Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Bernardus

Het team

Toelichting van de school

Team

Ons team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider, een administratief medewerker en een conciërge. In een enkele klas werkt een onderwijsassistent of een student van de pabo. Een aantal leerkrachten heeft nog een andere taak zoals de kunst- en cultuur-, ICT-, taal-, reken- en BHV-coördinatie. Elke klas heeft één of twee leerkrachten.

Organisatie

De leerlingen hebben het meeste contact met hun leerkracht, die verzorgt de meeste lessen en staat altijd klaar voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft over uw kind(eren) en/of als u zaken omtrent uw kind(eren) wilt melden. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht zodat er een gesprek na schooltijd ingepland kan worden. Mocht u er met de leerkracht niet uitkomen, dan kunt u uiteraard altijd bij de intern begeleider of directeur terecht.

Stagiaires

Bij ons op school geven we studenten van de pabo de gelegenheid de praktische opdrachten van hun studie uit te voeren. Pabostudenten worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. De student loopt een bepaalde periode mee met een leerkracht. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Vierdejaars studenten kunnen bij ons op school een LIO- of WPO-stage doen. Na een inwerkperiode zal de student zelfstandig voor de klas staan. De student zal hierbij gecoacht worden door een leerkracht. Wij bieden ook stageplaatsen aan mbo-studenten. Doorgaans volgen zij een opleiding voor klassen- of onderwijsassistent.

Scholing

Wij vinden het belangrijk dat we kritisch kijken naar onze school en dat we onszelf en ons onderwijs blijven verbeteren/ontwikkelen. Dit maakt dat we tijd stoppen in studie en scholing. Meestal doen we dit in teamverband, maar leerkrachten scholen zich ook individueel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden, wordt er door de schoolleiding geprobeerd vervanging te regelen. De VOG heeft een eigen pool van invalkrachten. Als er een invalkracht komt die onze school niet kent dan zijn er vaste regels en afspraken over diens begeleiding. Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap alle gegevens die hij/zij nodig heeft voor een goede start van de invalperiode. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt naar een interne oplossing gezocht. Slechts als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daarover dan zo snel mogelijk in kennis gesteld. Als u niet voor opvang thuis kunt zorgen, vangen wij uw kind in een andere groep op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kernwaarden

Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar de volgende beloftes:

De Sint Bernardus:

 • geeft je een goede basis voor je toekomst
 • leert je het zelf te doen
 • voedt je leergierigheid

De Sint Bernardus geeft je een goede basis voor je toekomst

Als school vinden wij het belangrijk dat we een goede onderwijsbasis leggen voor ieder kind waar hij of zij op door kan bouwen in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat we onze basisvakken lezen, taal en rekenen zoveel mogelijk op maat willen geven binnen de setting van de groep. We geloven erin dat onze leerlingen vanuit hun eigen doelen kunnen leren, maar wel samen met anderen. We creëren een setting in de school waarbij een kind altijd samen met anderen kan werken aan de doelen die voor hen belangrijk zijn. Kinderen weten aan welke doelen ze gaan werken en hoe ze er voor staan ten opzichte van het te behalen doel.

De Sint Bernardus leert je het zelf te doen

Kinderen kunnen en willen heel veel zelf doen als ze binnenkomen op school. Wij willen hen helpen dit vast te blijven houden waardoor ze zich competent mogen voelen en uitdagingen aan durven gaan. Dit geldt niet alleen voor de cognitieve vaardigheden, maar zeker ook voor sociale vaardigheden en fysieke vaardigheden. We willen de kinderen leren hoe ze zich sociaal staande houden, zich presenteren en waar hun kwaliteiten liggen, om van daaruit de wereld te ontdekken, te ervaren en hun voetafdruk na te laten.

De Sint Bernardus voedt je leergierigheid

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en willen ze leren. Deze honger naar leren willen we blijven voeden door kinderen uit te dagen, eigenaar te maken van hun leerdoelen en de kinderen te leren ontdekken en onderzoeken. Met name bij onze wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) werken we in projecten waarin de nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en de leergierigheid wordt gevoed. Dat begint al bij de kleuters en loopt door tot en met groep 8. Vanuit ontdekkingen nodigen we kinderen uit hun eigen onderzoeksvragen te stellen en zo een wereld aan kennis en kunde binnen te halen en hun wereld te verrijken.

Ons onderwijs

Als kinderen 4 jaar zijn komen ze in groep 1 terecht. Van daaruit stromen ze door naar groep 2 en verder. Onze visie op kleuteronderwijs is dat jongste en oudste kleuters samen kunnen leren en spelen. Daarom streven we naar het formeren van een groep 1/2. Dit is echter afhankelijk van ons leerlingenaantal en de instroom in de kleutergroepen. Afhankelijk van het aantal leerlingen kiezen we soms voor combinatieklassen en soms voor een enkele groep. We bieden kinderen altijd een doorgaande leerlijn aan. Zo kan het zijn dat kinderen soms voor een onderdeel waar ze moeite mee hebben, meedoen met een lagere groep. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, kunnen aansluiting vinden bij de hogere groep. Door deze werkwijze leren kinderen veel van elkaar en is het eenvoudiger te differentiëren.

Schoolregels

Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat. De school moet een veilige omgeving zijn. Om dat te realiseren verwachten we dat iedereen zich aan de volgende afspraken houdt:

 • We behandelen elkaar gelijkwaardig.
 • We respecteren elkaar.
 • We zijn er voor elkaar.
 • We gaan netjes om met onze eigen spullen en die van een ander.
 • We helpen elkaar afspraken na te komen.

Als een leerling zich niet aan een afspraak houdt, wordt die leerling daar eerst op aangesproken. Bij herhaling zal er een passende sanctie volgen.

Bij ernstige verstoring van de rust en veiligheid van leerlingen en leerkrachten, kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Schorsing is aan de orde wanneer onmiddellijk moet worden opgetreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Een schorsing gaat altijd samen met gesprekken met de leerling, ouders en de leerkracht. Verwijdering is een ordemaatregel bij zodanig ernstig wangedrag van een leerling, dat de leerling niet langer op school kan blijven. Deze beslissing wordt genomen door de directeur van de basisschool en in overleg met het college van bestuur. Verwijdering kan eveneens plaatsvinden als de school niet in staat is de benodigde zorg te verlenen. Bij schorsing of verwijdering worden de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie op de hoogte gebracht.

Bijzondere activiteiten

Kinderen voor Kinderen

Twee à drie keer per jaar wordt er door alle groepen een optreden voorbereid. Dit optreden is gerelateerd aan een bepaald thema zoals bijvoorbeeld de afsluiting van de Kinderboekenweek. Soms worden ouders uitgenodigd om bij een voorstelling te komen kijken.

Zomerfeest of schoolfeest

Elk jaar is er een zomerfeest of schoolfeest voor leerlingen en ouders. Meestal is dit feest aan het eind van een schooljaar. In de kalender die u aan het begin van het jaar ontvangt, staat de datum. Het schoolfeest door het organiserend comité dat bestaat uit ouders, pedagogisch medewerkers van MAM's kinderopvang en leerkrachten.

Sportactiviteiten

Elk jaar doen groepen mee aan sporttoernooien die onder andere door de gemeente worden georganiseerd, bijvoorbeeld voetbal en schaken. Ook doet de school samen met ouders mee aan de avondvierdaagse in juni. Eind april organiseren we onze eigen Koningsspelen.

Schoolreisje

Aan het begin van het schooljaar, meestal in de tweede of derde week, gaan we op schoolreisje met alle groepen. Soms gaan we met de bus, soms is de bestemming met eigen vervoer te bereiken. In een cyclus van drie jaar komen een educatieve bestemming, een actieve bestemming en een pretpark aan de beurt en gaan de kinderen in acht jaar naar verschillende bestemmingen. We houden het schoolreisje aan het begin van het jaar om kinderen te laten wennen aan de samenstelling van de soms nieuwe groep en de nieuwe leerkracht en om de leerkracht de kans te geven de leerlingen ook op een andere manier te leren kennen.

Schoolkamp

Groep 8 gaat aan het eind van hun basisschoolloopbaan drie dagen op kamp. We vragen ook altijd ouders hierbij te helpen. De kosten voor het kamp houden we zo laag mogelijk, zodat ieder kind mee kan gaan. Geen enkel kind wordt uitgesloten bij het niet voldoen van een gevraagde bijdrage.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

In groep 1 en 2 proberen we zoveel mogelijk onderwijs te geven aansluitend op de belevingswereld van een kleuter. De kinderen beginnen meestal in een kring. Twee keer per week is er inloop, waarbij de kleuters zelf kiezen waarmee ze starten. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als een kleuter zich veilig voelt, zal hij/zij zich kunnen openstellen voor alle indrukken die tijdens een schooldag worden opgedaan. Kinderen leren al doende, tijdens het spelen. Daarom kiezen we voor activiteiten waarbij er aandacht is voor begripsvorming en de motorische ontwikkeling van de kinderen. Door veel met leerlingen te praten en door ze spelenderwijs allerlei dingen te laten ervaren, leren ze veel woorden en begrippen. Woordenschat, zowel passief als actief, is onmisbaar voor het latere aanvankelijk lezen en uiteindelijk het studerend lezen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ‘ik-tas’. Elke leerling krijgt een week lang de beurt iets over zichzelf te vertellen en te laten zien. Begrippen zijn een goede voorbereiding op de latere kennisgebieden taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie.

Sociale vaardigheden

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Tijdens het spelen en werken leren leerlingen bijvoorbeeld samen te spelen, materialen te delen en contact met elkaar te maken. WE maken hierbij gebruik van de Kanjertraining.

Methode Kleuterplein

Kleuterplein is een allesomvattende lesmethode die aansluit bij de leesmethode in groep 3. Taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie/burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven én Engels. Jonge kinderen willen spelen en dingen ontdekken. Daarom werken wij met thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei. Met regelmaat bieden we projectweken aan. In deze projectweken werken we vanuit de leervragen van kinderen; we maken hen nieuwsgierig naar het onderwerp en vanuit de vragen die kinderen stellen, richten we onze week in.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Coöperatief leren

Coöperatieve structuren zijn werkvormen, waarbij leerlingen in kleine groepen samenwerken, met als doel het leren te versterken. Ze leren hierbij elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren en taken te verdelen. Ze denken hardop, waardoor ze hun gedachten leren ordenen. Het draagt bij aan plezier in leren, hoge betrokkenheid en hoge leeropbrengsten.

Taal

In het taalonderwijs werken we aan de woordenschat en foutloos schrijven. Kinderen leren zich mondeling als schriftelijk uit te drukken, leren ontleden en woordsoorten benoemen. Ze leren presenteren, een debat voeren en oefenen diverse gesprekken. We gebruiken Snappet voor taal en voor spelling Staal. Deze laatste methode is gebaseerd op de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, die helpend is voor kinderen met kenmerken van dyslexie. 

Lezen

Het leesonderwijs bestaat uit technisch lezen, begrijpend lezen en leesbeleving. Bij technisch lezen gaat het om het hardop lezen van woorden of een tekst. Bij het onderdeel begrijpend lezen gaat het erom dat je begrijpt wat je leest, informatie weet te vinden en kunt verwerken. Met leesbeleving willen we het leesplezier bevorderen en interesse wekken voor kinderliteratuur en poëzie. Vanaf groep 4 werken de kinderen met Blink Lezen. Dit is een methode verbonden aan onze thema's van wereldoriëntatie.

Schrijven

In de onderbouw ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek met speelse opdrachten en zetten de eerste stappen op weg naar het schrijven van letters. Vanaf groep 3 leren de kinderen de letters en woorden te schrijven met de methode Klinkers. In groep 4 krijgen de kinderen een vulpen. 

Rekenen

Binnen het rekenonderwijs krijgen leerlingen inzicht in getalsystemen en leren ze werken met verschillende oplossingsstrategieën. We gaan uit van de wereld om ons heen. De leerlingen krijgen zowel eenvoudige sommen als wiskundige vraagstukken aangereikt. Wij werken Snappet. Op deze manier kan ieder kind op eigen niveau werken aan de doelen.

Wereldoriëntatie

Een kind krijgt steeds meer besef van de wereld om hem heen. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek gaan daar dieper op in. In de onderbouw is deze oriëntatie op de wereld geïntegreerd in alle lessen. Vanaf groep 4 bieden we deze vakken thematisch aan. De kinderen krijgen eerst informatie over het thema en mogen dan hun eigen onderzoeksvraag formuleren. We leren de kinderen onderzoek te doen en dit te verbeteren en presenteren. In de thema’s komen alle doelen aan bod die in de kerndoelen omschreven staan. We werken vanuit de methode Blink Wereld – geïntegreerd. Het aanbod breiden we uit met techniekprojecten. Daarnaast geven we verkeersles. In groep 7 doen alle kinderen verkeersexamen en eens in de twee jaar doen we mee aan het project Streetwise van de ANWB.

Expressie

Expressiviteit is het vermogen uiting te geven aan gevoelens en gedachten. Dit door alle activiteiten heen. In de beeldende vakken is er extra aandacht voor expressie en creativiteit. Wij willen kinderen het vertrouwen geven om zich uit te drukken. De kinderen komen in aanraking met alle vormen van kunst en cultuur: drama, muziek, dans en film. We werken voor de muzieklessen met de methode 123Zing.

Levensbeschouwing

We stimuleren de kinderen een eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen door hen in contact te brengen met de Bijbelse/ katholieke traditie en andere levensbeschouwelijke tradities. We leren hen vragen te stellen en na te denken over de verschillende geloven en rituelen. Wij gebruiken de methode ‘Hemel en Aarde’. Vier keer per jaar hebben we een viering in de kerk.

Bewegingsonderwijs

Ons bewegingsonderwijs bestaat uit gymnastiek, spel, zwemmen en bewegen op muziek. Elke week krijgen de leerlingen gymnastiek. De lessen zijn zo opgebouwd dat alle vormen aan bod komen. De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal, groep 2/3 in de gymzaal van de Van der Reijdenschool en groep 4-8 in de PWA hal. De gymlessen worden gegeven door twee vakdocenten van de RSG. De groepen 5 en 6 hebben eens per twee weken zwemles in de Koekoek in Vaassen. 

ICT

In ieder klaslokaal zijn tablets of laptops aanwezig. De leerlingen gebruiken deze om informatie op te zoeken en om oefeningen te maken. Door gebruik te maken van digitale leermiddelen kunnen de kinderen op eigen niveau werken. De hoeveelheid oefenstof is enorm, waardoor iedere leerling zoveel kan oefenen als nodig is. In de bovenbouw werken met bijvoorbeeld Word en PowerPoint. 

Engels 

Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij willen onze leerlingen hier goed op voorbereiden met Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 bieden op een speelse manier Engels aan. Door op jonge leeftijd Engels aan te bieden, krijgen kinderen een beter begrip voor talen in het algemeen. Op onze school werken we met Groove Me. De kinderen leren de juiste uitspraak en komen ze in aanraking met de Engelse cultuur. We gebruiken vertelplaten, spelletjes en liedjes. In de bovenbouw is er aandacht voor schriftelijk taalgebruik, waaronder grammatica. Kinderen van groep 8 nemen deel aan de Anglia-examens.

Kanjertraining

We vinden maatschappelijke vorming van onze leerlingen belangrijk. Daarom besteden we veel tijd aan omgangsvormen en sociale vaardigheden. We doen dit door te werken met de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Elk kind is uniek, maar is ook groepslid. Kinderen worden door de groep gevormd en zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. 

Burgerschap

We willen onze leerlingen een actieve houding meegeven als het gaat om burgerschap. Denk hierbij aan staatsinrichting, hulporganisaties en vrijwilligerswerk. In de klas en op het schoolplein komt het kind in aanraking met gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Wij oefenen daarom met hoe ze kunnen omgaan met verschillende situaties, bewust worden van hun gedrag en vertrouwen in zichzelf. We leren hen respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit. Leerlingen van de bovenbouw geven rondleidingen aan belangstellenden. Bij schoolbrede activiteiten werken we groepsdoorbroken zodat ze leren op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons schoolondersteuningsprofiel is online in te zien, elders in deze schoolgids.

Zorg voor leerlingen

Wij stimuleren kinderen hun talenten te ontplooien door ze in een veilige omgeving uitdagende opdrachten te geven. Om in te kunnen spelen op de ontwikkeling volgen we de prestaties van onze leerlingen nauwgezet. De ontwikkeling van de kleuters houden we bij door observaties en vervolgens vullen we het digitale leerlingvolgsysteem in. Alle ontwikkelingsaspecten van de kleuter worden in dit systeem genoemd; zo is de voortgang goed te volgen. Daarnaast bewaren we regelmatig werkjes van leerlingen in een verzamelmap.

Onderwijs op maat

Kinderen hebben verschillende potenties en leerstijlen. Ons onderwijs in de groep is zo ingericht dat kinderen een gezamenlijke instructie krijgen en dat de verwerking op eigen streefniveau is. 

In alle jaargroepen werken wij met groepsplannen. Het belangrijkste doel hiervan is om het onderwijs voor een langere periode voor alle leerlingen te plannen waarbij we rekening houden met verschillen. De doelen, leerinhouden en aanpak voor de verschillende leerlingen worden opgeschreven in het groepsplan nadat we eerst een grondige analyse hebben gemaakt van de prestaties van iedere individuele leerling. We bekijken wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen; wat hebben ze nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

In elke groep en bij elke les zitten leerlingen die het doel al grotendeels beheersen en meer aankunnen, kinderen die met een korte instructie het lesdoel zelfstandig kunnen verwerken en kinderen die na de basisinstructie nog een specifiekere instructie nodig hebben voor het leerdoel. Door te werken met weektaken worden de momenten van instructie voor leerlingen afgewisseld met zelfstandig werken-tijd. Op deze weektaken is ook altijd ruimte voor opdrachten die uitdagen tot moeilijkere taken, creatieve taken of het oefenen van het leerdoel d.m.v. spelopdrachten. We zorgen dat onze lessen worden ondersteund met visueel materiaal en we helpen kinderen die dat nodig hebben door de inzet van koptelefoons en/of stiltewerkplekken. Binnen de setting van de groep zorgen we voor extra ondersteuning op het gebied van spelling, rekenen, uitdaging (door verdiepend rekenen, taal, projecten en vreemde talen), leren leren en op sociaal gebied. Kinderen die meer ondersteuning of uitdaging nodig hebben.

Soms is het een zoektocht om te ontdekken welke ondersteuning een kind het beste kan helpen of misschien is het nodig een kind een periode extra te ondersteunen zodat het daarna weer zelf verder kan. Denk hierbij aan dyslexie, dyscalculie of psycho-educatie. Ook kan het zijn dat een kind juist extra uitdaging nodig heeft die niet binnen de setting van de klas gegeven kan worden. Hiervoor kan de leerkracht terecht bij de intern begeleider van de school of één van de specialisten (rekenen, taal, begaafdheid, gedrag, etc.). We onderzoeken eerst welke hulp en ondersteuning een kind al heeft gehad binnen de setting van de klas en wat wij als school nog meer kunnen bieden. Mocht het vraagstuk rondom de juiste ondersteuning van een leerling meer vragen dan wij binnen de school kunnen bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de specialisten van ons samenwerkingsverband Zeeluwe. Soms is ondersteuning door een logopedist, fysiotherapeut of gedragswetenschapper gewenst of kan de schoolmaatschappelijk werker ingezet worden. Deze specialisten kunnen ondersteuning aanbieden op school en onder schooltijd of in hun eigen praktijk buiten schooltijd. Dit gebeurt altijd in overleg met school. 

Eureka! groep voor meerbegaafde kinderen

Voor meerbegaafde kinderen kan het lesaanbod per kind anders ingevuld zijn. Versnelling binnen een vakgebied en/of verdieping is mogelijk, wanneer wij denken dat het kind daarbij gebaat is. Daarnaast zien deze kinderen elkaar in de Eureka! groep. De ene week is voor leerlingen uit de middenbouw, de andere week voor leerlingen uit de bovenbouw. Het doel in deze groep is vooral gericht op het ontwikkelen van leerstrategieën op hoger niveau (leren ‘leren’) en werken aan persoonlijke leerdoelen. 

De leerlingen in de onderbouw ontvangen ondersteuning van de specialist meer- en hoogbegaafdheid zoveel mogelijk in de klas.

Externe contacten

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Epe (www.cjgepe.nl)
 • Schoolmaatschappelijk werk (via het CJG Epe)
 • Logopedie Schulte (www.logopedieschulte.nl)
 • Fysiotherapie Dalfsen (www.fysiotherapiedalfsen.nl)
 • Intraverte (www.intraverte.nl). Intraverte is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een motorische en/of sociaal-emotionele hulpvraag. 
 • Kindpakket (www.kindpakket.nl). Kindpakket is een organisatie die voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen een aantal activiteiten mogelijk maakt. Hierdoor kunnen deze kinderen meedoen met hun leeftijdgenootjes.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs. Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder, onze intern begeleider overleggen. In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO Van der Reijdenschool. Meer informatie over passend onderwijs in onze gemeente is te vinden op: www.zeeluwe.nl.

Verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven, stellen we onszelf voortdurend vragen: waar staan we nu met ons onderwijs? Wat willen we bereiken? Hoe doen we dat? Wat moet er veranderd of verbeterd worden? Hoe bereiken we de beste resultaten? Trendanalyses vanuit het leerlingvolgsysteem zijn een belangrijk middel om ons onderwijs te evalueren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterinstuif

De Sint Bernardus en MAM’s Kinderopvang organiseren een peuterinstuif waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving in een kleuterklas spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het doel van de instuif is om binnen de leeromgeving van de basisschool peuters te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat de aansluiting op de basisschool optimaal is. De peuterinstuif bestaat uit maximaal 16 peuters die 2 à 3 keer per week een deel van de morgen bij de kleutergroepen aansluiten. In de peuterinstuif wordt voorschoolse educatie aangeboden. De peuterinstuif is iedere week op dinsdagochtend, van 8.30 tot 12.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen kan de peuterinstuif ook op donderdagochtend worden georganiseerd. Peuters die deel kunnen nemen zijn 2,5 jaar of ouder. Wilt u voor uw peuter gebruikmaken van onze peuterinstuif, kijk dan op de website van MAM’s Kinderopvang. Natuurlijk kan de directie van de school u ook meer informatie geven.

Terug naar boven