Openbare Basisschool De Tweemaster

Korte Westerstraat 7 1601 RH Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Tweemaster neemt in groep 8 de NIO toets af. De gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem dat door de gehele basisschool wordt gebruikt in combinatie met de NIO toets zorgt voor een weloverwogen schooladvies. Dit advies wordt in overleg met de Onderwijs Begeleiding Dienst gemaakt.

Wij gebruiken de Route 8-Eindtoets. Het belangrijkste argument hiervoor is dat o.a. tijdsdruk de uitslag niet meer kan beïnvloeden. 

De resultaten worden met de leerling en de ouders/ verzorgers besproken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven ernaar ieder kind zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen. Om te monitoren hoe de leerontwikkeling verloopt gebruiken wij methode gebonden toetsen, observaties en leergesprekken met kinderen. Daarnaast gebruiken wij ook methode-onafhankelijke toetsen. Op De Tweemaster gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem.

We stellen ambitieuze doelen voor leerlingen en houden zicht op in hoeverre leerlingen die doelen halen. Het onderwijs wordt bijgesteld waar nodig, opdat de leerling steeds instructie krijgt die passend is bij het leerniveau en de instructie- en verwerkingsbehoeften.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In overleg met de ouders en de leerling brengen wij het schooladvies uit. Uit onderstaande cijfers blijkt dat de leerlingen volgens het schooladvies geplaatst worden en op dat niveau blijven functioneren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Tweemaster heeft een basis-arrangement gekregen en voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen.

Terug naar boven