Kardinaal Alfrinkschool

Geuzingerbrink 74 7812 NX Emmen

  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool
  • Schoolfoto van Kardinaal Alfrinkschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht, zorgen wij ervoor dat deze vervangen wordt door een leerkracht van onze school, mits deze beschikbaar is. Mocht dit niet lukken, dan wordt er een oproep gedaan bij SLIM Personeelsbemiddeling voor een inval-leerkracht. Wanneer ook deze niet beschikbaar is, zal de groep van de zieke of afwezige leerkracht verdeeld worden over de andere groepen van school of maken wij gebruik van de opvang door een onderwijsassistent (onder toezicht van een leerkracht). Dit doen wij maximaal 1 dag. Wij vinden de kwaliteit van onderwijs erg belangrijk. Bij een verspreiding van een groep over meerdere groepen, kunnen wij deze kwaliteit niet garanderen. Wanneer er geen leerkracht of onderwijsassistent beschikbaar is op de tweede of daarop volgende dag, zullen de leerlingen een dag vrij zijn. Vanaf dat moment zullen we de groepen die een dag thuis moeten blijven afwisselen. Hierdoor is er steeds een andere groep thuis en nemen de leerkrachten elkaars groep over. Hiermee willen we voorkomen dat de groep van de afwezige leerkracht te lang thuis blijft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling en motorisch vaardig zijn is van belang bij het ontdekken en verkennen van de omgeving om je heen. De effecten van bewegen zijn echter veel breder. Zo heeft bewegen een positief effect op de gezondheid en is bewegen van belang bij de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast is bewegen belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenootjes. De leerlingen van de groepen 1 t/m 2 krijgen wekelijks meerdere malen gym in de speelzaal en rondom school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 gymnastieklessen in de week van een uur. Deze gymlessen krijgen zij van een vakdocent. Dit is 1 uur in de gymzaal en 1 uur buiten. Aangeraden wordt om de kinderen op de gymdagen makkelijk zittende kleding en schoeisel aan te trekken, waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen. De dagen dat er geen gymles is voor de leerlingen, krijgen zij bewegend leren van de eigen leerkracht. 

Elke donderdag krijgen onze leerlingen muziekles van een vakleerkracht. Onderzoek laat zien dat muziek een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot hun wereld en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Wij hebben een vakleerkracht muziek die wekelijks op donderdag voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 muzieklessen verzorgt. Daarnaast hebben de leerlingen soms ook muziek van hun eigen leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het lesgeven aan de groepen 1 en 2 verschilt iets van die aan andere groepen. Het leerstofaanbod verloopt vanuit een beredeneerd aanbod met o.a. behulp van de methode Schatkist. Het werken/leren in de groepen 1 en 2 gebeurt veelal spelenderwijs, waarbij er wordt gewerkt aan tafels en in hoeken. Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van het schoolplein en het speellokaal. We bieden de kinderen heel veel verschillende keuzemogelijkheden om tegemoet te komen aan de verschillen in ontwikkeling en interesses van kinderen. Door observatie en registratie in het kleuter observatiesysteem BOSOS volgen we de ontwikkeling van ieder kind in de onderbouw afzonderlijk.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De wettelijke onderwijstijd voor groep 1 t/m 8  is minimaal 7520 uur. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 bieden we minimaal 3520 uren onderwijs, vanaf groep 5 t/m 8 minimaal 3760 uren onderwijs. We voldoen hiermee aan de wettelijk vastgestelde onderwijstijd. Er zijn per schooljaar extra vrije dagen voor de leerlingen ingeroosterd binnen de gestelde onderwijstijd. Dit zijn dagen die gebruikt worden voor scholing van het team.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02 

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen. 

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.   

De school hoeft het niet alleen te doen.  

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen aan het DOA. Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. 

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website:  www.swv2202.nl

Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u hier ook meer over vertellen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De begeleiding van de hoog- en meerbegaafden is in het schooljaar 2022/2023 opgezet. Deze willen we in de komende jaren voortzetten/verbeteren. Door ons eigen leerlingvolgsysteem, zijn de leerkrachten nog beter in staat om de ontwikkeling van iedere kind te volgen en hierdoor de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling beter in kaart te brengen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen zich op onze voorschool ontwikkelen op een speelse manier. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige en rijke omgeving. Doordat de voorschool gevestigd is in basisschool Kardinaal Alfrinkschool, is de overgang naar groep 1 minder groot. Ook bieden wij een doorgaande ontwikkellijn door de nauwe samenwerking. De kinderen kennen de school, de omgeving en de leerkrachten immers al. Spelen is voor kinderen niet alleen een manier om zich te uiten, maar ook de manier om te leren en zich te ontwikkelen. Een rustige ongedwongen sfeer is een voorwaarde voor kinderen om tot spel en ontwikkeling te komen. Door mee te doen met de groep leren peuters razendsnel belangrijke (sociale) vaardigheden aan. Een kind dat spelervaring opdoet op de voorschool, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool. Met behulp van het VVE programma Uk&Puk worden de activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken het gehele brede terrein van de ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering van de taalontwikkeling wordt met behulp van uitdagende activiteiten veel aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden. 

Voor vragen over de voorschool of wanneer u uw kind wilt inschrijven, kunt u contact opnemen met school via mark.woltman@primenius.nl of via Tamariki via de website www.tamariki.nl

Terug naar boven