CBS Anna van Buren, Roombeek

Bosuilstraat 7 7523 BJ Enschede

 • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
 • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek
 • Schoolfoto van CBS Anna van Buren, Roombeek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet een leerkracht vervangen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens ziekte, bijzonder verlof of het volgen van nascholing onder schooltijd. Bij vervanging proberen we zoveel mogelijk dezelfde invaller voor de groep te krijgen. We maken gebruik van de invalpoule van een externe organisatie.

Als we vooraf weten dat een leerkracht vervangen wordt, brengen we u hiervan middels een bericht via MijnSchool.nl op de hoogte.

Indien er geen vervangingsmogelijkheden zijn, proberen we intern in eerste instantie een oplossing te zoeken. Dit houdt in dat:

 • De duo-collega van de betreffende groep wordt gevraagd om te werken;
 • Collega’s die parttime werken worden gevraagd om te werken; Ambulante collega’s (IB-ers, RT-ers) worden gevraagd om les te geven in de betreffende groep(en);
 • Kinderen worden verdeeld over de andere groepen.

Als bovenstaande opties niet kunnen worden gerealiseerd, kan er (bij hoge uitzondering) worden besloten om een groep naar huis te sturen. Hierover wordt u uiterlijk 1 schooldag van te voren, via MijnSchool.nl, geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is sfeervol vormgegeven en onder architectuur is gebouwd.  Dit alles is tot stand gekomen door veel inspraak van kinderen, ouders en het team. Het hoofdgebouw is een school met een ruime hal, 8 klassen, een speellokaal, en diverse werkruimten. Tevens zijn 11 groepen gehuisvest in de multischool, nabij het hoofdgebouw.

Ondanks dat de school verdeeld is over meerdere gebouwen voelt en oogt het niet als een grote school en is het voor kinderen overzichtelijk. We hebben een apart schoolplein voor de kinderen uit de groepen 1 & 2, groepen 3 & 4 en voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Onze school staat op de kavel van het voorzieningencluster Roombeek; ‘Prismare’. Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, jeugdbibliotheek en vele andere voorzieningen zijn hier eveneens in gehuisvest.

In Prismare maken we o.a. gebruik van de ruime sporthal en het theater. Tevens maken we op dit moment gebruik van twee andere ruimtes binnen Prismare, die een onderwijsbestemming kennen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we met het concept lerend spelen. Dat houdt in dat we werken vanuit hoeken en thema's. In deze thema's komen de verschillende vakken in de onderbouw samen. De uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs vormen hier het fundament. De begrippen 'welbevinden' en 'betrokkenheid' vormen de basis in het aanbod bij kleuters.

In de tabellen (groepen 1/2 en 3 t/m 8) wordt het aantal lesuren per week weergegeven 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder thematisch werken verstaan wij : vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, burgerschapsvorming, kunstzinnig en creatieve vakken (muziek, drama, handvaardigheid, tekenen). 

Aan de hand van centrale thema's wordt het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode ingepland. Deze periode loopt veelal van vakantie tot vakantie (6 - 8 weken). De vaardigheden van onderzoekend en ontwerpend leren worden gebruikt om te leren en te ontwikkelen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Onze school biedt ondersteuning aan kinderen die moeilijk leren (IQ 80 of hoger).
 • Kinderen met dyscalculie en/of dyslexie
 • Kinderen met een (lichte) stoornis in het autistisch spectrum
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Kinderen met een lichte lichamelijke beperking
 • Kinderen met een spraak-/taalstoornis

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van Integraal Kind Centrum Roombeek:  Kinderdagverblijf "Columbus Junior" (locatie: De Kijkdoos) verzorgt hierbinnen alle vormen van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Binnen het IKC wordt voor alle kinderen (en ouders) van 0-13 jaar een continue voorziening van opvang en onderwijs gecreëerd. Er wordt gewerkt volgens het concept waar kinderen niet alleen iets leren maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Als IKC staan we voor het bieden van kansen aan de talenten voor alle kinderen. Het belang van het kind staat voorop, hierbij hoort een goede informatieoverdracht van voorschool naar vroegschool om de doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Dit wordt ook wel de "warme overdracht" genoemd.

Terug naar boven