Kardinaal Alfrinkschool

Geuzingerbrink 74 7812 NX Emmen

  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets 2022/2023 (Route 8):

De verwachting van groep 8 bij de eindtoets van 2022/2023 zou zijn dat op zowel 1F als 1S/2F boven de signaleringswaarden zouden scoren en net onder of op het landelijk gemiddelde.

Als we de schoolopbrengsten van 2023 naast het landelijke gemiddelde leggen, wordt duidelijk dat we op alle gebieden onder het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Het is zeer tegenvallend dat wij hiermee niet onze gestelde doelen hebben behaald op dit gebied.

Vooral voor rekenen en taalverzorging zijn de resultaten teleurstellend. De 1S/2F scores zitten voor deze vakgebieden ook onder de signaleringswaarde van de inspectie, maar door de correctiewaarden scoren we nog wel boven de ondergrens. We zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe rekenmethode. We vinden dat deze methode goed aanslaat bij de kinderen en hebben ook vooruitgang gezien bij de Cito. Helaas was dit onvoldoende terug te zien bij de eindtoets. Het onderdeel verbanden is iets minder goed gemaakt dan de andere onderdelen. We denken dat we de komende jaren, door de ingezette methode, meer vooruitgang zullen zien bij de eindtoets. We denken dat het werken met de I-pad en het onvoldoende uitrekenen de afgelopen jaren van negatieve invloed is geweest op het eindresultaat van deze eindtoets.

Bij taalverzorging is het vooral de interpunctie die de kinderen moeilijk vinden. Dit zien we ook terug in de cito-toets midden opbrengsten. Er is te weinig aandacht voor interpunctie in onze huidige taalmethode. De taalmethode gaan we in het schooljaar 2023/2024 vernieuwen en daar zal een duidelijke opbouw voor de interpunctie in gaan staan. Grammatica is net voor de eindtoets uit de route 8 toets gehaald. Daar hadden we vol op ingezet en zien we ook in onze cito-toetsen resultaat van. We zijn niet meer tevreden over de eindtoets route 8. Door bijvoorbeeld ineens onderdelen eruit te halen. We gaan dan ook overstappen naar Leerling in Beeld of Iep. De beslissing hierover zal nog dit schooljaar plaatsvinden. Dit heeft ook te maken met de overstap op een nieuw leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 8. 

Verwachting 2023/2024:

De verwachting voor de eindtoets voor de groepen 8 voor 2023/2024 is dat we zowel op 1F als 1S/2F de signaleringswaarden en de eigen schoolnormen gaan behalen en dat we op of net iets boven het landelijk gemiddelde gaan scoren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school hebben wij de opdracht om leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Om kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. In januari en juni toetsen we de kinderen met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. In het schooljaar 2023/2024 zullen we hiervoor gebruik maken van de nieuwe toetsen van Cito (Leerling in Beeld) of Iep.

We analyseren de resultaten van de toetsen van ieder kind. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren. We gebruiken de toetsen dus om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de leerresultaten. Dat leerkrachten hierbij reflecteren op zichzelf vinden wij een vereiste.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgt elke leerling een persoonlijk (voorlopig) schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is passend voor het onderwijssoort dat geschikt bij de ontwikkeling van de leerling. In groep 8 maken leerlingen de doorstroomtoets van Cito in de eerste of tweede volle week van februari. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo).

In het schooladvies dat wij geven, staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. De school kijkt bij elke leerling onder andere naar:

·       gedragskenmerken

·       sociaal-emotionele vaardigheden

·       praktijkgerichte vaardigheden

·       werkhouding en motivatie

·       resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8

·       resultaten op methodegebonden toetsen

·       resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek

·       zorgdossier van de leerling

Basisschool kan schooladvies bijstellen na eindtoets

Voor de leerling kan de uitkomst van de doorstroomtoets van invloed zijn op het schooladvies. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het schooladvies van de school niet. Als uit de doorstroomtoets een hogere score komt dan verwacht, kan de school het schooladvies bijstellen. Dat wordt ook de norm vanaf schooljaar 2023-2024. De school kan nog van een bijstelling afzien. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de leerling is. Door bijstellen de norm te maken, vergroten we de kans dat alle leerlingen evenveel profiteren van het toetsadvies. Middelbare school neemt advies basisschool over.  

Bezwaar tegen schooladvies

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Scholen moeten een aanpak hebben voor ouders die een klacht in willen dienen. Deze procedure staat in de schoolgids.   

Handreiking helpt bij schooladvies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde samen met SLO en pilot-scholen de Handreiking schooladvisering. Deze handreiking helpt bij het opstellen van het schooladvies. Meer uitleg en informatie over het schooladvies staat op de website van SLO.

Toelating tot leerwegondersteuning of tot praktijkonderwijs

Het schooladvies praktijkonderwijs is geen automatische toelating tot het praktijkonderwijs (pro). Het geeft alleen aan dat het pro naar inschatting van de basisschool het best bij de leerling past. Voor toelating tot het pro is naast een schooladvies ook een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  Geeft een basisschool bijvoorbeeld het schooladvies ‘vmbo met leerwegondersteuning (lwoo)’? Dan is het deel ‘met lwoo’ geen onderdeel van het schooladvies. Het geeft alleen aan dat de school verwacht dat de leerling leerwegondersteuning nodig heeft op het vmbo.

Ook passende plek voor leerling die ondersteuning nodig heeft

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld leerlingen met:

een lichamelijke handicap;

een verstandelijke beperking;

een langdurige of chronische ziekte;

een gedragsprobleem;

een leerstoornis.

Een middelbare school kan zelf niet altijd de extra steun bieden. In dat geval moet de school een andere school zoeken voor de leerling. Een school moet een leerling die extra ondersteuning nodig heeft altijd een passende plek bieden. Dit heet de zorgplicht in passend onderwijs.  


In het schooljaar 2022/2023 zijn uiteindelijk de volgende definitieve schooladviezen gegeven (38 leerlingen):

1 leerlingen advies VMBO basis 

3 leerlingen advies basis/kader

6 leerlingen advies VMBO kader

5 leerlingen advies VMBO kader/TL

5 leerlingen advies VMBO (g)TL

4 leerlingen advies (g)TL/HAVO

8 leerlingen advies HAVO

4 leerlingen advies HAVO/VWO

2 leerlingen advies VWO  


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder mens is op zoek naar verbondenheid. En waar je mee verbonden bent, beschadig je niet. Samenwerken vanuit relationele verbondenheid ontstaat daar waar een leerkracht zichzelf laat zien en de kinderen ook die mogelijkheid krijgen. Uit verbonden relaties spreekt wederzijds respect en vertrouwen. De gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Door samen te werken wordt sociaal inzicht groter en ook persoonsvorming is erbij gebaat. Omdat ons onderwijs een afgeleide is van het dagelijkse leven, zijn wij er dan ook op gericht om kinderen te leren zichzelf te kunnen redden in situaties die er toe doen.

Met kinderen werken betekent dus niet dat ze alleen maar antwoorden hoeven te geven maar dat ze ook het antwoord zijn. De leerkracht is bepalend hoe hoog de betrokkenheid is en dat meten we af aan de kwaliteit van de interventies die de leerkracht pleegt. Binnen onze school zijn we beschikbaar voor elkaar en we geven ruimte en vertrouwen aan iedereen waar verantwoordelijkheid voor genomen kan worden. De mate van geven van autonomie verhoogt de betrokkenheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Relatie
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven