Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen maken vaak sprongen in hun ontwikkeling. Wij monitoren de schoolresultaten van onze leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 via het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar toetsen wij onze leerlingen op spelling, rekenen en lezen. Daardoor krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden van onze leerlingen. In groep 8 nemen wij de Cito Eindtoets af. Wij beschouwen deze toets nadrukkelijk als slechts één van de toetsen van een groter geheel en baseren ons advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs ook op andere pijlers.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze adviezen aan leerlingen uit groep 8 baseren we op de resultaten van het leerlingvolgsysteem en onze eigen bevindingen. We bespreken het advies altijd eerst met de ouders van onze leerlingen. Als een leerling zich ingeschreven heeft bij een school voor voortgezet onderwijs (VO) volgt een afspraak tussen de leerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de VO-school. Hiermee willen wij bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, daarom staat de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend altijd voorop! De Inspectie heeft onze school in oktober 2011 beoordeeld en het basisarrangement toegekend. Dat houdt in dat de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Terug naar boven