Montessorischool Emmen

A.L. Lesturgeonstraat 3 7815 VD Emmen

Schoolfoto van Montessorischool Emmen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten Centrale Eindtoets 2023

De eindopbrengsten worden gemeten met de doorstroomtoets in groep 8. Deze wordt in februari afgenomen. De resultaten hiervan publiceren we jaarlijks in onze school- en informatiegids.

Dit jaar zien we dat de resultaten van de Centrale Eindtoets (537,1) boven het landelijk gemiddelde (534,9) liggen. 

We zien dat 100% van onze leerlingen 1F hebben behaald op de vakken Lezen, Taalverzorging en Rekenen. 

We zien dat 78% van onze leerlingen 2F hebben behaald op het vak Lezen. Het valt op dat ze lager scoren op de gebieden begrijpend lezen en samenvatten. Dit is opvallend omdat we het afgelopen jaar ingezet hebben op begrijpend lezen met Bureau Meesterschap. 

We zien dat 67% van onze leerlingen 2F hebben behaald op het vak Taalverzorging. Het valt op dat ze lager scoren op de gebieden spelling werkwoorden, grammatica en interpunctie. Hier moet het komende schooljaar in geïnvesteerd worden tijdens de methodelessen. Er vinden collegiale consultaties plaats om elkaar scherp te houden. 

We zien dat 56% van onze leerlingen 1S hebben behaald op het vak Rekenen.

Deze scores zijn allemaal boven het landelijk gemiddelde. 

Conclusies n.a.v. de analyse

Er wordt het komende schooljaar uitgebreid ingezet op het voorbereiden van de begrijpend lezen lessen in de bouwen. De groepsbezoeken zullen gefocust zijn op begrijpend lezen. We hebben voor het schooljaar 2023-2024 gekozen voor de methode Blink lezen. Dit vergt een gedegen implementatie. Werkwoord spelling wordt beter weggezet in het rooster en er worden filmpjes gemaakt van goede instructies, die samen worden bekeken en geanalyseerd.

Het komende schooljaar vinden er ook interventies plaats op het gebied van Rekenen:

 • Bareka wordt aangeschaft en de bijbehorende kast met drempelspellen. De reken coördinator neemt de implementatie op zich.
 • We kiezen voor een ander rekenprogramma binnen Snappet.

Het bijhouden van de ontwikkeling doen we door:

·  het werken vanuit de Montessori visie aangevuld met reguliere methodes.

·  opbrengstgericht werken op basis van leerlijnen en leerdoelen.

·  het aanbod zoveel mogelijk op het kind af te stemmen, door het maken van blokplannen en didactische plannen en gedegen analyses

·  het werken vanuit het handelingsgericht werken (HGWI) model

·  hulpmiddelen daarbij zijn het CITO leerlingvolgsysteem, wat komt er uit?, ons dagelijks signaleren in de blokplannen en didactische plannen, waar willen we naar toe, en hoe gaan we dat doen?

Om dit te beoordelen kijken wij onder andere naar het percentage leerlingen die het fundamentele en/of streefniveau hebben behaald op rekenen en taal. Het afgelopen jaar zat 100% op het fundamentele niveau en 66,7% op het streefniveau. Dit zijn beide boven de gestelde norm en hoger dan vergelijkbare scholen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van Leerling in Beeld (CITO) en MijnKleutergroep kunnen we controleren of de doelen zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Dit is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Totstandkoming schooladvies?
De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken. Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
?Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.  

Stappen schooladvies

 1. Voorlopig schooladvies (eind groep 7)
  De resultaten op de CITO’s vanaf groep 6 staan in de Plaatsingswijzer. ?Dit instrument helpt de scholen om tot een goed onderbouwd advies te komen. Alle besturen binnen het samenwerkingsverband maken hier gebruik van bij de overgang van PO naar VO.?
 2. Schooladvies (januari/februari groep 8)
 3. Doorstroomtoets (in de eerste 2 weken van februari)
 4. Uitslag doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart)
 5. Definitief schooladvies (uiterlijk 24 maart)
  Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
 6. Aanmelding bij VO-school (tussen 25 en 31 maart)

Schoolspecifieke toelichting
In groep 8 wordt er door de school een advies voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gegeven. We zijn verplicht om hierbij te werken volgens de plaatsingswijzer. Hieronder geven we hiervoor de procedure weer. In groep 8 worden de ouders door de leerkracht en de intern begeleider meegenomen in dit proces. Mocht er bij een leerling in groep 7 geconstateerd worden dat het proces rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs wellicht extra zorg vergt, dan worden de ouders/verzorgers door de intern begeleider benadert voor een gesprek én wordt er al eerder contact gezocht met de verwijzingscommissie. Dit om ervoor te zorgen dat het kind de juiste plaats in het voortgezet onderwijs krijgt.

Plaatsingswijzer

De school adviseert de ouders over het uitstroomniveau dat het best bij hun kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen op basis van het advies van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat wij goed kunnen adviseren en plaatsen is de Plaatsingswijzer ontwikkeld. Het gebruik van deze Plaatsingswijzer is voor alle scholen in de provincie Drenthe voorgeschreven. De Plaatsingswijzer wordt gebruikt voor het opstellen van het schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) van onze school. We verzamelen door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Deze gegevens leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Hierbij worden de CITO gegevens vanaf groep 6 gebruikt. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door de basisschool. De eindtoets op de basisschool krijgt de status van een ‘second opinion’ en kan gebruikt worden als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een leerling wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, zoals informatie over de werkhouding, de motivatie en de sociaal emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. Het onderwijskundig rapport krijgen de ouders van de leerlingen in groep 8 te zien alvorens deze naar de voortgezet onderwijsschool van keuze wordt opgestuurd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs kan een leerling slechts op één voortgezet onderwijsschool aangemeld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze scholen kenmerken zich door een grote diversiteit. Aansluitend op onze visie “Met oog voor de wereld!”, gebruiken we dit jaar om per locatie beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke behoefte van de schoolpopulatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • medeverantwoordelijk
 • samen, inspirerend, ambitieus
 • leren van en met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven