CBS Anna van Buren, Roombeek

Bosuilstraat 7 7523 BJ Enschede

  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
  • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar '16-'17 nemen we de DIA eindtoets af bij de groep 8 leerlingen. De jaren hiervoor ('14-'15 en '15-'16)) was dat de Cito Eindtoets. We scoren de laatste 5 jaar boven de ondergrens die de onderwijsinspectie heeft gesteld.

Ook werken we met een leerpotentieel (LP) om een zodanig onderwijsaanbod te organiseren dat er zoveel mogelijk uit de leerling wordt gehaald. Het LP wordt bepaald in groep 6 met een afname van de NSCCT en in groep 7 met de afname van de NIO. Al deze gegevens bepalen uiteindelijk de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

In het schooljaar '18-'19 heeft 28% van de leerlingen een hoger advies gekregen dan op basis van hun mag worden verwacht. De overige adviezen lagen op het niveau van het LP. De opbrengsten lagen in lijn met datgene wat je via het onderwijsaanbod uit een leerling kunt halen.

Door de corona-crisis is er in 2020 geen eindtoets afgenomen. De tussenresultaten worden als analyse gebruikt om een passend aanbod te genereren voor het juiste uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn een essentieel onderdeel van het onderwijsproces. We evalueren hiermee ons onderwijsaanbod zowel op school-, groep- en leerling-niveau. De resultaten komen tot stand door structureel te werken op 3 instructieniveaus (verdiept, basis, intensief). Het model Expliciete Directe Instructie (EDI) wordt structureel toegepast om de instructies optimaal vorm te geven in de groep. 

Volgens een vast rooster voeren de leerkrachten ten minste 3 groepsbesprekingen met de intern begeleiders. In deze besprekingen wordt gewerkt met een vaste agenda en worden alle kinderen besproken. Naderhand worden kansen, belemmeringen en evt. bijstelling van groeps-, en/of onderwijsaanbod (via groepsplan) bijgewerkt in het volgsysteem Planb2.

Twee keer per jaar vindt er een uitvoerige analyse plaats op de behaalde resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, door de intern begeleiders, directie en groepsleerkrachten. Deze bevindingen worden verwerkt in het onderwijsaanbod, met als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals we eerder schreven bepalen we onze schooladviezen voor het voortgezet onderwijs ook op basis van het leerpotentieel. Het gemiddelde leerpotentieel van de groep leerlingen die in 2018-2019 van school gingen, was 103. Daar hoort een gemiddelde uitstroom bij op het niveau van VMBO-T of hoger bij. Het verwijzingspercentage in het schooljaar 2018-2019 ligt boven deze norm:  76 % van de leerlingen heeft een advies VMBO-T of hoger gekregen gekregen en 24% een lager advies dan VMBO T. De schooladviezen die lager dan het VMBO T zijn gegeven, lagen in lijn met de verwachtingen die wij als school zelf ook hadden. Deze uitstroom naar VMBO Kader en Basis is dan ook passend bij het leerpotentieel van deze groep kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in 2012, 2013 en 2014 door het ministerie van OC&W verkozen tot excellente school. De school, zo blijkt uit de rapportage, weet met een uiteenlopende leerlingenpopulatie zeer goede resultaten te behalen. De school heeft ambitieuze opbrengstdoelen en weet deze door een constante verbetering van het onderwijs op de school te realiseren. De school heeft deze resultaten, breed opgevat, in 2013 en 2014 weten te continueren. Verder heeft de school een brede focus op de ontwikkeling van haar leerlingen. 

Naast het behalen van goede resultaten op de kernvakken scoort de school ook hoog als het gaat om de sociale ontwikkeling van de kinderen. Als cultuurschool richt de school zich verder op de creatieve en muzikale ontwikkeling van de kinderen. Bovendien heeft de school bijzondere aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Hiervoor is beleid ontwikkeld dat deze kinderen in eerste instantie ondersteund worden in de groep en eventueel in een Plusklasvoorziening.

Terug naar boven