Montessorischool Emmen

A.L. Lesturgeonstraat 3 7815 VD Emmen

Schoolfoto van Montessorischool Emmen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet van invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de school naar andere opvangmogelijkheden op school. Voor deze situaties heeft het bestuur het protocol 'vervanging bij ziekte' vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de locatiedirecteur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 werken we met het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat alle kinderen van 08.30-14.00 uur naar school gaan. De kinderen zijn elke dag vanaf 08.15 uur welkom in de klas, dit noemen we de inloop. De kinderen beginnen alvast met werken in de klas. 

Op Montessorischool Emmen hebben we 9 groepen. We hebben twee combinatiegroepen 1/2, twee groepen 3, twee combinatiegroepen 4,5, twee combinatiegroepen 6/7 en één groep 8.

Op de middagen werken we thematisch en soms ook groep overstijgend. We gebruiken het schooljaar 2023-2024 om verschillende methoden uit te proberen voor het thematisch werken. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kleuters sluit aan bij de ervaring en de belangstelling van het kind.

In groep 1 en 2 moet ruimte en tijd zijn om opgedane ervaringen te verwerken en nieuwe ervaringen op te doen door middel van spel. Om dit te realiseren moet er genoeg gelegenheid zijn om te spelen. Om hun ontwikkeling te stimuleren, zijn er veel verschillende materialen en hoeken in de groep aanwezig. In de hoeken worden de leerdoelen die centraal staan aangeleerd en geoefend. Een hoek kan een boerderijwinkel zijn, een kunstatelier of iets anders wat binnen het thema van dat moment past. 

Een voorbereide omgeving (het bieden van diverse uitdagende materialen) is een van de pijlers van het Montessori onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten in bewegings- en expressieactiviteiten. Wij sluiten aan bij hun motorische, emotionele en sociale ontwikkeling en proberen deze op een positieve wijze te stimuleren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Verdeling van de tijd over de leer- en vormingsgebieden

De aangegeven lesuren per week zijn bij benadering. Binnen onze school komen alle wettelijke verplichte leer-,en vormingsgebieden aan de orde. De leerkracht bewaakt een evenwichtige tijdsinvestering over de volgende leer-en vormingsgebieden: Nederlandse taal, Rekenen en wiskunde, Engels, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze vakken kunnen ook geïntegreerd worden aangeboden. In iedere groep wordt er tijdens de ochtendpauze (15 min.) aandacht besteedt aan voorlezen, burgerschapsonderwijs en/of sociaal emotionele ontwikkeling.

In iedere klas is de opbouw van de dag duidelijk zichtbaar. In groep 1 en 2 gebruiken we hiervoor pictogrammen (dagritme). In de andere groepen worden de activiteiten op het whiteboard gehangen met tekst.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.

De school hoeft het niet alleen te doen.

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs.

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog, of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl.
De intern begeleider van de school kan u er ook meer over vertellen.

Het SchoolOndersteuningsProfiel binnen OOE

Heeft een kind naast de basisondersteuning extra ondersteuning nodig dan stelt de school, in overleg met ouders en de adviseur onderwijs, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het OPP wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Op basis van de wet op passend onderwijs is het opstellen van een OPP verplicht voor elke leerling die een arrangement heeft waarbij ook de inzet van ondersteuningsmiddelen passend onderwijs aan de orde is.

Mogelijkheden van de school.

Bij (externaliserend) probleemgedrag wordt altijd een (extern) deskundige ingeschakeld om te bepalen wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Per school is een gelimiteerd aantal uren onderwijsassistentie beschikbaar ter ondersteuning van leerlingen met een OPP. Het ontwikkelingsperspectief is een aanvulling op het groepsplan. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere ondersteuningsaanbod (basis) stelt de school geen OPP op. Deze leerlingen staan vermeld in het didactisch plan of hebben een individueel handelingsplan (‘plan van aanpak’).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze ambitie is om leerlingen vanuit de Montessori visie goed onderwijs te bieden. Wij zetten ons in om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We willen goed onderwijs bieden aan reguliere leerlingen, maar ook aan leerlingen met meer specifieke onderwijsbehoeften binnen de grenzen van onze school. Onze school heeft ervaring in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de volgende gebieden: (Ernstige) dyslexie, Dyscalculie, Meer- en hoogbegaafdheid, ADD/ADHD en het Autistisch spectrum. De school bewaakt het overschrijden van grenzen. Wenselijkheid en haalbaarheid moeten in balans zijn. Hoewel onze school open staat voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De school moet de extra onderwijsbehoeften kunnen hanteren. De behoefte van het individuele kind mag niet ten koste gaan van de andere leerlingen.

Als blijkt dat de interne extra ondersteuning op school ontoereikend is en het onderwijsaanbod niet aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en onvoldoende tegemoet komt aan de uitgangspunten zoals in de schoolvisie is verwoord, kan besloten worden tot verwijzing. Met als doel een beter bij de behoeften van de leerling passende onderwijsplek. Het samenwerkingsverband 22-02 bepaalt hoe de indicering voor speciaal (basis) onderwijs zal gaan verlopen. De intern begeleider begeleidt in samenwerking met de groepsleerkracht van de leerling, de ouders bij de toelatingsprocedure voor het speciaal (basis) onderwijs. Echter er kunnen zich ook situaties voordoen waarin de grenzen van onze zorg aan het kind worden bereikt:

Verstoring van rust en veiligheid

 • Indien een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een zodanige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is de grens van onze zorg bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs (sociaal-emotionele veiligheid) aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden; 
 • Interferentie tussen verzorging/behandeling en het onderwijs
 • Indien een leerling een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht komen, dan is de grens van onze zorg bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden;
 • Groepssamenstelling
 • Het kan voorkomen dat de school niet in staat is om de zorgleerling aan te nemen, vanwege het aantal zorgleerlingen dat in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is; 
 • Basisbehoeften van het kind: Als uit observaties en gesprekken blijkt dat er tijdens een begeleidingstraject met individuele hulplijnen onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de basisbehoeften van een leerling dan zal er een verwijzing overwogen worden. De basisbehoeften zijn:
 • Relatie
 • Een kind is een sociaal wezen en interactie is nodig om mens te zijn. Kinderen komen tot goede leerresultaten als er een goede relatie is met anderen. We streven dan ook naar aandacht voor onderlinge verschillen, acceptatie en waardering van elk kind;
 • Competentie
 • De behoefte aan competentie, de behoefte om iets zelf te kunnen, is een menselijke eigenschap. Door hierin bemoedigd te worden raken kinderen gemotiveerd, nemen ze initiatieven en ontwikkelen zij (zelf)vertrouwen. De kinderen moeten zich geaccepteerd voelen met hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Kinderen verschillen in de mate van de reeds verworven competenties.
 • Autonomie
 • Kinderen hebben de behoefte om zelf iets te doen. Daarom moeten ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat daarbij om de verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor de naaste en de omgeving. Kinderen moeten bij het ouder worden steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het dus voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling het onderwijs bij ons op school te laten volgen. De zorgplicht Passend Onderwijs verplicht ons als school de ouders vervolgens te ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor het betreffende kind. Dit kan zijn op een andere basisschool, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Bij leerlingen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken handelen wij volgens ons protocol pesten en/of gedragscode en protocol toelating, schorsing en verwijdering. Deze protocollen zijn opgenomen in het Veiligheidsplan van OOE.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorscholen OOE

In juni 2015 heeft de raad van de gemeente Emmen de Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en Onderwijs vastgesteld en is er sinds 1 augustus 2018 op iedere basisschool van OOE een Voorschool aanwezig. Hierdoor kan er een doorgaande ontwikkellijn worden opgezet. Deze richt zich op de ontwikkelingsgebieden;
- Taalontwikkeling;
- Ontluikende rekenontwikkeling;
- Sociaal-emotioneel gedrag;
- (Zelf)Redzaamheid;
- Motoriek;
- Creatief vermogen

De locatiedirecteur van de school is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een pedagogisch beleidsplan, het ouderbeleidsplan en het zorgbeleid voor de voor- en vroegschool. Deze plannen komen tot stand in goed overleg met de leidsters en leerkrachten die VVE betrokken zijn.

Terug naar boven