Openbare Basisschool De Tweemaster

Korte Westerstraat 7 1601 RH Enkhuizen

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging hanteren we de volgende stappen:

1. We zoeken extern een vervanger voor de afwezige leerkracht, via de vervangerspool van Driessen.

2. We zoeken intern een vervanger voor de afwezige leerkracht.

3. Is er geen vervanger dan kijken we of het realistisch is de kinderen uit de bewust groep te verdelen over andere groepen. Dat kan alleen buiten coronatijd.

4. In uiterste nood zijn de leerlingen een extra dag vrij. Voor leerlingen waarvoor geen oppas geregeld kan worden, is er de mogelijkheid voor noodopvang op school. We verspreiden deze onverwachte extra vrije dagen wel over alle groepen, zodat het niet steeds op dezelfde groep ouders aan komt.

De communicatie hierover naar de ouders gaat via de mail van Parnassys.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we met vijf groepen. Dit zijn combinatiegroepen. De groepen 1-2 en 2-3 hebben een gezamenlijk middenlokaal. Op gezette tijden werken en spelen deze leerlingen samen in dit middenlokaal, onder begeleiding van een leerkracht of onze onderwijsassistente. Hier oefenen zij op een speelse manier aangeleerde vaardigheden en 'voeden' zij elkaar in hun spel en woordenschat. Spelend en onderzoekend samen leren vinden wij erg belangrijk.

In de midden- en bovenbouw werken in de ochtenden met de leerlingen in de eigen groep. Er wordt dan gewerkt aan de verschillende taaldomeinen en rekenvaardigheden. 's Middags wordt er gewerkt aan de brede oriëntatie: wereldzaken, burgerschap, natuur en milieu.
In de middagen werken wij met leerlingen groep overstijgend. Leerlingen kunnen dan werken met leerlingen uit andere groepen. We bespreken met de kinderen wat wenselijk is en goed werkt óf geoefend mag gaan worden.
Tijdens wereldzaken wordt er naar aanleiding van gegeven basiskennis gewerkt aan een onderzoeksvraag. De kinderen presenteren na een aantal weken hun bevindingen. Er zit een opbouw in de basiskennis die wordt aangeboden, het verantwoord leren omgaan met informatie op sociale media en in het leren presenteren.

Wij bieden Engels vanaf groep 1.

De kinderen van groep 8 krijgen een training  "Ik leer leren". De training geeft handvatten voor gemakkelijker en efficiënter leren. Wij geven dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze lessen worden gegeven door onze "Ik leer leren" specialist.

Onze leerlingen van groep 6 werken onder begeleiding van NME (Natuur en milieu educatie) in de schooltuinen.

Groep 7 en 8 krijgen zwemvaardigheidslessen (vb. zwemsurvival).

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de gehele schooldag wordt er bewust aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. De leerlingen leren door middel van voorlezen, interactie, liedjes. Daarnaast worden er specifieke taallessen aangeboden en rekenactiviteiten. Het uitgangspunt hierbij is thematisch en spelenderwijs leren, aansluitend op het niveau waar de leerling op dat moment is. Zodat het kind steeds een stapje verder komt in de ontwikkeling.  Er zijn activiteiten en instructiemomenten in de grote kring (alle kinderen uit de groep) en in de kleine kring. Daarnaast worden kansen benut tijdens buiten spelen en andere activiteiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn:maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag van 8.30-12.00 en van 13.15-15.15

woensdag 8.30-12.15

Vrijdag voor groep 1 t/m 4 van  8.30-12.00

Alle leerlingen hebben 2x per week gym. 1x van een vakleerkracht en 1x van de groepsleerkracht. Groep 5 en 6 gaan daarnaast naar de schooltuinen. Groep 7 en 8 hebben zwemmen.

Lezen: Alle leerlingen vanaf groep 1 worden voorgelezen. Alle leerlingen van groep 3 en hoger besteden tijd aan zelfstandig lezen. Ook wordt er gewerkt aan begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), leespromotie etc.

Taalonderwijs wordt onderverdeeld in spelling en overige taalaspecten.

Voor rekenen geldt dat wij naast de instructie en de verwerking in werkschriften en op snappet sinds september 2019 enkele malen per week een rekencircuit doen. Veelal met de rekenkisten van Met sprongen vooruit. Dit rekencircuit wordt gebruikt om de aangeboden leerstof in te oefenen en te automatiseren op een speelse en plezierige manier. 

Taal en rekenactiviteiten worden ook aangeboden met bewegend leren. Dit betekent dat de leerlingen een taal- of rekenactiviteit hebben waarbij zij fysiek actief zijn.

Engels wordt gegeven vanaf groep 1 met de swingende methode Groove Me. Vanaf groep 6 werken de leerlingen daarnaast minimaal 45 minuten per week met Ik leer digitaal op hun eigen niveau verder aan Engels.

De middagen worden vanaf groep 4 gebruikt voor Wereldzaken. Dit is een geïntegreerd aanbod van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Groep 4 krijgt 's een deel van de middag ruimte voor het afmaken van de dagtaken en voor spel. Groep 5 besteedt minder tijd aan spel, maar krijgt hier specifiek op vrijdagmiddag wat extra tijd voor. 

De leerlingen van groep 1 t/m 3 hebben relatief veel ruimte voor vrij spelen. Voor alle leerlingen vanaf groep 4 telt dat zij een deel van de dag/week tijd krijgen voor het afmaken van taken. Als zij deze taken af hebben, mogen zij keuzeactiviteiten doen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar). 

Ons streven is ieder kind het onderwijs te bieden waar het baat bij heeft. Dit doen wij door een persoonsgerichte aanpak, waarbij wij het kind en de ouders als 'sparring - partners' zien. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven