Dr. J. v.d. Hoevenschool

Du Tourweg 1 7214 AJ Epse

  • De voorkant van onze school toont onze mooie groene omgeving en ons mooie logo.
  • Onze school is dan al een wat ouder gebouw, maar we zorgen ervoor dat het een moderne uitstraling heeft.
  • Onze Brink is de centrale hal die bij de aangrenzende lokalen getrokken kan worden door schuifwanden open te zetten.
  • Ons schoolplein is deels verhard en onverhard en nodigt uit tot variantie in spel en ontdekkend leren en spelen.
  • We willen werken vanuit de visie van een groen schoolplein. De omgeving is er en we willen onze visie daarop ook goed inrichten.

Het team

Toelichting van de school

De leerkrachten die gymles verzorgen zijn hiervoor bevoegd. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen op basis van de CAO verlof krijgen. 

Stichting Poolsterscholen werkt nauw samen met Personeels Cluster Oost-Nederland (PON) om inval aanvragen op te vangen. Helaas is door het landelijke leerkrachten te kort het soms niet mogelijk om verlof (waaronder ook ziekte) ingevuld kan worden met invallers. Soms werken teamleden dan extra, zoeken we intern naar oplossingen zoals splitsing en onderverdelen groepen en in het uiterste geval moet een leerjaar thuis blijven. We zorgen dat het leed van deze laatste keuze verspreid wordt over de groepen bij langdurige invalproblematiek. Dan kijken we ook altijd of het mogelijk is om thuiswerk mee te geven. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Extra ondersteuning 

Op vier schooldagen zal er een extra collega naast de reguliere groepen de extra ondersteuning voor zijn/haar rekening zal nemen. Deze extra ondersteuning zal op het ‘leerplein’ vorm krijgen. Aangezien dit een pilot is voor het schooljaar 2023-2024 zal er gedurende dit schooljaar gezocht worden naar de juiste manier waarin de extra ondersteuning vorm moet gaan krijgen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen van de onderbouw ligt wat betreft de basisvaardigheden het accent op:      

  • het aanvankelijk taal/lezen      
  • het schrijven      
  • het aanvankelijk rekenen.  

Door te spelen, vragen te stellen, te experimenteren en op zoek te gaan naar sociale verbindingen, ontwikkelen onze jonge kinderen hun kennis en vaardigheden in een uitdagende leeromgeving. Zo leren ze wie ze zijn en wat ze wel en (nog) niet kunnen. Op onze school?creëren wij, samen met ouders en externen, de voorwaarden?om aan deze ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen tegemoet te komen. Wij spelen samen een belangrijke (ondersteunende) rol tijdens deze ontdekkingsreis van het jonge kind.  

Kenmerkend voor ons aanbod aan het jonge kind is dat wij thematiserend werken in een uitdagende leeromgeving. Wij kiezen voor stapsgewijs onderwijs met duidelijk doorgaande (individuele) ontwikkelingslijnen en waar ruimte en tijd is om uitgebreid successen te delen en te vieren.? Er is een brede aandacht voor de nieuwsgierigheid, creativiteit, talenten en de wereld om het jonge kind heen. Daarbij vinden wij het belangrijk om de inbreng en?eigenheid van kinderen serieus te nemen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dis een basisrooster. In overleg met de Intern begeleider kan een leerkracht hiervan afwijken. Bijv een rekenzwakke groep kan zo meer uren rekenonderwijs krijgen als blijkt het een ander vak minder aandacht nodig heeft. De keuzes worden gemaakt op basis van de tweejaarlijkse opbrengstrapportages. Met de aanschaf van nieuwe methodes worden soms andere afwegingen gemaakt. Ook kan er een bepaald accent worden gelegd in een bepaald schooljaar. Het wordt steeds lastiger om uren echt gesplitst aan te geven. Veel vakken worden op een integrale wijze aangeboden of op thematische wijze. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met Passend onderwijs willen we sterk inzetten op preventie.

Dit doen we door onderwijsbehoeften tijdig te signaleren en daadwerkelijk samen te werken met kinderen en ouders. Ouders zien we als ervaringsdeskundigen en partner. Hun ervaringen, vragen en verwachtingen nemen we serieus.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt nauw samen met het samenwerkingsverband IJssel- Berkel. Als een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning (zie SOP) kan bieden dan start een school een ondersteuningsteam op. Hier zitten ouders, IB-er, soms de directeur en de onderwijscoach in van het SWV. Soms sluiten hierbij de orthopedagoog van het SWV bij aan. De GGD-arts of verpleegkundige of mensen van 'T Baken Lochem (de gezinscoach). Ook externen zoals dyslexiebehandelaren, ergotherpeut, logopedisten, speeltherapeuten kunnen uitgenodigd worden om de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van een kind goed in kaart te brengen en te kijken wat mogelijk is op de school. (Passend Onderwijs). 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zijn nauwe contacten met de peuterspeelzaal. Met instemming of op verzoek van ouders vindt er een warme overdracht plaats bij de plaatsing van een leerling op de J.v.d.Hoevenschool.

Terug naar boven