Openbare Basisschool De Broekheurne

De Posten 147 7544 LR Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Broekheurne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO-toets in het juiste perspectief: film of foto?

Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen. Daarom geeft wij u graag uitleg over het belang van de LIB-toetsen en de manier waarop wij proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven. Consent heeft in samenwerking met zijn Team Onderwijs en kwaliteit een werkwijze ontwikkeld waarmee we de kwaliteit van het onderwijs goed in beeld kunnen brengen. Voor alle leerlingen op onze scholen brengen we de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is. Vanaf groep 6 brengen we in beeld hoe uw kind presteert en vergelijken dit met wat op basis van zijn of haar mogelijkheden (potentieel) verwacht mag worden.Er vinden vanaf dan regelmatig “Driehoeksgesprekken” ( leerling, ouders en school|) plaats waarbij de leerprestaties (foto) en het groeiperspectief wordt besproken. Op die manier ontstaat een “film” en spreken de deelnemers aan het “Driehoeksgesprek” uit waar de leerling eind groep 8 uit zal komen in het vervolgonderwijs. Voor zowel ouders, leerling als school kunnen we door deze werkwijze (de film) duidelijk maken of we werkelijk uit het kind halen wat er in zit. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt twee keer per jaar onafhankelijke toetsen af; in januari en in juni. Dit zijn de LIB toetsen en voor technisch lezen is dat de AVI en DMT. Deze toetsen worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem en meegenomen in het maken van een nieuw groepsplan of individueel plan. Deze resultaten worden door de intern begeleider besproken met de groepsleerkrachten. Op teamniveau worden de resultaten ook besproken. De directeur legt in het jaarlijkse managementgesprek met het bestuur verantwoording af over de resultaten. De resultaten worden met de ouders gedeeld en besproken op de rapportavonden.

Tussentijds worden ook resultaten van de methodegebonden toetsen bijgehouden. Op basis van deze toetsen kan de ondersteuning van een leerling ook worden bijgesteld en besproken worden met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In het schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met SWPBS. De schoolwaarden van onze school zijn: Plezier, Respect, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Aan onze waarden koppelen we de schoolafspraken en gedragsverwachtingen. Deze afspraken worden het komend schooljaar regelmatig geoefend en herhaald zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt. Door systematisch goed en gewenst gedrag te bekrachtigen creëren we een positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Daarnaast voorkomen we ernstig probleemgedrag doordat we gedragsproblemen in een vroeg stadium signaleren en daarop direct gepaste ondersteuning kunnen bieden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect, Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen, Veiligheid
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven