Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen maken vaak sprongen in hun ontwikkeling. Wij monitoren de schoolresultaten van onze leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 via het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar toetsen wij onze leerlingen op spelling, rekenen en lezen. Daardoor krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden van onze leerlingen. In groep 8 nemen wij vanaf schooljaar 2023-2024 de Doorstroomtoets af. Wij beschouwen deze toets nadrukkelijk als slechts één van de delen van een groter geheel en baseren ons advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs ook op andere pijlers.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken

Als school is het onze taak goed onderwijs te verzorgen. Dat betekent dat we al onze leerlingen onderwijs aanbieden passend bij hun mogelijkheden in een bij voorkeur ononderbroken leerlijn van 8 jaar waardoor ze kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs dat bij hen past. Wij brengen daarom met regelmaat d.m.v. onafhankelijke toetsen in kaart waar het kind staat ten opzichte van de eigen ontwikkelingslijn en passen ons handelen daarop aan. Onze intern begeleider helpt onze leerkrachten om voor ieder kind dit proces inzichtelijk te houden.

Leerlingvolgsysteem

Vanaf groep 3 maken de kinderen regelmatig toetsen: methodegebonden toetsen en de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS); deze toetsen beslaan verschillende vakgebieden. Resultaten worden digitaal vastgelegd, zodat een goed overzicht van de voortgang van de leerling ontstaat. Daarnaast kunnen de resultaten van de individuele kinderen vergeleken worden met het gemiddelde van de groep. Van ieder kind wordt een leerlingendossier bijgehouden. Hierin staan o.a. gegevens van het aanmeldingsformulier, de toets- en rapportgegevens van de verschillende leerjaren, gegevens over speciale onderzoeken en gesprekken met ouders. De groepsleerkracht beheert deze gegevens. Eens in de acht weken bespreken de leerkrachten van elke groep samen met de intern begeleider de groepsresultaten. Hierbij komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ter sprake. Aan het einde van het schooljaar bespreekt de groepsleerkracht de leerlingen met de volgende leerkracht. Regelmatig bespreken alle leerkrachten met elkaar de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen die gedurende langere tijd speciale aandacht of zorg nodig hebben.

Rapport

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Het rapport geeft u informatie over de inzet, de werkhouding en de schoolvorderingen van uw kind. Daarnaast worden in het rapport ook indicaties gegeven over de totale vorming en ontwikkeling van uw kind. De resultaten van de Cito-toetsen worden na afname in het midden en aan het einde van het jaar aan u verstrekt. De scores van uw zoon/dochter kunt u ook volgen in het ouderportaal.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 zal de leerkracht een voorlopig advies geven. In februari volgt dan het schooladvies van de leerkracht van groep 8. Deze adviezen zijn gebaseerd op observaties, cijfers, de informatie uit het leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s. 

Daarnaast doen de leerlingen van groep 8 in februari mee aan de doorstroomtoets. De resultaten daarvan zijn in maart bekend. Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, zullen wij als school het schooladvies heroverwegen, in overleg met de ouders. Dat kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de doorstroomtoets. Soms maken leerlingen de toets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Nadat dit besproken is met de leerling en diens ouders geeft de school uiterlijk 1 april het advies van de leerkracht door aan het voortgezet onderwijs (VO).

Naar het VO

In de loop van het schooljaar zal de school de leerlingen en hun ouders op de hoogte houden van open dagen van alle middelbare scholen in Epe en omgeving. Als een leerling zich ingeschreven heeft bij een school voor voortgezet onderwijs (VO) volgt een afspraak tussen de leerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de VO-school. Hiermee willen wij bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We bevorderen het onderlinge vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. De sociale veiligheid vinden we belangrijk en een prettig schoolklimaat voor kinderen willen we stimuleren. 

We willen dat kinderen zich op een positieve manier weten te handhaven in sociaal (stressvolle) omstandigheden. We handelen hierbij vanuit dit perspectief: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven