adviezen. Dat de schoolscore onder het landelijke gemiddelde valt, hadden wij dan ook niet voorzien. Opvallend was dat de leerlingen die havo en hoger advies hebben ontvangen, minder hoog scoorden dan wij hadden voorzien. Dit is dan ook de reden dat we het huidige schooljaar inzetten op de plusklas en het beleid voor meer- en hoogbegaafden herzien. Wij zetten hierop in om meer - en hoogbegaafde leerlingen uit te dagen en te prikkelen zodat zij hun cognitieve talenten benutten en het beste uit zichzelf halen.

Ook was tijdens de eindtoets de opbrengsten voor rekenen (meten en meetkunde) en werkwoordspelling ver onder het niveau wat passend is voor onze leerlingen. Op beide onderdelen wordt specifiek aan gewerkt gedurende het huidige schooljaar, om ervoor te zorgen dat beide onderdelen weer op niveau komen, passend bij onze leerlingen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het midden van het schooljaar wordt een tussenevaluatie geschreven over de opbrengsten van het onderwijs en het effect van de interventies tot dan toe. Aan het einde van het schooljaar vindt er een evaluatie plaats. Deze opbrengstrapportages en de daarbij behorende gesprekken geven veel informatie over de huidige stand van de opbrengsten, de manier waarop de school cyclisch werkt aan kwaliteitsverbetering. Het opbrengstrapportagegesprek heeft een functie in het monitoren, de professionele dialoog en reflectie. Ook geeft het inzicht in factoren die spelen op verschillende scholen zodat hierin verbinding kan worden gezocht. De gesprekken over deze rapportage vinden plaats op verschillende niveaus. Tussen de IB-er en leerkrachten, tussen het team, tussen directeur-IB-er, algemeen directeur en de kwaliteitsmedewerkers van de stichting. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is een belangrijke beslissing in het Nederlandse onderwijssysteem en wordt in verschillende stappen tot stand gebracht. Het schooladvies wordt gegeven aan leerlingen aan het einde van groep 8 (het laatste jaar van de basisschool) en bepaalt naar welk niveau van het voortgezet onderwijs de leerling zal gaan.

Hier zijn de stappen waarin het schooladvies tot stand komt:

Toetsen en observaties: Gedurende de basisschoolperiode verzamelen leerkrachten informatie over de prestaties en het gedrag van de leerling. Dit omvat toetsresultaten, observaties in de klas en andere relevante gegevens. Middels methodetoetsen en niet-methodetoetsen meten we de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van taal en rekenen.

Voorlopig advies: Op basis van de verzamelde informatie en de resultaten van de toetsen, geeft de basisschool een voorlopig schooladvies aan de leerling en de ouders. Dit advies kan variëren van vmbo-basis tot havo of vwo.

Gesprekken: De basisschool organiseert gesprekken met de leerling en de ouders om het voorlopige schooladvies te bespreken. Deze gesprekken bieden ruimte voor vragen en discussie over het advies.

Heroverweging: Als de ouders het niet eens zijn met het voorlopige schooladvies, kunnen ze om een heroverweging vragen. De school zal de gegevens opnieuw bekijken en het advies eventueel aanpassen.

Definitief schooladvies: Na alle gesprekken en heroverwegingen wordt het definitieve schooladvies vastgesteld. Dit is het advies waarmee de leerling zich inschrijft voor het voortgezet onderwijs.

Aanmelding voortgezet onderwijs: Met het definitieve schooladvies melden leerlingen zich aan bij de middelbare school van hun keuze. De school kijkt naar het schooladvies en beslist of de leerling wordt toegelaten.Het schooladvies is een cruciale stap in het onderwijssysteem, omdat het de basis legt voor het verdere onderwijs van de leerling. Het is belangrijk dat dit advies zorgvuldig wordt opgesteld en dat er ruimte is voor betrokkenheid van zowel de leerlingen als hun ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Hoe werkt de J.v.d.Hoevenschool aan de sociale opbrengsten

Wij vinden het belangrijk dat:

 • kinderen zich bij ons op school thuis voelen
 • met plezier naar school gaan en zichzelf zijn
 • kinderen talenten ontwikkelen
 • kinderen straks volwaardig meedraaien in de maatschappij.
 • kinderen werken in een leerklimaat waarin vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan, gebonden aan afspraken en regels.
 • kinderen leren in een veilige leeromgeving
 • er gewerkt wordt met duidelijke afspraken volgens normen en waarden
 • er structureel aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. (o.a. door de Kanjertraining)
 • er een goede samenwerking tussen schoolleiding, leraren, kinderen en ouders is. Een goede school maak je samen!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbinding
 • Aandacht
 • Gelijkwaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van vier jaar geen verder toezicht plaats

Terug naar boven